Rekonštrukcia krovu plavárne RKC EBO Jaslovské Bohunice

rekonstrukcia krovu plavarne rkc ebo jaslovske bohunice

Rekonštrukcia krovu plavárne RKC EBO Jaslovské Bohunice sa realizovala v roku 2010. Vzhľadom na fakt, že pôvodná nosná konštrukcia vykazovala viditeľné priehyby, objekt bol pred začiatkom rekonštrukcie už niekoľko mesiacov preventívne uzavretý.

Nosná konštrukcia pôvodného krovu s rozponom 9,6 m pozostávala zo 6 ks drevených väzníkov so zaťažovaciou šírkou 2 000 mm (obr. 1). Jednotlivé dielce priehradových väzníkov boli spájané pomocou oceľových príložiek a skrutiek. Väzníky boli z interiéru pohľadovo upravené kapotážou plastovými profilmi, ukotvenými na pomocnej hliníkovej konštrukcii. Stuženie konštrukcie v pozdĺžnom smere bolo v rovine strešného plášťa zabezpečené oceľovými U-profilmi, kotvenými v štítových stenách. Tieto profily tvorili zároveň nosný prvok pre krokvy, uložené medzi hlavnými väzníkmi. Pri obhliadke zástupcovia rea­lizačnej firmy namerali priehyby strešných väzníkov až 280 mm, pričom norma povoľuje pri danom rozpone maximálny priehyb 38 mm. Tento stav spôsobila kombinácia viacerých faktorov, a to nesprávny statický návrh krovu, nevhodná skladba strešného plášťa a nefunkčné odvetranie, ako aj neplánovaná výmena strešnej krytiny.

Budova: plaváreň RKC EBO Jaslovské Bohunice
Stavebné práce: rekonštrukcia krovu
Rok realizácie: 2010
Hlavný dodávateľ: 1. Stavivá, s. r. o.
Konštrukcia krovu: Techwood, spol. s r. o.
Typ konštrukcie: Drevené priehradové väzníky, spájané oceľovými platňami s prelisovanými hrotmi

Nesprávny statický návrh
Pred začiatkom rekonštrukcie sa zamerali jednotlivé prierezy a geometriu pôvodných väzníkov a väzníky nanovo namodelovali vo výpočtovom programe Fine – Truss. Po prepočte väzníkov sa zistilo, že niektoré diagonály prekračovali pri aktuálnych zaťažovacích stavoch normou povolené hodnoty až 1,4-násobne (obr. 2). Problém predstavoval predovšetkým fakt, že stuženie väzníkov sa nachádzalo len v strešnej rovine a diagonály ani spodný pás neboli nijako zavetrované. V tomto prípade zohralo pravdepodobne pozitívnu úlohu opláštenie týchto prvkov hliníkovou konštrukciou, nesúcou obklad na báze plastových podhľadových prvkov. Táto prídavná konštrukcia zabraňovala vybočeniu diagonál z roviny, čím čiastočne nahrádzala štandardne používané stužujúce prvky.


Obr. 2 Posúdenie pôvodných väzníkov

Využiteľnosť spodnej a hornej pásnice väzníkov sa blížila k maximu. Pri pôvodnom väzníku sa realizoval len prepočet drevených prierezov, posudok spojov sa nerobil.

Nevhodná skladba strešného plášťa, nefunkčné odvetranie
Zloženie strešného plášťa pred rekonštrukciou bolo v smere z interiéru nasledovné: plastový obklad, plný drevený záklop, fólia, tepelná izolácia medzi krokvami, fólia, plný drevený záklop, latovanie, strešná krytina. Odvetranie strechy bolo nefunkčné. Absencia vzduchových vrstiev spôsobila, že prúdenie vzduchu v streche bolo minimálne, priestor medzi krokvami bol úplne uzavretý. Okrem kondenzácie vodnej pary v strešnom plášti došlo aj k poruche krytiny a priamemu zatekaniu. Následkom toho boli časti horných pásnic pôvodných väzníkov, vrátane k nim vedúcich diagonál spojov zničené hnilobou až na 70 % (obr. 3 a 4).


Obr. 3, 4 Horné pásnice pôvodných väzníkov zničené hnilobou

Neplánovaná výmena strešnej krytiny
Pôvodná krytina – asfaltový šindeľ. V priebehu užívania budovy sa pristúpilo k nahradeniu pôvodnej ľahkej strešnej krytiny – asfaltového šindľa ťažkou strešnou krytinou. Rozdiel v zaťažení bol tak až 45 kg /m2.

Priebeh rekonštrukcie krovu
Po odstránení strešnej krytiny sa demontovala vnútorná kapotáž a záklop, krov sa rozdelil na dvojice väzníkov, ktoré sa montážne stužili a použitím žeriava demontovali (obr. 5).


Obr. 5 Demontáž pôvodného krovu


Obr. 6 Nové drevené priehradové väzníky, spájané oceľovými platňami s prelisovanými hrotm


Obr. 7 Statické posúdenie nového krovu

Na pôvodný železobétonový veniec sa umiestnili nové drevené priehradové väzníky, spájané oceľovými platňami s prelisovanými hrotmi (obr. 6). Požiadavka na realizáciu podhľadu a zateplenia v úrovni spodnej pásnice umožnila použitie štandardnej nepriznanej konštrukcie so zaťažovacou šírkou 1 000 mm. Na návrh konštrukcie sa použil špeciálny softvér od spoločnosti FINE, ktorým možno navrhnúť a staticky posúdiť jednotlivé prierezy reziva, rozmery a určiť presnú polohu spojovacích prvkov (obr. 7). Návrh je optimalizovaný, čím sa dosiahne značná úspora použitého materiálu. Samotné väzníky sú presne narezané a zlisované pomocou hydraulického lisu s lisovacou silou 50 ton. Ich kotvenie sa realizovalo pomocou prievlačných kotiev a oceľových L-profilov. Stuženie konštrukcie sa v tomto prípade zabezpečilo ondrejskými krížmi, pozdĺžnym zavetrením a väzníkmi, umiestnenými v úrovni strešného plášťa. Podhľad a zateplenie sa umiestnili pod spodnú pásnicu väzníkov. V strešnej konštrukcii sa zabezpečilo odvetranie tak, aby v strešnom plášti nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary (obr. 8). Umiestnením podhľadu pod stropnú konštrukciu sa zároveň vyhovelo požiadavke objednávateľa zmenšiť veľkosť vykurovaného priestoru. Ako krytina sa z väčšej časti použila pôvodná škridla. Vymenili sa len poškodené kusy.

TEXT: Ing. Marek Repčík
obrázky a FOTO: archív spoločnosti Techwood,  Fine Truss

Ing. Marek Repčík je konateľom spoločnosti Techwood, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.