asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Stav osvetlenia domácností na Slovensku

12.07.2016

V domácnostiach sa akceptujú všeobecne nižšie úrovne osvetlenia. To treba jednoznačne zlepšiť. Jednou z významných zložiek v systéme hodnotenia vnútorného prostredia budov je aj osvetlenie. Napriek tomu, že môže výraznou mierou prispieť k celkovej pohode osôb, často sa mu nevenuje primeraná pozornosť. Väčšinu dňa pritom trávime v budovách – či už na pracovisku, alebo doma.

Na pracovisku vykonávame zvyčajne zrakovú prácu s rozličnou náročnosťou pri širokej škále manuálnych alebo duševných činností. Aj v domácnostiach zaberá zraková práca významnú časť časového fondu – buď pri vykonávaní domácich prác, alebo počas aktívneho či pasívneho odpočinku (čítanie a pod.). V zimnom období sa dokonca vo vnútri zdržiavame dlhšie ako vonku (pri dennom svetle). Zároveň platí, že z hľadiska dostupnosti denného svetla je v súčasnosti v domácnostiach horšia situácia ako na pracoviskách, pretože pracovný čas spadá zvyčajne do denných hodín.

Na domácnosti sa zabúda

Požiadavky na osvetlenie pracoviska upravujú príslušné legislatívne predpisy [1], [2], [3]. Pri domácnostiach však takéto predpisy nemáme. Má vari osvetlenie v domácnostiach menší význam ako osvetlenie v iných budovách?

Iste, význam predpisov je okrem iného v kompetenčnej zodpovednosti, čo je však dôležité, zakladá predpoklady na odborné splnenie požiadaviek, hoci v praxi býva aj to značný problém. V domácnostiach sa riešenie osvetlenia ponecháva na užívateľa, ktorý na to nemá odborné predpoklady. Môže síce angažovať odborníkov, u nás sa to však považuje za zbytočný nadštandard a osvetlenie sa koncepčne a odborne rieši ruka v ruke s architektúrou interiéru iba v prípade veľmi náročných užívateľov.

Užívatelia pritom nemajú dostatok informácií na výber správnych svetelných zdrojov a svietidiel a ani predavači v obchodoch im nedokážu fundovane poradiť. Týka sa to predovšetkým LED zdrojov a svietidiel. V čase popularity kompaktných žiariviek ako energeticky efektívnych alternatív k obyčajným žiarovkám boli užívatelia často sklamaní kvalitou osvetlenia, pretože kompaktné žiarivky majú odlišné rozloženie svetelného toku v priestore než obyčajné žiarovky. LED zdroje sú ešte odlišnejšie – intenzívne bodové zdroje svetla môžu ľahko spôsobiť oslnenie a farba svetla lacných LED zdrojov je jednoducho nepríjemná. Cieľom pripravovanej normalizácie tak nie je zaviesť predpisy alebo obmedzenia, ale zachytiť súčasný stav poznatkov a stanoviť požiadavky na správne osvetlenie domácností. Samotné riešenie môže zahŕňať estetické stvárnenie a zároveň vytvoriť určitú úroveň intenzity osvetlenia.

Dotazníkový prieskum

Stav osvetlenia domácností na Slovensku sa zisťoval dotazníkovým prieskumom v období rokov 2013 – 2014, pričom intenzita osvetlenia na rôznych preddefinovaných miestach sa merala luxmetrom. Cieľom prieskumu bolo zmapovať aktuálnu situáciu v osvetlení domácností na Slovensku a získať predstavu o preferenciách a použitých riešeniach koncovými užívateľmi (obyvateľmi) pri použití dostupných technológií a zohľadnení dostupnosti existujúcich systémov a zvyklostí. Filozofia prieskumu vychádzala z predpokladu, že to, čo majú užívatelia doma nainštalované, si vybrali, navrhli a vytvorili sami a s takýmto riešením sú zrejme vo všetkých ohľadoch (estetická funkcia, úrovne osvetlenia, spôsob ovládania osvetlenia atď.) spokojní.

Čo ukázali výsledky:

Doma nám stačí menej

Prieskum ukázal, že intenzita osvetlenia pri vykonávaní konkrétnych zrakových úloh v domácnostiach je naozaj výrazne nižšia než potrebná osvetlenosť vyplývajúca z charakteru zrakovej práce. Ani hospodárnosť osvetlenia nebýva optimálna. Dlhodobé používanie nedostatočného osvetlenia pritom vedie k postupnému zhoršovaniu zraku, ale keďže ide o dlhodobý proces, korelácia nie je zjavná a dôsledky sa pripisujú napríklad veku.

Vek osvetľovacích sústav

Veková štruktúra sledovaných osvetľovacích sústav je znázornená na obr. 1. V priemere sa vek osvetľovacích sústav pohybuje medzi 5 až 10 rokmi, čo je menej než vek bytov, ktoré sú predmetom prieskumu. To znamená, že osvetlenie prechádza čas od času modernizáciou.

