najuzitocnejsi zdroj stavebnych zakaziek osobne kontakty
Galéria(2)

Najužitočnejší zdroj stavebných zákaziek: osobné kontakty

Za aktuálne najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú stavebné firmy osobné kontakty. Po novom sa na tom zhodujú už nielen malé a stredné firmy, ale aj veľké spoločnosti. Korupcia pri verejných zákazkách sa mierne zlepšila, stále však možnosť získať verejnú zákazku bez úplatku potvrdzuje len menej ako polovica firiem. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2013, ktorú vypracovala analytická spoločnosť CEEC Research za podpory partnerov – Považskej cementárne a spoločností Weber Terranova a Terrastroj. Kompletné výsledky budú zverejnené 25. júna.

najuzitocnejsi zdroj stavebnych zakaziek osobne kontakty 6901 big image
Za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú predstavitelia stavebných spoločností vo všetkých segmentoch osobné kontakty.
„Význam osobných kontaktov a spolupráce na základe dlhodobých vzťahov pri získavaní zákaziek od minulého roka ďalej vzrástol. Naopak význam výberových konaní klesá. Niektorí z opýtaných riaditeľov ich označili len za „technickú realizáciu“ toho, čo podľa nich už bolo vopred rozhodnuté, a to trápi a obmedzuje v podnikaní celý rad spoločností,“ komentuje výsledky výskumu Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research.

„Ako veľký  problém vnímame zbytočné špekulovanie okolo verejných súťaži, ktoré môže mať za cieľ zvýhodnenie niektorých súťažiacich prostredníctvom nezmyselných súťažných požiadaviek. Som presvedčená, že pre akékoľvek špekulácie v dnešnej dobe nie je miesto a  otvorená verejná  súťaž je najefektívnejší  spôsob, ako reálne pomôcť slovenskému stavebníctvu,“ dodáva riaditeľka spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová. České stavebné firmy sú vo svojin skúsenostiach při získavaní zákaziek rozdelené, velké společnosti preferujú výberové konania, naopak malé a stredné firmy sa spoliehajú na osobné kontakty.

Osobné kontakty sú podľa slovenských stavebných firiem tiež najdôležitejším zdrojom informácií o nových zákazkách. Ďalšie zdroje informácií nasledujú až so zreteľným odstupom. Podobnú skúsenosť majú aj stavebné spoločnosti v Českej republike. Za hlavnú prednosť osobných kontaktov ako zdroja informácií hodnotia pozitívne riaditelia stavebných spoločností v oboch krajinách predovšetkým časový náskok a taktiež kvalitu a spoľahlivosť získaných informácií. Tie v niektorých prípadoch umožnia aj zapojiť sa do procesu prípravy zákazky ešte pred jej oficiálnym vyhlásením a pomôcť tak investorovi s prípravou investície, niekedy ale aj prispôsobiť zadanie čo najbližšie svojim technológiám či kapacitám, alebo aspoň získať detailné informácie pre následnú prípravu ponuky.

V priemere vedia riaditelia stavebných firiem o približne štvrtine zákaziek (22 %) ešte predtým, ako sú oficiálne vyhlásené. Priemerná doba tohto predstihu je 2,4 mesiaca v prípade verejných zákaziek a 2,9 mesiaca pri privátnych zákazkách. V Českej republike majú firmy v predstihu informácie o 37 percentách zákaziek, pri veľkých spoločnostiach ide až o 65 % zákaziek. Ide tu najmä o veľké zákazky, ktorých realizácia je diskutovaná spravidla verejne a vo veľkom predstihu. „Veľké investičné zákazky sa pripravujú aj niekoľko rokov a pracuje na nich celý tím odborníkov, je preto nemysliteľné, aby takéto zákazky boli do vyhlásenia súťaže utajené. Na druhej strane je aj vhodné, aby verejní obstarávatelia v primeranej miere komunikovali s podnikateľmi, aby vedeli nastaviť technické parametre, podmienky účasti a aj obchodné podmienky zákazky tak, aby z procesu verejného obstarávania dostali tú najvyššiu kvalitu za adekvátnu cenu. Vývoj v technológiách a v stavebných materiáloch napreduje veľmi rýchlo a bez takýchto informácii nie je možné dobre nadefinovať verejnú zákazku. Samozrejme tieto informácie nesmú byť zneužité, nesmú sa nikoho diskriminovať a ani zvýhodňovať,“ dopĺňa Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie.

