Partneri sekcie:

Nedostatky realizácie tepelnoizolačných systémov

image 95532 25 v1

Bezchybné zhotovenie zateplenia obvodového plášťa budovy by malo byť v spoločnom záujme investora, zhotoviteľa stavebných prác, ako aj dodávateľa stavebných materiálov. 

Napriek viac ako 25-ročným skúsenostiam nášho trhu s vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS) na zateplenie budov sa stále môžeme stretnúť s nedostatkami pri nedodržiavaní technologických postupov či chybnými prístupmi k dodatočným dodávkam stavebných výrobkov na stavbu. V snahe o zvyšovanie úrovne realizovaných stavieb a uspokojenie potrieb konečných investorov vám prinášame sumarizáciu chýb, s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť pri zhotovovaní zateplenia.

Najčastejšie nedostatky

Medzi najfrekventovanejšie nedostatky zhotovenia patria prípady uvedené nižšie.

Aplikácia omietok a farebných náterov rôznych šarží na jednu súvislú plochu

Dôsledky: ak sa pri doobjednávaní použitých omietok alebo farebných náterov neuvedie číslo výrobnej šarže už dodaných stavebných výrobkov, môže dôjsť k dodaniu nesprávneho farebného odtieňa, resp. k odchýlkam farebnej škály.

Preto sa pri doobjednávaní použitých omietok a farebných náterov odporúča uvádzať aj výrobnú šaržu predchádzajúcej dodávky s cieľom čo možno najväčšieho priblíženia k už dodanému odtieňu. Toto číslo je uvedené na originálnom balení omietky alebo farebného náteru a zároveň aj na dodacom liste pôvodnej dodávky.

 

Nevyhovujúci spôsob osadenia zakladacích líšt, pre ktorý je charakteristické predovšetkým ich vynechávanie na ploche, ako aj na nárožiach a nezabezpečenie tesnosti styku zakladacej lišty s podkladom

Dôsledky: vznik nechránenej tepelnej izolácie a tepelnoizolačného systému v jeho začiatku, problematické ukončenie detailov, vnikanie chladného vzduchu pod tepelnú izoláciu tepelno­-izolačného systému.

  

Lepenie tepelnej izolácie len na terče bez nanesenia lepidla po obvode tepelnej izolácie

Dôsledky: výrazné zníženie prídržnosti a stability celého systému, možnosť vzniku cyklických deformácií a opakované prehýbanie tepelnoizolačných dosiek, z hľadiska STN 73 0802/Z2/O1: 2015: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia hrozba vzniku zvislého prúdenia vzduchu (takzvaný komínový efekt).

 

Nedodržanie správneho spôsobu osadenia a lepenia dosiek tepelnej izolácie pri otvorových výplniach

Dôsledky: vnášanie zvýšeného namáhania do povrchových tmelových a omietkových vrstiev realizovaného vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, ktoré môže spôsobiť vznik trhlín v týchto miestach, prípadne sa na ich vzniku podieľať.

 

Neumiestnenie zosilňujúcej diagonálnej výstužnej mriežky (s rozmerom 300 × 200 mm) v rohoch pri otvorových výplniach (miesta s predpokladanou koncentráciou zvýšených napätí v miestach zmeny geometrie)

Dôsledky: možný vznik trhlín na povrchu zhotoveného vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému v rohoch stavebných otvorov.

 

Nedodržanie určeného typu rozperných kotiev uvedeného v projektovej dokumentácii a v dokumentácii výrobcu použitého vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, ako aj nedodržanie kotviaceho plánu a stanoveného počtu rozperných kotiev

Dôsledky: nezabezpečenie požiadavky na správnu funkciu mechanického kotvenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, čo môže byť jednou z príčin, prípadne aj hlavnou príčinou jeho havárie.

 

Kotvenie tepelnej izolácie len v ploche

Dôsledky: nezabezpečenie správneho spolupôsobenia kotvenia pri eliminácii deformácií dosiek tepelnej izolácie po ich obvode a v rohoch (tzv. banánový efekt).

 

Nevhodne riešené detaily v oblasti parapetov, ostení, zábradlí balkónov, konzol vystupujúcich z obvodovej konštrukcie atď.

Dôsledky: neuzavretie zhotoveného vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, čo môže zapríčiniť zatekanie vody pri daždi alebo vznik trhlín medzi stavebnou konštrukciou (parapety, zábradlie atď.) a omietkou vrátane základnej vrstvy.

 

V nedostatočnom predstihu zabezpečená výmena klampiarskych výrobkov (atikové plechy, žľaby, odkvapové rúry, záveterné lišty atď.)

Dôsledky: neprípustné vnikanie vody do zhotoveného vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému.

 

Použitie nesystémových materiá­lov (kotvy, výstužná sieťka…)

Dôsledky: ak sa použijú v rámci certifikovaného vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému iné materiály, nie je možné na takýto tepelnoizolačný systém poskytnúť záruku.

 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pri nedodržaní technologických a normatívnych predpisov je dôsledkom takéhoto konania skrátenie predpokladanej životnosti zhotovených tepelnoizolačných systémov, vznik problémov pri odovzdávaní hotového diela, ako aj vznik reklamácií.

V spoločnom záujme všetkých zúčastnených strán by malo byť, aby zhotovené tepelnoizolačné systémy spĺňali tepelnotechnické požiadavky a požiadavky investora tak pri odovzdávaní stavebných prác, ako aj počas celej predpokladanej životnosti. Predpokladom toho je okrem iného napr. absolvovanie pravidelných školení zamestnancov realizačných firiem usporadúvaných dodávateľmi tepelnoizolačných systémov.

Na kvalitu prác a dodržiavanie technologických postupov pri aplikácii vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov dohliadajú aj príslušné kontrolné orgány. Pri zistení závažných nedostatkov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k vážnym poruchám, prípadne až k deštrukcii tepelnoizolačného systému, môžu postupovať ráznym spôsobom – rozhodnúť o sanácii zhotoveného tepelnoizolačného systému na náklady zhotoviteľa a o odobratí pridelenej licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

 

Text | spracované z podkladov firmy Stomix
FOTO | Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2017.