Štatút ASB GALA 2020

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.

Čl. I
Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom je: časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise.
Vydavateľ: Obchodné meno: JAGA GROUP, s. r. o.
Sídlo: Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava 15
IČO: 357 05 779
V zastúpení: Ing. Peter Halász, konateľ vydavateľstva
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 30343/B.
(Ďalej len ako „JAGA GROUP“)

Čl. II
Odborný garant

1. Realitno-poradenská spoločnosť Jones Lang LaSalle s. r. o., IČO: 36 669 504, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej len ako „JLL“) bude v súvislosti s touto súťažou vystupovať ako odborný garant podujatia s nasledujúcimi zodpovednosťami:
– JLL poskytne v súvislosti s organizáciou podujatia, resp. vyhodnocovaním víťazov ankety v kategórii „Developer roka“ odborný poradný hlas.
– JLL poskytne zo svojich interných databáz o slovenskom realitnom trhu informácie týkajúce sa jednotlivých nominantov v kategórii Developer roka, ktoré budú slúžiť na overenie a doplnenie objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže.
– JLL vykoná analýzu, resp. porovnanie dát, ktoré poskytnú jednotliví účastníci podujatia, resp. nominantov v kategórii Developer roka, a dát, ktoré má k dispozícii vo vlastných databázach.

2. Odborný poradný hlas JLL bude znamenať výlučne poradenstvo pri organizácii podujatia z pohľadu nastavenia práce s príslušnými dátami a optimalizácie systému určovania víťazov podujatia, pričom:
– JLL nebude žiadnym priamym spôsobom zasahovať do určovania víťazov podujatia a/alebo hlasovania o víťazoch podujatia, s výnimkou prípadu, ak JAGA GROUP ako vyhlasovateľ podujatia určí, že o víťazoch podujatia, resp. víťazoch v kategórii „Developer roka“ sa bude rozhodovať v online hlasovaní odborníkov z príslušného odboru. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, v prípade podľa predchádzajúcej vety budú JLL, resp. jej zamestnanci oprávnení hlasovať v takomto online hlasovaní.
– JLL, resp. jej zamestnanci alebo iné osoby, nebudú členmi odbornej poroty podujatia.
– JLL nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za priebeh alebo organizáciu podujatia alebo za určenie víťazov podujatia, pričom za uvedené činnosti bude zodpovedať výlučne JAGA GROUP, s čím JAGA GROUP výslovne súhlasí.
– JLL nebude vstupovať do priamej komunikácie s jednotlivými účastníkmi podujatia, resp. nominantmi v kategórii Developer roka s výnimkou prípadu, keď niektorí z účastníkov Podujatia, resp. nominantov v kategórii „Developer roka“ budú od JLL požadovať dodatočné informácie týkajúce sa nominácie a časti dotazníka. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, JAGA GROUP výslovne súhlasí s tým, že JLL je oprávnená poskytnúť účastníkom Podujatia, resp. nominantom v kategórii „Developer roka“ na základe ich žiadosti tzv. „technický telefonát“ s cieľom zodpovedať otázky týkajúce sa nominácie a časti dotazníka, v prípade, ak si nie sú istí, akú hodnotu a informáciu uviesť, aby sa tak zabezpečila čo najvyššia objektivita a vyrovnalo sa súťažne pole.
– JLL bude vykonávať činnosti podľa tohto štatútu nestranne a transparentne.

Čl. III
Cieľ

1. Primárnym cieľom podujatia je vyjadriť uznanie osobnostiam, ktoré významne ovplyvňujú dianie v slovenskom stavebníctve a architektúre, vyzdvihnúť aktivity významných developerov a investorov, zviditeľniť stavebné spoločnosti a predovšetkým popularizovať stavebníctvo ako odvetvie národného hospodárstva.
2. Cieľom tohto štatútu je definovať pravidlá a spôsob nominácie a hlasovania, ktorými budú stanovené nominácie ASB GALA, na základe ktorých sa určia víťazi hlavných cien ASB GALA 2020 v týchto kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Stavebná firma roka,
 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente administratívy,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu,
  ako aj víťazi ceny verejnosti podľa hlasovania čitateľov portálu www.asb.sk v týchto kategóriách:
 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Stavebná firma roka,
 • ASB Developer roka.

