image 99200 25 v1
Galéria(4)

Moderné prenosy dát z meračov tepla a pretečeného množstva vody

Partneri sekcie:

Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) ako najväčší výrobca a distribútor tepla v hlavnom meste prevádzkuje dve oddelené sústavy centralizovaného zásobovania tepla (SCZT), ktoré dodávajú teplo v bratislavských mestských častiach: Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves, Dúbravka.

meraci modul TUV
Merac tepla vo vratnom potrubi
Prietokomer

V roku 2017 spoločnosť BAT dodala odberateľom 998 436 MWh tepelnej energie a vyrobila 76 520 MWh elektrickej energie. 80% tepla bolo vyrobených vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

Predaj dodanej tepelnej energie a teplej vody je realizovaný prostredníctvom určených meradiel, ktorých celkový počet na odberných miestach sa pohybuje rádovo v tisíckach kusov.

Pri takomto množstve meračov je potrebné zabezpečiť efektívny spôsob odpočtov, resp. prenosov dát tak, aby sa následne údaje použili ako podklad pri fakturácii.

Ako funguje odpočet z meračov v praxi?

Merače tepla a pretečeného množstva vody sú odčítavané 3 spôsobmi odpočtu:

Manuálny odpočet s fyzickým prístupom k meradlu. Používa sa pri riešení sporných situácii, ako sú napr. porucha prenosu, kontrolný odpočet a komisionálny odpočet pri riešení reklamácie.

Automatický odpočet cez GPRS prostredníctvom mobilného operátora je vykonávaný prostredníctvom obojsmernej komunikácie medzi meradlom a riadiacou centrálnou jednotkou.

Mobilný odpočet funguje na rádiovom prenose dát na bezlicenčnom frekvenčnom pásme. Vykonáva sa na odberných miestach, kde zavedenie odpočtu prostredníctvom mobilného operátora je neefektívne, resp. nákladovo náročné. Využíva sa hlavne pri zabezpečení odpočtov zo šachiet.. Takto je možné vykonať odpočet aj v prípade, keď je zamedzený prístup k meradlu autom parkujúcim na šachte.

Pre možnosť nasadenia diaľkových odpočtov bolo nutné vymeniť staré mechanické merače tepla za nové ultrazvukové. Prax ukázala, že najvhodnejšie zariadenia pre dátovú komunikáciu sú meradlá s možnosťou napojenia na digitálny signál. U meradiel s analógovým výstupom dochádzalo k početným výpadkom a skresleniu údajov nameraných veličín. Z hľadiska platnej metrologickej legislatívy pre obchodnú transakciu je vždy rozhodujúci údaj na mieste inštalácie meradla.

Centrálny monitorovací systém dispečerského pracoviska

BAT pre automatizované odpočty využíva vybudovaný centrálny monitorovací systém dispečerského pracoviska (CMSDP), ktorý komunikuje s koncentrátormi na jednotlivých OST a odberných miestach. Koncentrátory sú na meradlá napojené prostredníctvom prevodníkov. Tieto napájajú komunikačné M-BUS moduly v meradlách. 

Prídavnou hodnotou CMSDP okrem riadenia tepelnej distribučnej siete, je hodinový zber a zápis údajov z meradiel akými sú: načítaná energia, okamžitý dodávaný výkon, prietok, teplota vykurovacieho média v prívodnom a vratnom potrubí. Toto sa deje v reálnom čase. Údaje z meradiel sú zapisované do ProSQL databázy, kde sú k dispozícii pre ďalšie použitie. Proces kontroly jednotlivých nameraných veličín je možné vykonávať hromadne, čo zjednodušuje a sprehľadňuje proces eliminácie poruchových stavov na meradlách.

BAT v súčasnosti testuje pre automatizovaný zber údajov z meračov batériovo napájané prevodníky. Zavedenie týchto prevodníkov je obrovským prínosom pre obojsmernú komunikáciu na odberných miestach, bez potreby požiadaviek na odberateľa týkajúcich sa zabezpečenia napájania 230 V. Merače tak pracujú iba v režime batériového napájania. Znižujú sa tak náklady na revízie a kontroly rozvádzačov napájajúcich meradlá. Značne sa zjednodušuje aj proces výmeny takýchto meradiel. Toto riešenie prispieva k ochrane majetku odberateľa a osôb pracujúcich s týmito meradlami. 

Mechanizmus kontroly dát z meračov  

Mechanizmus kontroly dát  je vytvorený na základe sledovania údajov spotreby cez merače v časovom slede.

Databázy archívu dát sú prepojené s aktuálnymi údajmi z meračov. Prepojenie týchto databáz je nevyhnutné, nakoľko určené meradlá podliehajú povinnej metrologickej kontrole a musia byť overované v autorizovanej skúšobni.

Nespornou výhodou moderných meračov je, že vysielajú cez dátové rozhranie, tzv. „zákaznícke číslo“. Uľahčuje to spárovanie merača so systémom cez fakturačný ID kód.

Takto nastavený moderný prenos, analýza a spracovávanie dát z meračov je nevyhnutný k prechodu na plnoautomatický proces prípravy fakturácie dodanej tepelnej energie a teplej vody odberateľom.

 

http://www.batas.sk/

ZDROJ: PR článok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.