Stratené debnenie na zhotovenie železobetónového prekladu

image 100327 25 v3

Na zhotovenie železobetónového prekladu, prievlaku, prípadne vencov je možné použiť napríklad U-profily zlepené z bieleho pórobetónu, ktoré vytvárajú po zabudovaní tzv. stratené debnenie. Profily nie sú nosné, ale nosnú časť prekladu tvorí železobetónové jadro s vloženou výstužou pripravené podľa statického výpočtu.

Pri vytváraní konštrukčných prvkov sa U-profily zabudovávajú rovnako ako hladké tvárnice, teda sa spájajú tenkovrstvovou lepiacou maltou, ložné a styčné škáry sa vzájomne maltujú. Pri zhotovení prekladov sa U-profily kladú na vopred pripravené montážne podoprenie – debnenie. Styčné škáry sa úplne premaltujú. Na murivo sa kladú do tenkovrstvového maltového lôžka s hrúbkou 1 až 3 mm.

Pred zhotovením prekladu sa z tvárnice, na ktorú sa budú profily klásť, hoblíkom odstránia vyčnievajúce perá a iné nerovnosti. Do tvárnic sa priskrutkujú drevené hranoly, na ktoré sa uložia drevené fošne tak, aby horná hrana bola na úrovni hornej hrany tvárnice.

Betónuje sa v jednom pracovnom cykle

U-profil a profil s integrovaným EPS sa kladú na murivo a debnenie tak, aby úložná dĺžka prekladu na murive bola minimálne 250 mm. Je potrebné dbať na rovnosť a presnosť uloženia jednotlivých profilov. Na základe statického výpočtu sa vopred pripraví výstuž vo forme armokošov. Vopred pripravené armokoše sa vkladajú do jadra U-profilu a zafixujú sa.

Tým sa zabezpečí potrebné krytie výstuže betónom. Pripravené profily s vloženou výstužou sa zabetónujú. Betónová zmes sa priebežne zhutňuje prepichovaním alebo pomocou ponorného vibrátora. Pred betonážou jadra sa preklad navlhčí vodou.

Betónuje sa v jednom pracovnom cykle po menších úsekoch betónom minimálne z triedy C 20/25. Horná plocha betónového jadra sa zarovná, U-profily tvoria stratené debnenie. Rovnakým spôsobom sa vyhotovia preklady aj na vnútorných nosných stenách.

Rovnosť a presnosť uloženia sú kľúčové

Profily s integrovaným EPS sa kladú na pripravené debnenie v dvoch radoch, otočené tepelnou izoláciou do stredu muriva. Treba upozorniť, že slúžia len na riešenie prekladov nad otvormi (okná, dvere) v jednovrstvovom murive a obvodovej stene. Vence sa potom realizujú klasicky vencovou tvárnicou a dodatočnou tepelnou izoláciou. Ak je hrúbka muriva 500 mm, vynechá sa medzera so šírkou 50 mm, do ktorej sa vloží dodatočná tepelná izolácia. Pri kladení profilov je potrebné dbať na rovnosť a presnosť uloženia.

Nerovnosti sa upravia poklepaním gumeným kladivom. Do obidvoch jadier takto pripraveného debnenia sa vloží pripravená výstuž vo forme armokošov. Výstuž prekladu prečnieva do stropnej konštrukcie tak, aby mal nosník dostatočnú výšku a tým aj únosnosť.

Armokoše vložené do prekladov sa zabetónujú po ich hornú hranu tak, aby bolo možné na preklad umiestniť stropné nosníky, prípadne stropné vložky. Na výstuž prekladu sa napojí aj výstuž venca na úrovni stropu. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť podľa statického výpočtu nad otvorom preklad so svetlou dĺžkou do 4 m v závislosti od vystuženia a zaťaženia.

Info o materiáli: » Profily z bieleho pórobetónu v tvare písmena U bez alebo s integrovanou tepelnou izoláciou na báze sivého EPS; stratené debnenie stužujúcich vencov, železobetónových prekladov, prievlakov alebo stĺpov.

Čo budete potrebovať:

U-profil
Ytong – U profil
hrúbka: 200, 250, 300 a 375 mm, rozmery (v. × d.): 249 × 599 mm, ks od 6,18 €

Profil s integrovaným sivým EPS
Ytong YQ – U Profil s tepelnou izoláciou
na murivo so šírkou ≥ 450 mm, hrúbka: 225 a 450 mm, rozmery (v. × d.): 249 × 599 mm, ks 5,94 €

Tenkovrstvová lepiaca malta
Ytong lepiaca malta
spotreba: 14 až 17 kg/m3, papierové vrece, 17 kg 6,55 €

Výstužné armokoše

Betón
trieda C 20/25

Náradie a pomôcky
stavebné drevo – hranoly a fošne
na debnenie
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
murárska lyžica
gumené kladivo
hoblík
ponorný vibrátor
oceľová tyč

01 | Úprava tvárnic

Pred zhotovením prekladu sa z tvárnice, na ktorú sa budú profily klásť, hoblíkom odstránia vyčnievajúce perá a iné nerovnosti.

