ASB Články na tému

vzduchotechnika

Škody spôsobené požiarom možno posudzovať podľa rôznych kritérií: od ekonomických strát cez zranenia až k tým najväčším - strát na životoch. Vďaka technologickému pokroku však dnes môže požiarna ochrana smerovať od pasívnej k aktívnej, ktorá je oveľa účinnejšia. Taktiež finančný dopad v dôsledku požiaru, ktorý ohrozuje majiteľov budov je podstatné vyšší, ako investícia do bezpečného a spoľahlivého protipožiarneho systému.

Prevádzka a údržba VZT zariadení zahŕňa celý rad procesov, ktoré si vyžadujú kvalifikované a technicky zdatné osoby. Zariadenia na vetranie patria k zložitejším technickým zariadeniam budov, ich obsluha a údržba si preto vyžaduje kvalifikované a technicky zdatné osoby. Prevádzkovateľ musí mať zároveň k dispozícii prevádzkový predpis všetkých zariadení. Prevádzkové predpisy sú súčasťou prevádzkovej dokumentácie objektu, ktorá je predpokladom správneho a hospodárneho používania jeho vzduchotechnických zariadení.