Čl. IV
Pravidlá nominácií

1. Nominácie v kategóriách ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Stavebná firma roka budú určené na základe hlasovania nominačnej komisie v prvej etape hlasovania:
– Nominačná komisia zložená z vyzvaných zástupcov redakčnej rady ASB a ďalších oslovených osobností slovenského stavebníctva, ktoré prijmú pozvanie vyhlasovateľa súťaže a vydavateľstva JAGA GROUP, určí piatich nominovaných v 2 kategóriách – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Stavebná firma roka –, a to nasledujúcim spôsobom: Každému členovi nominačnej komisie bude pridelený vlastný unikátny login a heslo do on-line hlasovacieho systému dostupného na www.asb.sk/asbgala/admin. Hlasovať môže hneď po získaní prístupových údajov až do dátumu oficiálneho ukončenia hlasovania.
– Člen nominačnej komisie môže predkladať vlastné návrhy kandidátov na nominácie v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovateľ z návrhov nominačnej komisie zostaví a vhodne
doplní zoznam kandidátov pre hlasovanie nominačnej komisie. Odoslané a uložené hlasovanie už nemôže byť následne zmenené.
– Výsledky hlasovania nominačnej komisie budú dostupné v rámci on-line rozhrania až po oficiálnom ukončení hlasovania.
– Hlasuje sa v dvoch kategóriách: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Stavebná firma roka.
– Každý člen nominačnej komisie môže hlasovať v každej kategórii raz za minimálne jednu a maximálne päť nominácií. Jednotlivým nomináciám priraďuje body od 5 po 1 zostupne.
– Do druhej etapy hlasovania ASB GALA 2020 postupuje v každej kategórii 5 nominácií s najvyšším počtom bodov. Ich poradie sa určí po ukončení hlasovania nominačnej komisie na základe prostého sčítania bodov. Pokiaľ viac ako jedna nominácia dosiahla prostým sčítaním bodov zhodný výsledok, o poradí rozhodujú ďalšie kritériá v poradí: absolútny počet odovzdaných hlasov členov nominačnej komisie, absolútny počet 5-bodových nominácií, absolútny počet 4-bodových nominácií, absolútny počet 3-bodových nominácií.
– Po ukončení hlasovania a sčítania hlasov vyhlasovateľ súťaže oznámi členom nominačnej komisie a súčasne zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách 5 nominácií v každej z dvoch kategórií ASB GALA 2020. Nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť. V prípade, že niektorý z nominovaných subjektov odmietne účasť v druhej etape hlasovania, do súťaže automaticky postupuje subjekt na ďalšej pozícii.
2. Nominácie do kategórií ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente administratívy, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu budú určené takto:
– Developerské spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky kvalifikácie, prostredníctvom webového rozhrania prihlásia svoje projekty, poskytnú ekonomické údaje a ďalšie dáta, na základe ktorých budú projekty hodnotené. Podmienky kvalifikácie na daný rok sú prílohou k štatútu.
– V prvej etape z dodaných a overených údajov zostaví spoločnosť JAGA v spolupráci s JLL na základe objektívnych kritérií kvality a výkonnosti poradie developerov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu. Kritériá platné na daný rok sú prílohou k štatútu. Zostavenie, naplnenie a vyhodnotenie kritérií sú výsledkom spolupráce spoločností JAGA a JLL.
– V druhej etape ASB GALA 2020 o projektoch, ktoré boli kvalifikované, hlasuje odborná širokospektrálna porota opísaná v Čl. V v bode 2.
– Po ukončení hlasovania a sčítania získaných bodov vyhlasovateľ súťaže zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách nominácie v každej kategórii ASB GALA 2020. Nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť. V prípade, že niektorý z nominovaných subjektov odmietne účasť, bude zo súťaže vyňatý.

Čl. V
Pravidlá určenia víťazov hlavných cien

1. V druhej etape sa určia víťazi hlavných cien ASB GALA 2020 v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente administratívy,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu,
 • ASB Stavebná firma roka.

