Spotreba chladív s vyšším potenciálom skleníkového efektu rýchlo klesá

chladiva
Zdroj: Shutterstock

Slovensko plní tzv. phase-down nastavený v nariadení č. 517/2014/EÚ.

Pokles priemerného GWP (potenciálu skleníkového efektu) v nových náplniach chladív je rýchlejší ako v spotrebe chladiva nahrádzajúceho únik v existujúcich zariadeniach. V nových náplniach sa v roku 2015 dosiahli najvyššie hodnoty priemerného GWP, no v roku 2019 sa dosiahol až viac ako 40-percentný pokles priemerného GWP.

V roku 2016 sme na Slovensku zaznamenali v nákupe chladiva približne 25-percentný pokles priemerného potenciálu skleníkového efektu, teda výrazne vyšší, ako bol plánovaný. Bolo to pravdepodobne preto, lebo v počiatočnom roku tzv. phase-downu podľa nariadenia č. 517/2014/EÚ, teda v roku 2015, bol výrazne vyšší nákup chladiva a tvorili sa zásoby vzhľadom na nábeh systému EK na prideľovanie kvót na jeho nákup.

Rýchlosť poklesu priemerného GWP

Pokles priemerného GWP v spotrebe chladív nahrádzajúcich únik je logicky pomalší ako v spotrebe chladív do nových náplní, ktorý je ovplyvňovaný výrobcami nových zariadení intenzívne prechádzajúcich na prírodné chladivá, propán, CO2, amoniak a syntetické chladivá s nízkym GWP. V spotrebe chladív nahrádzajúcich únik sa dosiahli najvyššie hodnoty v roku 2017.

V roku 2019 sa dosiahol asi 25-percentný pokles priemerného GWP v porovnaní s rokom 2015. Pokles priemerného GWP za zničené chladivo po roku 2015 mierne kolíše. Výrazne závisel od množstiev ODP chladív R12 a R22, ktoré výrazne klesli.

Najviac sa – v porovnaní s východiskovým rokom 2015 – zničilo v percentuálnom vyjadrení chladív R22, R404A, R502 a prekvapujúco aj R410A. Na druhej strane je po roku 2018 preukázaný trend využi a zhodnoteného chladiva R404A pri retrofitoch na dopĺňanie za úniky po recyklácii u toho istého prevádzkovateľa.

Obr. 3 Slovensko plní plán znižovania priemerného GWP rýchlejšie, než ako to predpokladá tzv. phase-down podľa nariadenia č. 517/2014/EÚ.
Obr. 3 Slovensko plní plán znižovania priemerného GWP rýchlejšie, než ako to predpokladá tzv. phase-down podľa nariadenia č. 517/2014/EÚ. |

Úniky chladív vs ich zhodnocovanie

Základom zníženia únikov chladiva pri väčších opravách alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky sú odber a uskladnenie chladiva buď na následnú recykláciu, alebo na odovzdanie na regeneráciu, prípadne na zničenie. Úniky chladív pri normálnej prevádzke sú približne na úrovni 1 %, takže ostatné úniky možno pripísať poruchám, havarijným stavom a situáciám pri vyraďovaní zariadení z prevádzky.

Väčším únikom je dôležité predchádzať pravidelnými kontrolami tesnosti podľa spomínaného nariadenia, ako aj tým, že vždy pred opravou či vyradením zariadenia z prevádzky sa z neho chladivo odoberie a uskladní, čiže sa zhodnotí. Ak odhliadneme od vývoja množstiev zhodnocovaných chladív R22 a SF6, zaujímavá situácia nastala v roku 2016, keď množstvá zhodnocovaných chladív R407C, R410A a R404A dosiahli maximum a v roku 2017 klesli.

Tendencie sú ovplyvňované cenami na trhu s chladivami. V roku 2016, keď sa už očakával nedostatok a vyššie ceny chladív, badať nárast zhodnocovaného chladiva (červená čiara na obr. 1). V roku 2017 začali ceny chladív prudko stúpať – o 500 až 800 %, príp. viac. V roku 2018 zhodnotenie chladív kleslo, keďže sa ukázalo, že chladív je zatiaľ dostatok; ceny začali klesať.

Najvýraznejší bol tento prepad pri chladive R404A. Vývoj zhodnocovaných množstiev chladív R407C, R410A a R404A dosiahol maximum v roku 2016, potom začalo toto množstvo klesať. V rokoch 2018 a 2019 sa naštartovalo výrazné zhodnotenie chladiva R404A pri retrofitoch v supermarketoch. Spolu sa v roku 2019 zhodno lo 25 t chladiva.

