odbornici hodnotili potencial rieky vah pre rozvoj trencianskeho nabrezia

Odborníci hodnotili potenciál rieky Váh pre rozvoj trenčianskeho nábrežia

Viac ako desiatka odborníkov diskutovala 18. apríla 2013 v Hoteli Elizabeth v Trenčíne na tému Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a mestského prostredia.

Pozvanie na celodenné pracovné stretnutie do Trenčína prijali Prof. Ing. Viliam Macura, PhD. – vedúci Katedry vodného hospodárstva krajiny STU BA, Ing.Milan Koščál – riaditeľ Správy povodia stredného Váhu II., RNDr. Ján Hanušin, CSc.  – samostatný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV a člen predsedníctva Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR (okrem iného aj vášnivý zberateľ historických fotografií a faktov o Trenčíne, autor knihy Historické pohľadnice Trenčína), Ing.Klaudia Medalová, Anton Beták– Centrum environmentálnych aktivít a Miestny rybársky zväz, Trenčín, Ing. Peter Pasečný, PhD. – Ateliér 2KA, autorizovaný krajinný architekt, Ing.arch.Karel Hausenblas – Atelier Demoplan, cz, spoluautor projektu Vltavská spojka – lávka na řece, Praha , RNDr.Jozef Májsky – správa CHKO Biele Karpaty, Mgr. Branislav Machala – doktorand na Karlovej univerzite Praha a zástupcovia projektu Trenčín si Ty Ing.Peter Gero, Ing.arch. Martin Beďatš a ďalší.

Cieľom stretnutia bolo získať rôznorodé pohľady na nastolenú tému, pomenovať možnosti i potenciálne riziká pri využívaní nábrežia a toku rieky v meste Trenčín, vymeniť si poznatky a skúsenosti pri presadzovaní návrhov riešení na iných riekach.  Prítomní si mali možnosť pozrieť prostredie rieky aj spoločnou vychádzkou na nábrežie. Diskusia upozornila na mnohorakosť prístupov k téme ekologického plánovania rozvoja nábrežia, pričom pod ekológiou nemožno chápať iba množstvo vysadenej zelene. 

Ako povedal hlavný architekt mesta Martin Beďatš, „na stretnutí odznelo veľa podnetných názorov, ktoré nám odhalili skryté možnosti rieky, ale tiež riziká, ktoré by so sebou mohli priniesť niektoré navrhované riešenia. Konkrétny príklad za všetky je študentský návrh, v ktorom mladí autori prišli s myšlienkou vytvorenia zárezov do nábrežia, akýchsi novovytvorených umelých zátok a prístavov pre loďky, ktorými chceli zatraktívniť celé nábrežie. Takéto riešenie by bolo síce pekné, no ako nám potvrdili aj prítomní odborníci, v navrhovaných úsekoch úplne nevhodné z pohľadu vlastností rieky a správania sa jej toku v tomto území. Konkrétne by tu mohlo už po krátkom čase hroziť riziko stojatej vody, zanášania umelo vytvorených zátok, a následné premnoženie žiab a komárov.“

Koordinátorka projektu Trenčín si Ty Renata Kaščáková ďalej zhrnula, že odborníci  hodnotili aj potenciál obnovenia kúpania na Váhu, možnosti na vyhliadkové zóny pre pozorovanie vodného vtáctva, zriadenie prípadných relaxačných mól, riešili aj otázky možných prípustných stavebných konštrukcií v záplavových územiach, otázky prípustnej miery zastavanosti z pohľadu zachovania siluety mesta a jeho zelenej zóny, otázky miery ochrany prírody a krajiny z pohľadu miestnej fauny a flóry, kvality drevín a možného prípustného výrubu, otázky prípadného splavnenia Váhu, možností lodnej dopravy či intenzívnejšieho využitia rieky na vodné športy, možnosti vytvorenia zázemia pre služby a šport na nábreží (požičovne, občerstvenie, plážové zóny a podobne), a mnoho ďalších otázok, ktoré vyvoláva snaha mesta o revitalizáciu nábrežia.

Mgr. Branislav Machala, Karlova univerzita Praha : „Úspech mestského rozvoja v Trenčíne bude závisieť aj od jeho schopnosti zadefinovať rast ako taký. Ekologické aspekty by mali byť zohľadnené v každej oblasti mestského rozvoja.  Miera, v akej sa mesto vysporiada s globálnymi výzvami týkajúcimi sa životného prostredia, sa môže výrazným spôsobom podieľať na zvýšení kvality života miestnych obyvateľov, no taktiež sa môže stať aj súčasťou inteligentnej marketingovej stratégie mesta.  Ekologické aspekty je preto vhodné chápať v širších väzbách napr. v znižovaní produkcie emisii CO2, celkovej energetickej náročnosti budov, ale tiež aj v územnom plánovaní, ktorým buď podporujeme alebo zamedzujeme tvorbu monofunkčných lokalít a nákupných centier, ktoré si dnes vyžadujú závislosť na individuálnej doprave.“

Zaznamenané myšlienky z diskusie, ako aj z ďalších pripravovaných odborných diskusií budú zhrnuté do výstupnej správy, ktorá bude spolu s výsledkami prieskumov verejnej mienky a ostatnými podnetmi získanými v procese práce s verejnosťou v rámci projektu participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty zapracovaná do podkladov zadania pripravovanej urbanistickej súťaže na riešenie nábrežia v roku 2014. Víťazná urbanistická štúdia poslúži ako podklad pre spracovanie návrhu Zmien a doplnkov ÚPN mesta Trenčín a obstaranie vypracovania ÚP CMZ v roku 2014.

Najbližšie odborné podujatia k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia organizované v rámci projektu Trenčín si Ty, sa budú týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy. Uskutočnia sa 29. a 30. mája 2013. Pozvánka a bližšie informácie budú zverejnené v priebehu mája na výlepných plochách mesta, na mestskej webovej stránke www.trencin.sk, na webovej stránke projektu Trenčín si Ty www.trencinsity.sk, na sociálnej sieti facebook a bude tiež rozoslaná prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter). 

Zdroj : Mesto Trenčín, foto : Pavol Karell