– V každej kategórii sa určia víťazi prvej ceny, v kategórii ASB Developer roka – v segmente rezidencie sa určia víťazi aj druhej a tretej ceny.
2. Víťazov hlavných cien určí širokospektrálna odborná porota, ktorá bude pozostávať z pozvaných osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy, ako aj zo zástupcov odborových združení a komôr.
– Odborná porota hlasuje prostredníctvom on-line systému, pričom jej členovia môžu hlasovať v každej kategórii iba za jednu nomináciu. Každý hlasujúci dostane unikátny login a heslo. Hlasuje sa anonymne a on-line, pričom jednotliví hlasujúci nevedia, ako hlasovali ostatní.
– Víťazi v kategóriách ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Stavebná firma roka sa určia na základe najvyššieho počtu odovzdaných hlasov.
– Víťazi v kategóriách ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente administratívy, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu sa určia kombináciou poradia podľa objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže a najvyššieho počtu odovzdaných hlasov odbornej poroty, pričom poradiu podľa kritérií a poradiu podľa hlasovania odbornej poroty bude pridelená váha takto:

 Objektívne kritériá kvality a výkonnostiVáha poradia podľa hlasovania odbornej poroty
Segment rezidencie65 %35 %
Segment administratívy70 %30 %
Segment priemyslu a logistiky70 %30 %
Segment retailu75%25%

Čl. VI
Pravidlá určenia víťazov cien verejnosti

1. Na internetovej stránke www.asb.sk bude súčasne prebiehať verejné hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určia víťazi cien verejnosti ASB GALA 2020 v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Developer roka,
 • ASB Stavebná firma roka.

– Nominácie na ceny verejnosti sú v kategóriách ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Stavebná firma roka totožné s nomináciami na hlavnú cenu. Nominácie v kategórii ASB Developer roka vzniknú zlúčením nominácií na hlavnú cenu z kategórií ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente administratívy, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu.
– Pravidlá internetového hlasovania budú zverejnené na portáli www.asb.sk. Tohto hlasovania sa môžu zúčastniť nielen súkromné osoby, ale aj odborníci, ktorí hlasovali za hlavnú cenu.
– V prípade rovnakého počtu hlasov dvoch alebo viacerých nominovaných o konečnom poradí rozhodne lepšie umiestnenie kandidáta v poradí hlasovania nominačnej komisie. Toto ustanovenie sa vzťahuje na kategóriu hlavných cien.
– Ak v internetovom hlasovaní v prvom poradí nominanti získali zhodný počet hlasov, vyhlasovateľ odovzdá v príslušnej kategórií cenu každému z nich.

Čl. VII
Čas konania

1. Hlasovanie sa uskutoční v tomto období:
– Nominačná komisia určí 5 nominovaných v kategóriách ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Stavebná firma roka do konca januára 2020.
– Spoločnosti JAGA a JLL vyhodnotia do konca marca 2020 poradie a následne určia nominácie v kategóriách ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente administratívy, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu.
– Víťazi hlavných cien a internetových cien budú na základe uvedeného postupu hlasovania určení v období apríl – september 2020.
2. Mená víťazov jednotlivých kategórií budú zverejnené na záverečnom podujatí ASB GALA večer 2020, ktoré sa uskutoční v roku 2020.

Čl. VIII
Overovateľ

1. Transparentnosť hlasovania, ako aj mená víťazov jednotlivých kategórií verifikuje audítorská spoločnosť.

Čl. IX
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo ju zrušiť

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť štatút súťaže a jej pravidlá na základe vyhodnotenia skúseností z jej priebehu, a to najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. v bode 1. štatútu alebo ak by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

1. Štatút súťaže nadobúda platnosť podpisom vyhlasovateľa.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia hlasovania v ktorejkoľvek z vyhlasovaných kategórií, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
3. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle vyhlasovateľa súťaže.
4. Vyhlasovateľ štatútu podpisom tohto štatútu vyhlasuje, že ho vydal slobodne, vážne a prejavuje svoju vôľu byť ním viazaný.

V Bratislave dňa 8. 1. 2020

podpis

Ing. Peter Halász

Konateľ vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o

Príloha č. 1
Podmienky kvalifikácie a hodnotiace kritériá pre kategórie ASB Developer roka