Strecha z asfaltových šindľov
Galéria(14)

Strecha z asfaltových šindľov

Partneri sekcie:

Strecha je jednou z najdôležitejších častí domu, pričom nedotvára len celkový estetický dojem, ale významne ovplyvňuje kvalitu bývania. Jej dôležitým prvkom je strešná krytina. Medzi strešné krytiny overené dlhoročnou praxou s vyhovujúcimi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami patria strešné asfaltové šindle.

Šindle sú najstarším strešným materiálom na svete. Používali sa už v období antiky a veľmi populárne boli v čase Keltov, Rimanov a v stredoveku. Najstaršie šindle boli vyrobené z kameňa a neskôr ich nahradili šindle z kôry stromu a dreva. V 18. storočí, v dôsledku vysokého dopytu po dreve na výstavbu lodí, bolo treba hľadať nové strešné materiály a do popredia sa dostala krytina z prírodného kameňa a strešné škridly. Šindle zaznamenávajú svoj opätovný rozmach v priebehu 19. storočia, keď sa na ich výrobu začína používať nový prírodný materiál – asfalt.

Asfalt je prírodný materiál získaný z ropy. Je charakteristický vodovzdornosťou, flexibilitou, priľnavosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom.

Kanadské asfaltové šindle sú vhodným riešením do polárnych ľadových až tropicky horúcich, vlhkých či veterných oblastí (obr. 1, 2, 3). Sklená rohož, ktorá je nosnou vložkou šindľov, je stabilná a odolná proti teplotným výkyvom. Ochrana povrchu šindľa je zabezpečená granulovým posypom. Šindle sú odolné proti krupobitiu, silnému vetru, a to až do rýchlosti 220 km/h, návalom snehu a ľadu, vysokým teplotám vzduchu (púštne horúčavy) a vysokým účinkom UV žiarenia. Majú dobré zvukovoizolačné vlastnosti. Pri daždi a krupobití absorbujú značnú časť hluku. Zároveň asfalt vzdoruje machom a lišajníkom.

Obr. 1 Šindľová strecha na dreveniciach v Demänovskej dolineObr. 2 Šindle použité na stavbe na MaldivochObr. 3 Rodinný dom v Českej republike

Nízka hmotnosť
Jednou z hlavných výhod kanadských asfaltových strešných šindľov je ich nízka hmotnosť na štvorcový meter, ktorá je v priemere 10 kg/m2. Táto hmotnosť radí šindle medzi veľmi ľahké strešné krytiny, vďaka čomu sa nadmerne nezaťažujú krovy a ani statika domu. S nízkou hmotnosťou priamo súvisí aj možnosť realizácie odľahčenej strešnej konštrukcie, čím sa dosahuje znižovanie investičných nákladov vynaložených nielen na konštrukciu samotnej strechy, ale aj celkovej stavby domu. Z tohto dôvodu sa šindle používajú nielen na novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších striech, ktorých krovy a nosné steny neunesú vysoké zaťaženie.

Ekologické hľadisko
Potrebné množstvo šindľov na pokrytie bežnej strechy sa vďaka nízkej hmotnosti zmestí maximálne na 1 až 2 palety. S tým súvisí zníženie finančných nákladov na prepravu, ale predovšetkým zníženie množstva výfukových plynov z objemných nákladných vozidiel, ktoré zaťažujú životné prostredie.

Kvalita a životnosť šindľov

Životnosť kvalitných šindľov sa pohybuje od 25 do 30 rokov a vždy závisí od zvoleného typu šindľa, kvality kladenia a odvetrania strechy.

Vďaka svojím vlastnostiam sa šindle tešia čoraz väčšej pozornosti. V mnohých krajinách má použitie šindľov tradíciu už niekoľko desiatok rokov. V našich podmienkach boli však šindle v porovnaní so strešnými škridlami (či už pálenými alebo betónovými) chápané iba ako lacná a mnohokrát aj menej kvalitná alternatíva. A to preto, že sa na stavebnom trhu nachádzali, a bohužiaľ aj ešte stále nachádzajú šindle, na výrobu ktorých bol použitý nekvalitný asfalt, nedôsledne oxidovaný asfalt či šindle s nekvalitným minerálnym posypom a nedostatočnou farebnou stálosťou, ktorá súvisí s nesprávnym spôsobom farbenia granúl.

