Vizualizácia 1.etapy Polyfunkčného súboru Banská Bystrica, sever

Na nevyužitej ploche v Banskej Bystrici vyrastie malá štvrť s takmer stovkou bytov

Lokalita sa nachádza v širšom centre krajského mesta na ulici Tibora Andrašovana. V zóne sú nevyužívané trávnaté porasty na ornej pôde, v blízkosti sa nachádza polyfunkčná zóna Belveder (banskobystrický developer I.K.M. Reality Staving).

Medzi jednotlivými blokmi navrhnutej 1. etapy Polyfunkčného areálu Banská Bystrica – severná lokalita vznikajú zaujímavé vizuálne priehľady aj na centrum mesta.

Investorom budúcej výstavby je lokálna spoločnosť Byty Poprad. Spoločníkmi v nej sú občania Slovenska, Ukrajiny a Juhoafrickej republiky.

Zámer 1. etapy polyfunkčného areálu v Banskej Bystrici je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Obsahuje návrh polyfunkčného objektu, štyroch bytových domov a jedného podzemného objektu s garážami a aj s parkovaním na teréne.

Spodná stavba tvorí trojpodlažnú garáž, ktorá je určená na parkovanie osobných automobilov. Ďalšími funkciami spodnej stavby sú kobky, miestnosť na odloženie bicyklov, priestory na technické vybavenie. Objekt podzemnej garáže je dopravne napojený na priliehajúcu komunikáciu v prvom a treťom podzemnom podlaží.

Z hľadiska výšky zástavba jemne klesá, od 5 nadzemných podlaží v polyfunkčnom objekte A a bytovom dome B cez 4 nadzemné podlažia v bytových  domoch C  a D. Z 98 bytov majú v návrhu miernu prevahu 2-izbové byty (44) pred 3-izbovými (40). Na treťom mieste sú 1-izbové (12) a na štvrtom sú 4-izbové (2).

Umiestnenie 1.etapy Polyfunkčného súboru Banská Bystrica, sever v území
Umiestnenie 1.etapy Polyfunkčného súboru Banská Bystrica, sever v území | Zdroj: EIA

Verejný priestor – námestie – je umiestnené na začiatku centrálnej osi k bloku A a na konci územia v bloku D (námestie okolo zastávky MHD). Vyhliadku na mesto bude tvoriť konzola umiestnená medzi blokmi A a B.

Súkromné a poloverejné priestory sú tvorené nízkou zeleňou. Vysoká zeleň je navrhnutá medzi rýchlostnú cestu a bloky A, B a C, kde vytvorí zelenú akustickú bariéru. Zeleň zaberie plochu na teréne v rozsahu 4 707 m2, z toho intenzívne zelená strecha na 1. podzemnom podlaží bude mať 1 460 m2 a plocha extenzívnej zelene na 1. podzemnom podlaží 683 m2.

 

Polyfunkčný areál Banská Bystrica – severná lokalita, 1. etapa, Banská Bystrica

Investor : Byty Poprad
Autori projektu: Michal Makara, Ján Kovalčík, Andrea Heldákov
Náklady: 25 mil. €
Počet bytov: 98
Počet parkovacích miest: 382 (12 nadzemných a 372 podzemných)
Plocha riešeného územia: 23 856 m2
Realizácia: 2024 – 2026
Stav: zámer v EIA