SO 44.33.11 Nový železničný most nad Nosickým kanálom NK2
Galéria(13)

Stavba Modernizácia trate Púchov – Žilina

Výstavba novej železničnej trate na úseku Púchov – Považská Bystrica – Považská Teplá je v plnom prúde a dostáva sa do druhej polovice samotnej realizácie. Líniová stavba sa počas roka 2018 zásadným spôsobom zmenila, a to vďaka tomu, že boli dokončené dve ucelené časti stavby UČS 45 a UČS 46, pričom ostatné UČS sú v značnom štádiu rozpracovanosti.

Líniová stavba je rozdelená na päť ucelených častí stavby, a to:

 • UČS 00 Žst. Púchov, žst. Žilina,
 • UČS 44 Traťový úsek Púchov – Považská Bystrica,
 • UČS 45 Žst. Považská Bystrica,
 • UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica – Považská Teplá,
 • UČS 47 Žst. Považská Teplá.

V roku 2018 sa dokončili UČS 45 a UČS 46 a ostatné UČS sú v značnom štádiu rozpracovanosti. Do konca roku 2018 sa prestavalo 196,7 mil. eur. Stavba je financovaná z OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a zo štátneho rozpočtu.

V nadväznosti na informácie publikované v článku v čísle IS 1/2018 spomenieme súčasný stav nosných objektov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú plán organizácie výstavby, a všetko, čo sa podarilo zrealizovať počas uplynulého roka.

Celkový pohľad na uzol Milochov
Pohľad na UČS 46
Situácia uzla Milochov
SO 44.33.11 Nový železničný most nad Nosickým kanálom NK2
SO 44.33.18 Nový železničný most nad Váhom
SO 44.33.21Nový železničný most nad Nosickou priehradou
SO 44.33.30 Tunel Diel
SO 44.33.32 Východný portál tunela Diel

SO 44.33.11 Nový železničný most nad Nosickým kanálom

Oceľový most s tzv. Langerovým trámom s rozpätím jedného poľa 124,80 m a vzopätím 22 m má dĺžku premostenia 379 m. V sledovanom období bol dokončený pilier vo vodnom toku P3 a podpera P4 (základy, driek a hlavica piliera), čím sa ukončili práce na spodnej stavbe a zakladania SO.

Na hornej stavbe zo strany Nosíc sa podarilo zmontovať nosnú oceľovú konštrukciu NK1, NK2 + tiahla, stužovadlá a oblúk NK2, polovicu nosnej oceľovej konštrukcie (NOK). V novembri sa začalo s rušením polostrova zo strany Nimnice a následne s budovaním polostrova z tejto strany v rámci prípravy na montáž NK3 a NK4.

SO 44.33.18 Nový železničný most nad Váhom

Železobetónový dvojkomorový most má dĺžku premostenia 311 m.  V roku 2018 boli realizované práce na hornej stavbe v rámci vodorovnej nosnej konštrukcie (VNK) na vahadlách P2, P4 a P5. Práce na hrubej stavbe VNK mostovky pomocou vozíkov letmej betonáže sa dokončili v novembri 2018 (prepojenie spojovacou lamelou). V tom istom mesiaci sa začali práce na príslušenstve mosta (izolácie pod káblové žľaby, káblové žľaby, voľne vedené káble).

SO 44.33.18 Nový železničný most nad Váhom
SO 44.33.18 Nový železničný most nad Váhom |

SO 44.33.21 Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Železobetónový dvojkomorový most má dĺžku premostenia 653 m. Počas roka sa v rámci spodnej stavby zrea­lizovali základy P4, P5, P6, P7 a piliere P4, P5, P6 ,P7, P8 umiestnené vo vodnom toku. Začiatkom roka prebiehali práce na montáži a osadení výsuvnej skruže typu MSS.

Po jej osadení sa v rámci sledovaného obdobia zrealizovalo päť polí vodorovnej nosnej konštrukcie mostovky (P13 – 12, P12 – 11, P11 – 10, P10 – 9, P9 – 8). Na realizáciu VNK zo strany Nimnice sa použila letmá betonáž – po zrealizovaní zárodku P2 a osadení vozíkov letmej betonáže sa zrealizovali dve lamely. Na hornej stavbe sa ešte zrealizovali pylóny s osadením kotevných blokov pre EDS káble (P10, 11, 12).

SO 44.33.21Nový železničný most nad Nosickou priehradou
SO 44.33.21 Nový železničný most nad Nosickou priehradou |

SO 44.33.30 Tunel Diel

Ide o jednorúrový dvojkolenný tunel, razená časť má dĺžku 1 050 m. Razenie Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) prebiehalo v uplynulom roku vo vystrojovacích triedach III (dĺžka záberu 2,5 m) a IV (dĺžka záberu 1,7 m).

Zaisťovacie ostenie sa realizovalo aplikáciou SB 200 mm, 2× kari siete 150 × 150 × 6 mm, priehradového nosníka Arcus a kotvy IBO. V súčasnosti je vyrazených 1 020 m a prebiehajú práce na základových pásoch a výklenkoch, na profilácii a takisto prebieha montáž debniaceho voza na betonáž blokov sekundárneho ostenia s dĺžkou 10 m.

SO 44.33.30 Tunel Diel
SO 44.33.30 Tunel Diel |

SO 44.33.32 Východný portál tunela Diel

Vykonala sa zmena projektovej dokumentácie, práce sa začali od marca 2018. Pracovalo sa na troch pracoviskách:

Portál hlavného tunela

Na hlavnom portáli sa vykonali zemné práce po 8. poschodie hĺbenia. Steny portálu sú zaistené mikropilótami, SB a 2× kari sieťou 100 × 100 × 8 mm. Ďalej sa na zaistenie zabetónovali prahy A1 – A6, B1 – B6, C1 a C4. V mieste prestupov kotvových prahov bolo navŕtaných a osadených 61 lanových kotiev typu LK4X Ls 15,7 mm v celkovej dĺžke 1 690 m. Napnuté sú na 620 kN. Práce budú pokračovať až na 16. kotevnú úroveň.