Preto by sa investor mal rozhodovať pre šindle, ktoré boli vyrobené v súlade s požiadavkami normatívnych predpisov (STN EN 544: 2007: Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy.), čo sa deklaruje označením stavebných materiá­lov značkou zhody CE. Ďalším faktorom, ktorý má zásadný vplyv na rozhodovanie, je dĺžka záruky, ktorú poskytuje výrobca. Tu je rozhodujúce, na čo všetko sa záruka vzťahuje (v niektorých prípadoch výrobca nahradí nielen cenu poškodeného materiálu, ale všetky náklady súvisiace s opravou). Skúsení výrobcovia, ktorí sa zameriavajú na výrobu šindľov, disponujú širokým sortimentom (mnohokrát aj viac ako 70 druhov a farieb), súčasťou ktorého nie sú len samotné šindle, ale aj ostatné komponenty potrebné na zhotovenie strešného plášťa (podkladové pásy, tmely, odvetranie, sanitačné prechodky a odvetrávače, oplechovanie a podobne).

Dôsledná aplikácia

Aby šindle mohli vďaka deklarovaným vlastnostiam zabezpečiť optimálnu funkčnosť strešnej konštrukcie ako celku, treba dodržať predpísaný postup kladenia. Aj keď sú šindle ľahkým a jednoducho manipulovateľným a aplikovateľným materiálom, je vhodné ich kladenie zveriť do rúk odborníkov. Najčastejšími chybami sú nesprávne vyhotovené detaily.

Odvetranie, základ dobrej strechy
V dôsledku ropnej krízy v sedemdesiatych rokoch sa v súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti začali strechy tepelne izolovať. Tepelná izolácia sa väčšinou pokladala priamo na strešné debnenie, bez toho, aby sa vynechala vzduchová medzera (obr. 4). To, spolu s nedostatkom poznatkov o ľadových bariérach, malo za následok vznik plesní, vlhkosti a hnitie strešných konštrukcií.

Vlhkosť sa nachádza v každom obývanom dome (produkuje sa pri varení, umývaní, ďalšími zdrojmi sú flóra, ale aj samotný ľudský organizmus). V dôsledku výrazne odlišnej teploty v exteriéri a interiéri vlhký nezdravý vzduch väčšinou v podkroví kondenzuje, čo má za následok hnitie dreva. Vlhkosť má rovnako negatívny vplyv na asfaltové šindle (znižuje ich životnosť). Dané problémy však v súčasnosti možno efektívne minimalizovať použitím správnej ventilácie obytných priestorov a odvetraním strešného plášťa.

Odvetraním strechy sa znižuje teplota tak šindľovej strechy, ako aj priestoru pod ňou, čím sa odstraňujú negatívne vplyvy na strešnú konštrukciu a zabraňuje sa akumulácii vlhkosti v podkroví. Ventiláciou sa vyrovnáva teplota vo vnútri strešného plášťa a zabezpečuje sa odolnosť strešnej konštrukcie proti náhlym teplotným zmenám. Odvetraním strechy sa znižuje aj riziko vzniku ľadových bariér. Ľadové bariéry vznikajú ako dôsledok sústavného mrznutia a topeniu sa snehu. Teplo unikajúce cez strešné debnenie z interiéru sa zadržiava v oblasti podhľadu strechy zmrznutým riedkym rozmočeným snehom. Pri vzniku ľadových bariér dochádzka často k vnikaniu vody do strechy, a to v dôsledku kapilárneho efektu.

Vyvážený ventilačný systém
Kľúčom k správnemu odvetraniu strechy je vyvážený ventilačný systém. Umožňuje únik tepla a vodných pár zo strešného plášťa. Vzduch musí mať možnosť voľne cirkulovať medzi izoláciou a strešným debnením, a to v celej dĺžke od odkvapu až po hrebeň strechy (obr. 5). Znamená to, že každý štvorcový centimeter odvádzaného vzduchu musí byť vyvážený rovnakým množstvom nasávaného vzduchu pri odkvape. Vzduch prirodzeným prúdením vďaka termickému efektu (komínový efekt) a difúzii vytláča teplo a vlhkosť. Pokiaľ dôjde k narušeniu rovnováhy v tomto systéme a čistá voľná plocha odvetrania NFA (Net Free Area) pri hrebeni je väčšia než pri odkvape, môže vzniknúť opačné prúdenie vzduchu, ktoré bude mať opačný negatívny efekt. Teplo a vlhkosť sa nebude uvoľňovať, ale naopak zvyšovať a hromadiť pri dolnej časti konštrukcie strechy.

