Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia

17. decembra 2007 sa konalo vyhodnotenie 2. ročníka celoštátnej študentskej súťaže o cenu prezidenta Združenia ABF Slovakia so slávnostným udeľovaním cien za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu v sídle organizátora súťaže Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Zriaďovateľom tejto ceny a vyhlasovateľom súťaže je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Zmyslom udeľovania tejto ceny je podnietiť súťaživosť študentov pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania. Okrem toho má táto súťaž ambíciu byť kvalitnou dobrou prezentačnou celoštátnou študentskou súťažou už od jej prvého ročníka, ako verejný atest kvality nielen záverečnej bakalárskej práce a jej autora, ale aj atest kvality  vyuky na prvom stupni bakalárskeho študijného programu dotknutých vysokých škôl.

Odborná porota – zástupcovia akademickej obce – mala možnosť porovnávať predovšetkým odbornú náročnosť riešenej problematiky, rozsah a kvalitu jej spracovania.

Do súťaže sa zapojili tieto fakulty a vysoké školy:

  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
  3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
  5. Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave – katedra architektonickej tvorby,
  6. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Súťažné sekcie:

  • sekcia I:  Architektúra a urbanizmus, predseda poroty prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.,  Fakulta umení TU v Košiciach,     
  • sekcia II: Pozemné stavby, predseda poroty doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave,
  • sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,  
  • sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo, predseda poroty pre obe sekcie  doc.  Ing. Oľga Hubová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Výsledky 2. ročníka súťaže – bakalárske práce:


Sekcia I: ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

1. miesto, Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma práce: Vstup do Krásnohorskej jaskyne    
Autor: Bc. Martin SCHALLER
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení

2. miesto
Téma bc. práce: Bytový dom na Gwerkovej ul., Bratislava, Petržalka
Autor: Bc. Martina FILÍPKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Fakulta architektúry

    
3. miesto
Téma bc. práce:  Bytový dom na Gwerkovej ul., Bratislava, Petržalka
Autor: Bc. Silvia FERENCZIOVÁ
Vedúci bc. práce: Ing. Arch. Milan Andráš, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Fakulta architektúry    

Sekcia II:  POZEMNÉ STAVBY
1. miesto, Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma bc. práce: Bytový dom Malinovo, okr. Senec  
Autor: Bc. Marián DALLEMULE
Vedúci bc. práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto
Téma bc. práce: Polyfunkčný objekt, Bratislava, Rača, Pekná cesta  
Autor: Bc. Zuzana PROCHÁZKOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
3. miesto
Téma bc. práce: Bytový dom s polyfunkciou, Bratislava, Krahulčia ul.
Autor: Bc. Juraj PAŘIL
Vedúci bc. práce:  Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Sekcia III: INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY
1. miesto: Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma bc. práce:  Osvetľovací stožiar výšky 20 m
Autor: Bc. Juraj FORGÁCS
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Antónia Ďuricová, PhD
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
1. miesto: Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia  
Téma bc. práce: Posúdenie účinkov vetra na nízke halové objekty
Autor: Bc. Peter HÁGER
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto: Neudelené
3. miesto
Téma bc. práce: Návrh a posúdenie železobetónového trámového stropu na Oravskom hrade
Autor: Bc. Marta RUSNÁKOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Zora Hroncová , CSc.
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Sekcia IV: VODNÉ STAVBY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO   
1. miesto, Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma bc. práce: Možnosti využitia geografických informačných systémov pri analýze povrchov pre potreby ochrany malých  vodných nádrží pred zanášaním
Autor: Bc. Martin MARTON
Vedúci bc. práce: Ing. Miroslav Dilský
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
2. miesto
Téma bc. práce: Vplyv mernej hmotnosti pôdy na výsledky zrnitostných rozborov
Autor: Bc. Juraj JÁNOŠÍK    
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Jana Skálová, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto
Téma bc. práce: Význam slovenských nádrží v protipovodňovej ochrane
Autor: Bc. Zuzana PÁLINKÁŠOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto
Téma bc. práce: Riešenie problémov čistenia odpadových vôd  v obciach bez verejnej kanalizácie
Autor: Bc. Lenka ZVIJÁKOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta