vyuzitie tepelnej izolacie z eps pri plneni zvysujucich sa poziadaviek na energeticku hospodarnost budov
Galéria(2)

Využitie tepelnej izolácie z EPS pri plnení zvyšujúcich sa požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov

Partneri sekcie:

Novelizovaná európska smernica o energetickej hospodárnosti budov ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať energetickú náročnosť budov. Dosiahnutie energetického štandardu budovy až na takmer nulovú potrebu energie výrazne ovplyvňuje aj hrúbka tepelnej izolácie. V prípade expandovaného polystyrénu (EPS) sa hrúbka môže zvýšiť na 20 až 30 cm, čím sa maximalizujú úspory energie pri konštrukcii nízkoenergetických stavieb, ako aj budov s takmer nulovou potrebou energie. 

cerifikat big image
Kvalitná tepelná ochrana budov, či už nových alebo existujúcich, je jedným z kľúčových aspektov pri ovplyvňovaní úspor energií. Európska únia zadefinovala svoje ciele ohľadom úspor energií v prepracovanom znení smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EÚ (EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive). Novelizovaná  smernica oproti pôvodnej smernici z roku 2002 popisuje niektoré oblasti a požiadavky podrobnejšie. Zároveň zavádza dve nové požiadavky, a to národné plány na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a nezávislý systém kontroly energetických certifikátov a správ z kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov. Pre plnenie požiadaviek smernice 2010/31/EÚ je dôležitý nový pojem nákladovo optimálna úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov má konkrétne časové horizonty
Po zapracovaní európskej smernice do národnej legislatívy má Slovensko stanovené termíny na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov. Od januára tohto roka sa nové budovy musia stavať z hľadiska ich tepelnej ochrany zásadne iba v nízkoenergetickom štandarde. Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy. Po 31. decembri 2020 sa na Slovensku budú stavať budovy v energetickom štandarde s takmer nulovou potrebou energie. Nové budovy, v ktorých budú sídliť verejné orgány, musia požiadavku na takmer nulovú potrebu spĺňať už od 1.1. 2019. Do roku 2050 by do tejto skupiny mali patriť tiež všetky existujúce budovy. V ďalších desaťročiach bude preto dôležitý aj osud starých budov, ktoré budú musieť prejsť významnou obnovou alebo sa budú musieť zbúrať, aby sa splnili požiadavky nových nariadení.

Význam EPS pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
Výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie a významná obnova existujúcich budov predstavuje riešenie ako dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie v budovách, ktoré majú až 40-percentný podiel na celkovej spotrebe energie v EÚ. Súčasné technológie a kontaktné tepelnoizolačné systémy umožňujú postaviť budovy s takmer nulovou potrebou už dnes, a to bez výrazného nárastu investičných nákladov. Práve expandovaný polystyrén (EPS), ktorý je kompatibilný s väčšinou materiálov bežne používaných v stavebníctve, je vhodným materiálom na splnenie požiadaviek na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Pri konštrukcii nízkoenergetických a ultranízkoenergetických stavieb, ako aj budov v energetickom štandarde s takmer nulovou potrebou energie, sa hrúbka tepelnej izolácie z EPS môže zvýšiť na 20 až 30 cm. Tým sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné parametre budovy a dosiahnu maximálne úspory energie.

Efektívne zateplenie budov pomocou EPS
Expandovaný polystyrén sa osvedčil ako kvalitný a štandardne spracovateľný izolačný materiál pre všetky druhy tepelných izolácií a vo forme tvaroviek aj ako konštrukčný materiál strateného debnenia pre výstavbu rodinných domov. Takmer 70 % polystyrénu sa používa na tepelnú izoláciu fasád nových alebo významne obnovovaných budov. Stále rastie aj podiel budov so správne zhotovenou dodatočnou tepelnou ochranou strešnej konštrukcie a nové budovy sa už navrhujú vo vysokom štandarde tepelnej ochrany.

Dobré mechanické vlastnosti EPS zaručujú odolnosť materiálu proti vonkajším tlakom a nárazom. EPS odoláva vode  a  na rozdiel od iných tepelnoizolačných materiálov nemá na jeho tepelnoizolačné vlastnosti vplyv vlhkosť. EPS je zdravotne neškodný a podporuje príjemnú mikroklímu v interiéri. Stabilizovaním teplotných výkyvov zabezpečí tepelnú pohodu a zaručí aj akustickú izoláciu. Nízka hmotnosť zefektívňuje prácu s týmto materiálom i jeho dopravu na miesto určenia.

Úloha výrobcov EPS na Slovensku v nadväznosti na nové požiadavky legislatívy 
Úloha neustále zlepšovať energetickú hospodárnosť budov je výzvou pre všetkých výrobcov tepelných izolácií a systémov na znižovanie celkovej spotreby energií, ako aj pre dodávateľov technológií pre alternatívne získavanie energií. Súčasne rozhodujúcim faktorom tohto požadovaného trendu sa stáva technologicky správny architektonický návrh každej novej budovy a nezastupiteľná úloha architektov a projektantov nových budov.

Jedným z hlavných cieľov Združenia výrobcov a spracovateľov EPS na Slovensku je podpora progresívnych technológií výstavby so zameraním na maximalizáciu úspor primárnej energie a využívanie cenovo dostupných alternatívnych zdrojov energie. Na dosiahnutie maximálnej úspory energie pri konštrukcii stavieb v nízkoenergetickom štandarde a stavieb s  takmer s nulovou potrebou energie je nevyhnutná kvalitná tepelná izolácia všetkých obvodových konštrukcií domu vrátane stien, podlahy i strechy. Zachovať dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia s EPS pomáha projekt nazvaný Monitoring kvality EPS. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitu výrobkov z EPS na zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení o parametroch.

Združenie EPS SR, ktoré drží záštitu nad týmto projektom, už siedmy rok realizuje projekt kvality, ktorý sa realizuje v zmluvnej spolupráci s TSÚS. Kontrola kvality EPS na našom trhu sa vykonávaná nielen u členov združenia, ale aj u nečlenov vrátane importérov. Na základe výsledkov monitoringu predstavitelia združenia konštatujú dobrú kvalitu EPS, najmä u domácich výrobcov – členov združenia. 

Viac informácií na www.epssr.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie EPS.SR