Ako hlavný problém verejných zákaziek vnímajú slovenské, rovnako ako české, stavebné firmy obmedzenie výberových kritérií iba na cenu.

„Je stále rozšírenejším, doslova už bežným javom, že uchádzači o zákazku ponúkajú ceny, ktoré sú pod nákladmi nutnými na ich realizáciu. Čo je horšie, že niektoré firmy tieto ceny akceptujú iba preto, že počítajú s tým, že niektoré subdodávky čiastočne či vôbec nezaplatia,“ hovorí Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň. Enormný tlak iba na cenu sa potom prejavuje aj vo forme dampingových cien pri niektorých zákazkách.

„Bohužiaľ sa s tým stretávame veľmi často. Niektorí konkurenti si takto zákazky kupujú zo zúfalstva, iní cielene s vopred premyslenými plánmi nezaplatiť dodávateľom alebo vydierať investora. Obstarávatelia/investori nesmú takéto prístupy prehliadať, lebo sa to vo výsledku vždy otočí proti nim,“ uvádza Pavol Kováčik, predseda predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby Košice.

Tiež podľa Petra Knapa, Managing director spoločnosti Terrastroj, sú ponuky pod nákladmi potrebnými na jej realizáciu bežným javom na trhu: „S podnikaním to ale nemá nič spoločné a je to v mnohých prípadoch predlžovanie agónie, v ktorej sa tá firma nachádza.“

Problém ale podľa Úradu pre verejné obstarávanie nie je v zákone. „Zákon o verejnom obstarávaní už dlhé roky umožňuje vyhodnocovať aj na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Je to vecou verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako nastaví toto kritérium. Je však bežná prax, že sa vyhlasovatelia súťaží orientujú výhradne len na cenu. Ak aj niektorý vyhlasovateľ súťaže použije iné kritérium na hodnotenie ponúk veľakrát nestanoví transparentný spôsob, ako ho bude uplatňovať,“ myslí si Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie.

Negatíva vyplývajúce zo súťaženia iba na cenu sa ale niekedy prejavujú aj v segmente typickom najmä pre privátnych investorov. „Zatepľovanie bolo jedno z mála odvetví, na ktoré kríza nedoľahla hneď v plnej sile. V tom čase sa mnoho firiem, ktoré sa venovali iným druhom stavebných prac, rozhodlo, že ich ďalšia cesta bude smerovať práve na trh so zatepľovaním. Práve z dôvodu silnejúceho konkurenčného prostredia ceny klesajú a veľa firiem zvádza boj o svoju existenciu. Práve tieto firmy siahajú po každej robote,“ uvádza Michal Fickuliak, market manager divízie Weber Saint-Gobain Construction Products.

Ďalším problémom verejných stavebných zákaziek je podľa veľkých spoločností odvolávanie sa neúspešných uchádzačov na ÚVO a následne jeho dlhé rozhodovanie. Naopak malé spoločnosti trápi vysoká miera korupcie. Získať verejnú stavebnú zákazku bez úplatku je možné len podľa 41 percent všetkých riaditeľov, t.j. menej ako polovice. Aj tak ide aspoň o mierne zlepšenie oproti minulému roku, kedy túto skúsenosť potvrdilo len 36 percent firiem (t. j. o päť percentuálnych bodov menej).

Zdroj: CEEC Research