Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Pórobetónový montovaný stropný systém bez nadbetonávky

Montovaný stropný systém pozostávajúci z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek na báze pórobetónu.

Krok 6: Pochôdznosť vložiek

Vložky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prelomeniu a odlomeniu vloženého ozubu pri stredovom bodovom zaťažení jednej vložky min. 4,5 kN. To garantuje ich pochôdznosť. Ďalšie vložky sa tak môžu prepravovať na už položenej konštrukcii.

06 Pochôdznosť vložiek
06 Pochôdznosť vložiek |

Krok 7: Doplnkové vložky

Ak statik neurčí inak, ako každá piata vložka (raster 1 m) sa uloží doplnková nízka vložka, ktorá vytvára priečne stuženie a prepojenie. Na nízke doplnkové vložky je pre nebezpečenstvo ich prelomenia zakázané stúpať.

07 Doplnkové vložky
07 Doplnkové vložky |

Krok 8: Prepojovacia výstuž

V mieste doplnkových vložiek sa na hornú výstuž nosníkov ako priečne stuženie a prepojenie uloží prepojovacia výstuž s priemerom 8 mm (1 × ∅ 8), ktorá sa ukotví do protiľahlých vencov pomocou hákov.

08 Prepojovacia výstuž
08 Prepojovacia výstuž |

Krok 9: Vencové tvárnice

Na korune múru sa po obvode stavby vymuruje pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty rad vencových tvárnic s izoláciou otočenou vždy smerom dovnútra. Priestor na veniec je ohraničený stropnými vložkami a vencovými tvárnicami.

09 Vencové tvárnice
09 Vencové tvárnice |

Neprehliadnite: Ako na stropy v rodinnom dome

Krok 10: Výstuž vencov

Po vymurovaní vencových tvárnic sa na úrovni stropu postupne ukladá výstuž vencov, ktorá môže pozostávať z vopred pripravených armokošov. Na prepojenie výstuží v rohoch alebo kútoch sa používa betonárska oceľ ohnutá do tvaru písmena L.

10 Výstuž vencov
10 Výstuž vencov |