02 | Zhotovenie debnenia

V mieste budúceho prekladu sa medzi tvárnicami zhotoví debnenie. Do tvárnic sa priskrutkujú drevené hranoly, na ktoré sa uložia drevené fošne tak, aby horná hrana bola na úrovni hornej hrany tvárnice.

03 | Úložná dĺžka na murive

U-profil a profil s integrovaným EPS sa uložia na murivo a debnenie tak, aby úložná dĺžka prekladu na murive bola minimálne 250 mm.

06 | Vloženie výstuže

Vopred pripravené armokoše sa vkladajú do jadra U-profilu a zafixujú sa. Tým sa zabezpečí potrebné krytie výstuže betónom. Prípadná dodatočná tepelná izolácia sa zrealizuje podľa projektu.

07 | Betonáž profilov

Pripravené profily s vloženou výstužou sa zabetónujú. Betónová zmes sa priebežne zhutňuje prepichovaním alebo ponorným vibrátorom. Pred betonážou jadra sa preklad navlhčí vodou. Betónuje sa v jednom pracovnom cykle po menších úsekoch betónom min. z triedy C 20/25.

09 | Uloženie profilov s EPS

Profily s integrovaným EPS sa kladú na pripravené debnenie v dvoch radoch, otočené tepelnou izoláciou do stredu muriva. Ak je hrúbka muriva 500 mm, vynechá sa medzera so šírkou 50 mm, do ktorej sa vloží dodatočná tepelná izolácia.

10 | Rovnosť profilov

Pri kladení profilov s integrovaným EPS sa dbá na rovnosť a presnosť uloženia. Nerovnosti sa upravia prebrúsením podkladu alebo poklepaním gumeným kladivom.

11 | Vloženie výstuže

Do obidvoch jadier takto pripraveného debnenia sa vloží pripravená výstuž vo forme armokošov. Výstuž prekladu prečnieva do stropnej konštrukcie tak, aby mal nosník dostatočnú výšku a tým aj únosnosť.

12 | Betonáž prekladov

Armokoše vložené do prekladov sa zabetónujú po ich hornú hranu tak, aby bolo možné na preklad umiestniť stropné nosníky, prípadne stropné vložky.

13 | Napojenie výstuží

Na výstuž prekladu sa napojí aj výstuž venca na úrovni stropu. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť podľa statického výpočtu nad otvorom preklad so svetlou dĺžkou do 4 m v závislosti od vystuženia a zaťaženia.

04 | Lepenie profilov medzi sebou

U-profily sa kladú na zraz a lepia sa medzi sebou tenkovrstvovou lepiacou maltou, ktorá sa nanáša na čelo profilu. Pri kladení sa dbá na rovnosť a presnosť uloženia jednotlivých profilov.

05 | Príprava výstuže

Na základe statického výpočtu sa vopred pripraví výstuž vo forme armokošov.

08 | Zarovnanie betónu

Horná plocha betónového jadra sa zarovná, U-profily tvoria stratené debnenie. Rovnakým spôsobom sa vyhotovia preklady aj na vnútorných nosných stenách, v tomto prípade sa však nedopĺňa/neaplikuje tepelná izolácia.

14 | Vystužený profil dlhý 3 m

Preklad sa môže vytvoriť aj použitím profilu s dĺžkou 3 m (UPA profil), ktorý je sám osebe nenosným prvkom, slúži ako stratené debnenie. Po osadení na murivo sa montážne podopreté železobetónové jadro zaleje spolu s výstužou podobným postupom ako pri U-profiloch. Musí sa vždy zatepliť vonkajším dodatočným zateplením

Tip

Spracovanie tenkovrstvovej lepiacej malty
Obsah vreca sa postupne zmieša s čistou vodou (4,8 l/17 kg) a mieša sa elektrickým nízkootáčkovým miešadlom, kým nevznikne vláčna zmes s plastickou konzistenciou bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1 až 2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je pri normálnych teplotách spracovateľná približne 4 h.

Tenkovrstvová lepiaca malta
Ytong lepiaca malta je určená na tenkovrstvové murovanie presných pórobetónových tvárnic. Je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.
Papierové vrece, 17 kg

TEXT: spracované z podkladov firmy Xella
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.