V súlade so štandardmi statickej ventilácie by mal byť na každých 300 cm2 izolovanej strešnej plochy navrhnutý 1 cm2 ventilácie (vždy pomer 1 : 300). Z toho 50 % plochy by malo byť odvetranej pri odkvapoch a 50 % plochy v hornej časti strechy pri hrebeni.

Výpočet čistej voľnej plochy odvetrania (NFA)
Vzduchová medzera medzi izoláciou a strešnou krytinou musí byť 4 až 6 cm. Vzduch by mal prúdiť do vnútra v dolnej časti strechy (odkvap) a vychádzať v hornej časti strechy (hrebeň). Prúdenie vzduchu musí byť zabezpečené bez prekážok (tvorenými krovom či izoláciou), aby sa zabezpečila účinná ventilácia. Celková čistá voľná plocha odvetrania (NFA) odvetrávačov je funkciou izolovanej plochy strechy (P) a sklonu strechy.

Príklad:
Plocha strechy P = 120 m2, sklon strechy 35°, NFA Armourvent Multi = 275 cm2/m
Celkový požadovaný NFA odvetrávačov:
120 : 300 = 0,4 m2 = 4 000 cm2
Minimum bežných metrov prieduchov, potrebných na celej streche:
4 000 : 275 = 14,54 m
Bežné metre prieduchov na hrebeni:
14,54 : 2 = 7,27 zaokrúhlene 7,5 m
Bežné metre prieduchov pri odkvape:
14,54 : 2 = 7,27 zaokrúhlene 7,5 m

V súčasnosti sa do popredia dostávajú takzvané hrebeňové odvetrávače (obr. 6), ktorých výhoda spočíva v dostatočne veľkej odvetrávacej ploche, jednoduchej inštalácii, estetickej nenápadnosti a rozumnej cene. V prípade nedostatočnej dĺžky hrebeňa sa odporúča použiť klasické, bodové odvetrávače.

Použitie šindľov na renovácie striech
Kvalitné kanadské/belgické šindle sú výhodnou alternatívou na renováciu rôznych typov krytín. Možno ich aplikovať na pôvodnú vrstvu, čo nie je samozrejmosťou pre každého výrobcu.

Pred renováciou je dôležité preveriť kvalitu strešnej konštrukcie, aby uniesla váhu novej vrstvy šindľov. Plocha strechy musí byť podľa možnosti čo najrovnejšia. Pôvodnú vrstvu šindľov treba odstrániť len v miestach, kde sú šindle výrazne pokrčené (zvlnené, stočené rohy a podobne). Zvlnené šindle alebo rohy šindľov možno taktiež priklincovať. Menšie nerovnosti v čiastočnej miere vyrovná aj vrstva podkladového pásu.

V prípade potreby treba vymeniť zhnité drevené prvky/debnenie, opotrebovaný komín, oplechovanie a podobne. Treba skontrolovať funkčnosť a kapacitu ventilácie. V prípade, že strecha nie je dostatočne odvetraná, odporúča sa použiť modifikované šindle. Niektoré šindle dokážu zakryť prípadné menšie nerovnosti. V prípade nerovného povrchu starých šindľov sú najlepšou voľbou laminované – dvojvrstvové šindle (obr. 7).

Nové šindle na starú šindľovú strechu

Pred začiatkom renovácie treba dôkladne skontrolovať strechu a všetky detaily. Pôvodná strecha musí byť suchá. Vlhkosť vplýva negatívnym spôsobom na životnosť strešnej konštrukcie. Strechu treba očistiť od pilín, machov či lišajníkov. Podkladový pás sa medzi starú a novú vrstvu šindľov aplikovať nemusí, pokiaľ pôvodná strecha nezateká. V opačnom prípade slúži ako vyrovnávacia vrstva a poistná hydroizolácia. Hrebenáče a nárožné prvky musia byť pred inštaláciou nových šindľov odstránené a nové sa aplikujú až po položení novej vrstvy šindľov. Na dosiahnutie požadovaného uchytenia šindľov do strešného debnenia treba použiť dostatočne dlhé klince. Na kotvenie hrebeňových a nárožných prvkov treba použiť ešte dlhšie klince. Opotrebované oplechovanie treba vymeniť za nové. Niektoré strešné detaily (napríklad odvetrávače, hrebeňové a nárožné prvky) treba demontovať z pôvodnej vrstvy šindľov a nanovo aplikovať do novej vrstvy.

