Vláda SR schválila novelu zákona o verejných prácach

Partneri sekcie:

Návrh novely zákona o verejných prácach - nové znenie, ktorý je dôležitou súčasťou investičného procesu, schválil vládny kabinet s pripomienkou Legislatívnej rady vlády SR. Materiál predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.

Podľa predkladateľa návrhom novely zákona o verejných prácach sa predovšetkým posilňuje jeho kontrolný mechanizmus. Zároveň sú do zákona premietnuté zmeny vyplývajúce z kompetencií územnej samosprávy (samosprávnych krajov) v oblasti regionálnej politiky. Rozširuje sa aj okruh verejných investícií o zdroje Európskej únie, obcí a vyšších územných celkov.

V návrhu sa konkretizuje, aby pod režim zákona boli zahrnuté verejné práce s navrhovanou cenou viac ako 40 miliónov Sk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť stavebný zámer. Ostatné verejné práce sa už nebudú sledovať. Zásadnou zmenou je, že do Súhrnného programu verejných prác sú stavby zaraďované až po vykonaní kontroly prípravy stavby, a to formou preverenia predloženého stavebného zámeru. Neosvedčil sa teda doteraz platný právny stav, keď za správnosť údajov uvádzaných v rozvojových programoch rezortov a krajov zodpovedal spracovateľ. Navrhovaná zmena má zabezpečiť, aby rozpočtové náklady stavby už v tejto fáze programovania vychádzali z konkrétneho technického riešenia stavebného zámeru, nie na základe odhadov alebo iných metód oceňovania. Je tiež zadefinovaná technická príprava verejnej práce a jej ukončenie, ktoré je rozhodujúce pre spracovanie spomínaných programov aj pre zostavovanie ich priorít.

Zavádza sa inštitút opakovanej štátnej expertízy. Vymedzujú sa činnosti štátneho dozoru v etapách prípravy, uskutočňovania a ukončenia stavby, pravidlá výkonu štátneho dozoru a povinnosti a oprávnenia orgánu štátneho dozoru a kontrolovaného subjektu.

Keďže je zákon o verejných prácach súčasťou investičného procesu, umožňuje rezortu výstavby vykonávať kontrolu postupu prípravy verejných prác po stránke technickej aj vo fáze ich predprojektovej a projektovej prípravy. Navrhovanými zmenami a nástrojmi v návrhu sa posilnia preverovacie a kontrolné funkcie v procese verejných prác.

Zdroj: TASR