Obr. 1 Trend vývoja v rokoch 2008 až 2019
Obr. 1 Trend vývoja v rokoch 2008 až 2019

Prebieh tzv. phase-downu

Ak porovnáme maximá zhodnocovaných chladív na Slovensku v roku 2016 s tzv. phase-downom a s cenovým vývojom, zistíme, že sú navzájom posunuté. Naše maximá v roku 2016 predbehli hlavné dôvody na zhodnocovanie chladív s vysokým poklesom GWP v roku 2018 (obr. 2). Podľa nariadenia č. 517/2014/EÚ bol prvý, 7-percentný pokles priemerného GWP chladív opro roku 2015 plánovaný už v roku 2016. Dôležitý pokles priemerného GWP chladív o ďalších 30 % bol plánovaný na rok 2018.

Obr. 2 Phase-down a priemerný GWP
Obr. 2 Phase-down a priemerný GWP

Kolísanie cien chladív

Vývoj cien chladív na Slovensku kopíruje vývoj ich cien v EÚ. Rýchly nárast nastal až začiatkom roka 2017 a očakávalo sa, že bude pokračovať. V roku 2018 nastal pokles ceny R404A (obr. 4), avizovaný nedostatok tohto chladiva sa neprejavil. Určitý vplyv na trh s chladivami má pritom aj ilegálny dovoz s negarantovanou kvalitou, ktorá spôsobuje vážne poškodenia chladiaceho okruhu.

Ceny chladív R410A a R134a klesli tiež, po prepočítaní na CO2ekv však klesajú rýchlejšie ako cena R404A. Stále platí, že ceny chladív korelujú s veľkosťou GWP. Cena za tonu CO2ekv sa pohybuje medzi 12 až 35 eurami za kg chladiva (obr. 5). Prudké zníženie priemerného GWP bolo plánované na rok 2018, prudký cenový nárast chladív nastal až v druhej polovici 2017.

Pravdepodobne najväčší vplyv na zvýšené množstvá zhodnocovaného chladiva v roku 2016 mali správy a náznaky o nedostatku chladív na trhu, ktoré v Nemecku vyústili až do podania žiadosti EK o zníženie kvót. Zhodnocovanie chladiva môžu ovplyvniť jeho nedostatok a vysoké ceny. Takúto situáciu možno očakávať aj pri chladive R410A, ktorého nehorľavá náhrada je zatiaľ len v štádiu overovania.

Obr. 4 Pokles ceny chladiva R404A v roku 2018
Obr. 4 Pokles ceny chladiva R404A v roku 2018 |

Virtuálny trh aj na Slovensku

Rozhodujúcim predpokladom pre zhodnocovanie chladív je ekologická zodpovednosť prevádzkovateľov a servisu. Ich spoločná zodpovednosť je kľúčová pre správne nakladanie s chladivom. Prevádzkovateľ je podľa zákona zodpovedný za nadlimitné úniky a môže byť za ne pokutovaný.

Ďalšie predpoklady sú:

1. právna zodpovednosť
2. ekonomika zhodnocovania
3. dostupnosť technológií na recykláciu a regeneráciu
4. dostupnosť rýchlych a lacných testov na zisťovanie kvality chladiva
5. efektívny systém evidencie, administrácie pohybu zhodnocovaného chladiva a fliaš

Právne zabezpečenie zhodnocovania chladiva je zavedené, dostupnosť recyklačných technológií na trhu je zabezpečená. Pohyb zhodnoteného chladiva sa efektívne zaznamenáva v programe Leaklog s webovou aplikáciou a ročne elektronicky oznamuje CO CHKT (Certifikačný orgán pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá) a MŽP SR.

Zber zhodnoteného chladiva je bez technických prekážok. Nebezpečným odpadom sa chladivo stáva až po jeho odovzdaní organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadom. Zneškodnenie chladív nevhodných na opätovné použitie je zabezpečené v spaľovni Fecupral Prešov. Pripravuje sa tiež virtuálny trh so zhodnoteným chladivom podporený EÚ v rámci projektu s názvom 3R Life, ktorý by sa mal experimentálne vyskúšať v Maďarsku, na Slovensku a v Česku.

Nevyhnutný je kolobeh vratných fliaš – tie musia mať svojho majiteľa, ktorý zodpovedá za ich periodickú údržbu a periodické tlakové skúšky. Ekonomika zhodnocovania chladív rastie zároveň s vyššími cenami a s ich očakávaným nedostatkom.

Obr. 5 Cena chladiva za tonu CO2ekv
Obr. 5 Cena chladiva za tonu CO2ekv

Text vznikol s podporou Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá (SZCHKT).

doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
Autor je tajomníkom Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá.

Článok bol publikovaný v časopise TZB 01/2021.

KategórieChladenie