Kladenie sa začína štartovacím radom. Tabule a prípadne aj horná časť šindľov sa odstránia tak, aby výška štartovacieho radu bola rovnaká ako viditeľná časť starých šindľov (obr. 8). Tým možno umiestniť samolepiace body, nanesené z výroby, na okraj strechy – odkvapovú hranu. Nový štartovací rad musí presahovať staré šindle, respektíve nové odkvapové oplechovanie. Treba dbať na to, aby sa vertikálne spoje zo štartovacieho radu neprekrývali s prvým novým radom šindľov – predíde sa tým možnému zatekaniu. Pri kladení prvého radu šindľov treba šindeľ upraviť tak, aby sa vošiel medzi spodnú hranu tretieho radu starých šindľov a spodnú hranu druhého radu nových šindľov. Pri realizácii druhého a ďalšieho radu treba odstrániť vždy polovicu tabule z každého šindľového plátu. Horná hrana nových šindľov sa vždy prikladá k spodnej hrane starých šindľov z vyššieho radu. Šindle sa aplikujú po diagonále.

Aplikácia hrebeňa a nárožných prvkov

Ako prvé treba odstrániť pôvodné šindle. V týchto oblastiach sa šindle nesmú prekrývať.

Úžľabia
Úžľabie možno aplikovať na pôvodnú vrstvu šindľov použitím plastometrického pásu s keramickými granulami v rovnakých farebných odtieňoch ako šindle alebo možno použiť plechové úžľabie. Úžľabie možno klásť ako otvorené, prepletané úžľabie alebo jednostranne zarezané úžľabie (obr. 9a, b, c).

Obr. 9 Kladenie úžľabia
a – otvorené úžľabie, b – prepletené úžľabie, c – jednostranne zarezané úžľabie

Ventilácia
Ak sú pôvodné odvetrávače funkčné, možno ich použiť opäť. Staré šindle z okolia a povrchu odvetrávača treba odstrániť. Pôvodný otvor sa vyplní novými šindľami a nanovo sa vyreže. Následne sa umiestni odvetrávač a položí sa nová vrstva šindľov. V prípade nedostatočnej kapacity odvetrávacích prvkov sa odporúča doplniť bodové odvetrávače alebo pridať hrebeňové odvetranie.

Renovácia nešindľových striech
Pred kladením novej šindľovej krytiny na nešindľovú strechu treba odstrániť pôvodnú krytinu (plech, škridla, vlnité cementové dosky a podobne) ako aj kotviace prvky. Následne treba skontrolovať kvalitu strešného debnenia (ak sa v strešnej konštrukcii nachádza) v prípade potreby lokálne opraviť. Pôvodné strešné latovanie treba odstrániť a nahradiť ho plným strešným debnením. Pod strešným debnením je nevyhnutné ponechať ventilačnú medzeru s hrúbkou minimálne 3 až 6 cm v závislosti od dĺžky krokiev. Vzduch musí voľne prúdiť medzi odkvapovou hranou strechy a hrebeňom.

Šindle sú ľahkou strešnou krytinou (hmotnosť asi 10 kg/m²). Aj napriek tomu sa odporúča pôvodnú strešnú konštrukciu nechať posúdiť statikom, či bude schopná znášať záťaž strešného debnenia, podkladového pásu a šindľov.

Následne sa postupuje ako pri renovácii šindľových striech. Príklad renovácie nešindľovej strechy použitím šindľov je na obr. 10.

Obr. 10 Príklad renovácie nešindľovej strechy použitím šindľov

Hlavnými výhodami renovácie šindľových striech sú:

 • prijateľné finančné náklady na materiál,
 • minimálne problémy s likvidáciou pôvodného poškodeného materiálu,
 • rýchla aplikácia novej vrstvy bez špeciálnych meraní,
 • možnosť aplikácie až 3 nových (spolu 4) vrstiev šindľov,
 • životnosť každej vrstvy 25 – 30 rokov.

Výhodami renovácie nešindľových striech použitím šindľov sú:

 • prijateľné finančné náklady na materiál,
 • žiadne špeciálne požiadavky na statiku existujúceho krovu a nosnej konštrukcie budovy,
 • jednoduchá manipulácia so strešným materiálom v porovnaní s tradičnými strešnými krytinami,
 • výrazná odolnosť proti podfukovaniu vody a snehu,
 • výrazná odolnosť proti infiltrácii hmyzu do strešnej krytiny,
 • odolnosť proti extrémnemu počasiu (vietor, krupobitie, sneh, pád konárov…),
 • zvukovoizolačná funkcia šindľov.

TEXT: Ing. Vladimír Futás
FOTO: IKO Slovakia

Ing. Vladimír Futás je country manager IKO Slovakia, s. r. o., výrobcu kanadských/belgických asfaltových šindľov.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.