Stav osvetlenia domácností na slovensku - foto - 1

Obr. 1 Prehľad veku skúmaných osvetľovacích sústav

Zdrojová štruktúra
Sumárne výsledky zdrojovej štruktúry znázorňuje diagram na obr. 2. V domácnostiach majú ešte stále významné zastúpenie obyčajné žiarovky (a to pri životnosti 1 000 h a dva roky trvajúcom zákaze na všeobecné použitie!). Asi štvrtinu svetelných zdrojov tvoria halogénové žiarovky, ktoré predstavujú spolu s obyčajnými žiarovkami podiel takmer 50 %. Zo zvyšnej polovice ostatných zdrojov predstavujú takmer 30 % kompaktné žiarivky, v domácnostiach je to dnes už najrozšírenejší svetelný zdroj. Lineárne žiarivky sa používajú veľmi zriedkavo a aj prieskumom zistený podiel 10 % je skôr prekvapujúci. Postupne sa začínajú presadzovať LED zdroje. Využívanie progresívnych svetelných zdrojov nie je v súčasnosti ešte stále na zodpovedajúcej úrovni, a to nielen z hľadiska zdrojovej štruktúry, ale najmä z dôvodu nedostatočnej odbornosti pri riešení osvetlenia.

Intenzita osvetlenia miestností
Výsledky merania intenzity osvetlenia v rôznych miestach sú uvedené v tab. 1. Predpokladalo sa, že užívatelia si zriaďujú osvetlenie podľa svojej spokojnosti. Z tab. 1 potom vyplýva, že užívatelia sú málo citliví na odlišnosti v druhu miestnosti alebo činnosti a vo všeobecnosti sú spokojní s úrovňou približne 100 lx.

Inštalovaný príkon
Inštalovaný príkon na osvetlenie v domácnostiach sa pohybuje v širokom rozmedzí 200 až 2 600 W, priemerná hodnota je 900 W. Tieto čísla sa dajú použiť na odhad podielu osvetlenia na spotrebe elektrickej energie budov na bývanie. Výsledky prieskumu sa využijú na štandardizáciu požiadaviek na osvetlenie domácností. Celé úsilie smeruje aj k vytvoreniu metodiky na hodnotenie energetickej náročnosti osvetlenia v budovách na bývanie.

Stav osvetlenia domácností na slovensku - foto - 2

Záver

Je evidentné, že osvetleniu domácností chýba odborný prístup. Príčinou tohto stavu je sčasti zotrvačnosť zaužívaných zvyklostí užívateľov aj elektroprojektantov, sčasti nedostatok osvety, informovanosti a odborného vzdelávania. Veľký podiel má na tom aj chýbajúca legislatíva. Osvetlenie obytných miestností, pridružených miestností a ostatných priestorov v budovách na bývanie musí byť vytvorené odborne a s citom pre preferencie užívateľov. Dodržanie zásad dobrej svetelnotechnickej praxe bude mať potom efekt v podobe vytvorenia zdravého a príjemného prostredia s čo najvyššou účinnosťou, kde sa užívatelia budú cítiť komfortne a príjemne pri zachovaní potrebného zrakového výkonu.

Obrázky: archív autorky

Literatúra

 1. Nariadenie vlády SR č. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
 2. Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
 3. Vyhláška MZ SR č. 206/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
 4. STN 36 0452: 1986  Umelé osvetlenie obytných budov.
 5. STN 36 0450: 1986 Umelé osvetlenie vnútorných priestorov (zrušené).
 6. STN 73 0580-2: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie.
 7. STN EN 15193: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.
 8. Deneyer, A. – D’Herdt, P. – Roisin, B. – Bodart, M.: The use of energy efficiency in dwellings – Challenges and potential. Lux Europa 2009, 8. – 10. september 2009, Istanbul, Turkey, 8 p.
 9. Gašparovský, D. – Raditschová, J.: HomeLighting. Svetlo 2013, Podbanské, Slovensko, 23. – 25. October 2013, pp. 195 – 205.
 10. Gašparovský, D. – Raditschová, J. – Kováč, A.: Osvetlenie domácností – Požiadavky a skúsenosti. In: Slovalux 2015 : 4. odborná konferencia. Jasná, Slovensko. 9. – 10. jún 2015. 1. vyd. Bratislava: SSTS, 2015, s. 49 – 58.
 11. Gašparovský, D. – Raditschová, J.:  Návrh osvetlenia v domácnostiach. In: Zborník prednášok [CD-ROM]. Nitra : ElektroManagement, 2014.

Ing. Jana Raditschová, PhD.
Autorka pôsobí v Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI na STU v Bratislave.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP