Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Prístroje vhodné na meranie vlhkosti betónových podláh

Prístroje vhodné na meranie vlhkosti betónových podláh

Vlhkomery sú praktické elektronické prístroje na rýchle a jednoduché meranie vlhkosti materiálov. V stavebníctve nachádzajú široké uplatnenie všade tam, kde treba poznať údaj o aktuálnom stave vlhkosti v betóne, a to najmä vtedy, ak suché procesy výstavby nadväzujú na mokré procesy. Napríklad keď sa po kladení drevených plávajúcich podláh v interiéri stavby inštalujú drevené obkladové zárubne a následne sa osadzujú interiérové dvere.

Na trhu sú bežne dostupné rozličné typy vlhkomerov, ktoré možno použiť na zisťovanie množstva vlhkosti v betóne. Každý vlhkomer určený na zisťovanie vlhkosti betónu dokáže nepochybne vlhkosť betónu zmerať. Otázkou však je, s akou presnosťou vlhkomer pracuje a do akej miery sú informácie na displeji smerodajné. Nezanedbateľná je aj metodika merania, spôsob merania, ktorý závisí od typu a tvaru konštrukcie, požiadaviek na získané hodnoty. Len správne zvoleným spôsobom merania možno získať objektívne hodnoty. V zásade existujú tri spôsoby zisťovania vlhkosti betónu, respektíve betónových podláh.

Metódy zisťovania vlhkosti betónu
Sú dve hlavné metódy zisťovania vlhkosti betónu. Gravimetrická analýza a karbidová metóda. Gravimetrická analýza je metóda, ktorá je založená na laboratórnom vážení odobratej vzorky, ktorá sa porovnáva s hmotnosťou vzorky po vysušení.

Karbidová metóda je založená na chemickej reakcii vlhkosti (vody) obsiahnutej vo vzorke s karbidom vápnika. Výsledkom tejto reakcie je vznik acetylénu. Vznikajúci plynný acetylén vytvára tlak, ktorý sa prenáša na škálu manometra CM meracieho prístroja. Pre praktické použitie je najpresnejšia a je to jediná preukazná metóda zisťovania vlhkosti.  Ide však o pomerne prácnu metódu a náročnú na obstarávacie investície.

V obidvoch prípadoch ide o deštruktívne metódy. Ich nevýhodou je preto potreba odobrať vzorky betónu (rozbiť na určitom mieste podlahu). Vzorky sa v praxi najčastejšie odoberajú z miest, kde sú narušenie a následné opravy podlahy čo najmenej viditeľné. To môže mať zásadný vplyv na nepresnosť merania.

Zisťovanie vlhkosti vlhkomermi

Ďalším spôsobom merania vlhkosti betónových podláh je meranie vlhkomermi. Toto meranie je v porovnaní s metódou CM zisťovania vlhkosti z pohľadu množstva meraní a voľby miesta merania podstatne jednoduchšie, pohodlnejšie a operatívnejšie. V praxi sa používali a používajú hrotové odporové vlhkomery (pracujúce na princípe elektrickej vodivosti, respektíve elektrického odporu materiálov). Meranie hrotovými vlhkomermi možno zaradiť medzi deštruktívne metódy, ale v nijakom prípade nie v rozsahu metódy CM. Po zisťovaní vlhkosti betónu zostanú v betóne stopy vo forme vpichov po hrotoch. V súčasnosti sa hrotové vlhkomery masívne nahrádzajú vlhkomermi kapacitnými. Kapacitné vlhkomery pracujú na princípe kapacitnom, z elektrotechniky sú známe kapacitné kondenzátory. Metóda merania je úplne nedeštruktívna.

Hrotové vlhkomery
Zástupcom z radu hrotových vlhkomerov môže byť napríklad odporový merač vlhkosti materiálov s integrovanými meracími hrotmi s označením GMH 3810 (obr. 1). Vďaka zosilnenej prednej stene s integrovanými meracími hrotmi možno merať rozličnými spôsobmi bez ďalšieho príslušenstva, a to len jednou rukou. Na meranie veľmi tvrdých materiálov sa odporúča použiť príslušenstvo.

Bezhrotové kapacitné vlhkomery na orientačné meranie
Zástupcom z radu bezhrotových príložných vlhkomerov môže byť napríklad kapacitný merač vlhkosti materiálov s označením GMI 15 (obr. 2). Tento typ slúži výhradne na orientačné meranie vlhkosti materiálov.
Je to prístroj na rýchle zisťovanie vlhkosti v budovách, pri realizácii stavieb a podobne. Pomocou GMI 15 sa informatívne zistí vlhkosť dreva do hĺbky približne 3 cm, prípadne vlhkosť betónu alebo omietky do hĺbky asi 4 cm. Prístrojom možno zistiť aj zmenu vlhkosti pod keramickým obkladom na stene alebo podlahe. Meria sa jednoduchým priložením prístroja na meranú plochu. Netreba vŕtať nijaké sondy!

Bezhrotové kapacitné vlhkomery na presné zisťovanie

Zástupcom z radu bezhrotových príložných vlhkomerov môže byť napríklad kapacitný merač vlhkosti materiálov s označením BF 30 (obr. 3). Tento typ sa používa výhradne na presné meranie vlhkosti materiálov.

Je to prístroj na rýchle zisťo­vanie vlhkosti v budovách, pri realizácii stavieb a podobne. Pomocou vlhkomeru betónu s označením BF 30 možno jednoducho, presne a rýchlo zistiť vlhkosť betónu do hĺbky približne 3 až 3,5 cm. Je určený výhradne na meranie vlhkosti betónu. Prístrojom možno zistiť aj zmenu vlhkosti pod keramickým obkladom na stene alebo podlahe (orientačne). Meria sa jednoduchým priložením prístroja na meranú plochu. Netreba vŕtať nijaké sondy. Výhodou tohto vlhkomeru je to, že ním možno merať na ľubovoľnom mieste a vykonať akýkoľvek počet meraní. Na displeji vidieť hodnoty vlhkosti na rozličných miestach miestnosti, v kútoch, uprostred miestností, v mieste stavebných komunikačných otvorov a podobne. Podlaha sa nepoškodí a hodnoty z merania sú porovnateľné s hodnotami získanými metódou CM. Zistilo sa, že tieto hodnoty sa navzájom líšia o 0,1 %.

Obr. 1 Hrotový vlhkomerObr. 2 Bezhrotový kapacitný vlhkomer na ­orientačné meranieObr. 3 Bezhrotový kapacitný vlhkomer na presné meranie
Technické údaje:

Charakteristiky: 494 charakteristík materiálov
Merací rozsah: vlhkosť: 0,0 až 100,0 % váhových percent (závislý od príslušnej charakteristiky materiálu)
Teplota: –25,0 až +50,0 °C
Hodnotenie stavu vlhkosti: v 9 krokoch (suchý – mokrý)
Rozlíšenie: 0,1 %, prípadne 0,1 °C
Presnosť prístroja: (pri menovitej teplote = 25 °C)
drevo: ±0,2 váhových percent (odchýlka od charakteristiky v rozsahu 6 až 30 %)
stavebné materiály: ±0,2 váhových percent (odchýlka od charakteristiky)
Teplotná kompenzácia: automatická alebo manuálna
Meracia sonda: 2 prevlečné matice M6 × 0,75 s me­racími hrotmi 19 mm (12 mm použiteľná dĺžka)
Displej: dva štvormiestne LCD
Napájanie: batéria 9 V, typ IEC 6F22
Odber prúdu: ~ 2,5 mA
Rozmery/hmotnosť: 142 × 71 × 26 mm, 175 g
Púzdro: z nárazuvzdorného ABS, čelný panel s fóliovou klávesnicou (krytie IP65), integrovaná opierka/záves
Funkcie: Hold, Auto-Hold, Sort, Auto Power, Off
Zvláštne príslušenstvo:
GST 3810 náhradné meracie hroty (10 kusov)
GMK 3810 merací kábel vrátane adaptéra
GAD 3810 adaptér na priame pripojenie GOK91
GMS 300/91 k prístroju GMH 3810
GSE 91 zarážacia elektróda
GKK 3000 kufor (275 × 229 × 83 mm)

Technické údaje:

Displej: triapolmiestny, 13 mm vysoký LCD
Napájanie: batéria 9 V (typ IEC 6F22)
Odber prúdu: ~ 5 mA
Kontrola stavu batérie: pokynom na výmenu batérie je na displeji signál „BAT“
Pracovná teplota: 0 až 50 °C
Skladovacia teplota: –20 až +70 °C
Relatívna vlhkosť: 0 až 80 % r. v. (nekondenzujúca)
Puzdro: materiál ABS
Rozmery: 106 × 67 × 30 mm (v × š × h)
Hmotnosť: ~ 150 g
Zobrazovacie rozsahy:
betón/poter
0 … 5 = suché
6 … 9 = vlhké, normálny stupeň vlhkosti
10 … = mokré
drevo
0 … 3 ~ 0 … 12 %: suché
3 … 6 ~ 12 … 20 %: vzduchosuché
6 … 11 ~ 20 … 30 %: porezové
11 … ~ 30 % … : mokré

Výhody:

 • nedeštruktívny spôsob merania – nedochádza k poškodeniu betónu, možno vykonať dostatok meraní,
 • rýchla a minimálne prácna metóda zisťovania vlhkosti.

Nevýhody:

 • slúži na orientačné zisťovanie vlhkosti.
Technické údaje:

Princíp merania: kapacitné
Napájanie: 9 V batéria
Automatické vypnutie: za 90 sekúnd
Ukazovateľ hodnôt: trojmiestna pozícia LCD displej
Rozlíšenie merania: 0,1 %
Prevádzková teplota použitia: 5 až 35 °C
Rozmery: 60 × 120 × 30 mm
Hmotnosť: asi 160 g
Hĺbka merania: 30 mm
Rozsah merania: 0 až 5 % (3 %) špecificky podľa výrobku

Výhody:

 • dostatočne presný na praktické použitie,
 • nedeštruktívny spôsob merania – nedochádza k poškodeniu betónu,
 • možnosť vykonať dostatočný počet meraní na to, aby sa zistilo, či je vlhkosť podlahy na všetkých kľúčových miestach rovnaká, alebo kde v podlahe sa zdroj vlhkosti nachádza,
 • rýchla a minimálne prácna metóda zisťovania vlhkosti.

Nevýhody:

 • týmto vlhkomerom, respektíve týmto spôsobom merania nemožno merať špecifický typ betónu, napríklad drátkobetón.

TEXT: Ing. Miroslav Harazím
FOTO: Gresinger, Drekoma

Ing. Miroslav Harazím pracuje ako technik firmy DREKOMA, s. r. o.

Recenzoval Ivan Blanár, ktorý je gestorom Cechu podlahárov Slovenska.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

KategórieCement a betón