Portál únikovej štôlne

Portál je dokončený, celý je zaistený mikropilótami, zemnými klincami, SB a 2× kari sieťou 100 × 100 × 8 mm. Ďalej sa zabetónovali kotvové prahy K1-4, L1, G1-2, H1 a J1-3. V mieste prestupov bolo navŕtaných a osadených 30 lanových kotiev typu LK4X Ls 15,7 mm v celkovej dĺžke 450 m. Napnuté sú na 350 kN.

Dočasná zábrana pri MO č. 1

Miesto pri MO č. 1 je vyhĺbené na konečnú úroveň na založenie MO. Definitívny svah je zaistený mikropilótami, SB, 2× kari sieťou 100 × 100 × 8 mm a kotvovými prahmi N1-3. V mieste prestupov kotvových prahov bolo navŕtaných a osadených 21 ks lanových kotiev typu LK 4x Ls 15,7 mm v celkovej dĺžke 546 m.

Napnuté sú na 620 kN. Provizórnu stenu zaisťujú zápory s výdrevou a železné prahy. V mieste prestupov prahov bolo navŕtaných a osadených 21 tyčových kotiev s priemerom 32 mm a dĺžkou 12 alebo 9 m.

SO 44.33.32 Východný portál tunela Diel
SO 44.33.32 Východný portál tunela Diel |

SO 44.33.33 Úniková štôlňa tunela Diel

Razenie únikovej štôlne (UŠ) sa začalo 2. 8. 2018 z VP. Profil ÚŠ je 17,5 m2, vyrazilo sa 34,9 m v celom profile. Razenie prebiehalo vo vystrojovacej triede č. 3 (dĺžka záberu 1,9 m) a č. 4 (dĺžka záberu 1,3 m). Zaisťovanie ostenia sa realizovalo aplikáciou SB 200 mm (150 mm), 2× kari sieťou 150 × 150 × 6 mm, priehradovým nosníkom Arcus a kotvami IBO.

Od 16. septembra 2018 sa začalo s razením z tunelovej rúry. Razenie prebiehalo vo vystrojovacích triedach č. 2 (dĺžka záberu 2,5 m) a č. 3 (1,9 m). V súčasnosti je úniková štôlňa už prerazená.

SO 44.33.33 Úniková štôlňa z východného portálu tunela Diel
SO 44.33.33 Úniková štôlňa z východného portálu tunela Diel |

SO 44.33.35 Tunel Milochov

Ide o jednorúrový dvojkolenný tunel, razená časť má dĺžku 1 770 m. Razenie pomocou NRTM sa začalo zo západného portálu (ZP) 8. 1. 2018 a ukončilo 11. 5. 2018. Spolu je na ZP vyrazených v kalote 114,8 m, stupni 109,5 m a v dne 104,5 m. Razenie prebiehalo vo vystrojovacej triede Vb s MP dáždnikom a s dĺžkou záberu 0,8 až 1 m.

Zaisťovacie ostenie sa realizovalo aplikáciou SB 200 mm, 2× kari sieťou 150 × 150 × 6 mm, priehradovým nosníkom Arcus a kotvami IBO. Po doplnení PD o ďalšie vystrojovacie triedy Vc a VI pre razenie do zeminy bolo 13. 5. 2018 začaté aj razenie z východného portálu (VP), ktoré prebiehalo vo vystrojovacej triede VI s MP dáždnikom s dĺžkou 15 m a dĺžkou záberu 0,8 m.

Razenie kaloty v tejto vystrojovacej triede prebiehalo na dve časti. Čelba bola zaistená sklolaminátovými kotvami s dĺžkou 16 m a počtom 46 ks. Zaisťovanie ostenia sa realizovalo aplikáciou SB 300 mm, 2× kari sieťou 100 × 100 × 8 mm a štvormo prútovým priehradovým nosníkom. Zaisťovanie MP sa realizovalo po vyrazení 9,6 m.

V tejto vystrojovacej triede sa vyrazilo v kalote 106,5 m, ktoré sú na celej dĺžke uzavreté protiklenbou. Ďalej sa prešlo do vystrojovacej triedy Vc. Razenie kaloty v tejto vystrojovacej triede prebiehalo s MP s dĺžkou 15 m na plný profil s operným jadrom a provizórnou protiklenbou.

Čelba je zaistená sklolaminátovými kotvami v počte 14 ks s dĺžkou 8 m. Zaisťovanie ostenia sa realizuje aplikáciou SB 300 mm, 2× kari sieťou 100 × 100 × 8 mm a priehradovým nosníkom Arcus. V roku 2018 sa vyrazilo v kalote 51 m, v stupni a dne 40 m.

SO 44.33.35 Tunel Milochov
SO 44.33.35 Tunel Milochov |

SO 44.33.37 Východný portál Milochov

Do konca marca 2018 boli dokončené práce na zaisťovaní posledných dvoch poschodí hĺbenia. Zaistenie čela sa realizuje SB, 2 × kari sieťou a dvomi lanovými kotvami typu LK4X Ls 15,7 mm s dĺžkou 24 m, ktoré sú napnuté na 500 kN. Lanové kotvy sú predopnuté cez železobetónové kotevné dosky s rozmermi 0,8 × 0,8 × 0,3 m.

Čelo v mieste razenia SO 44.33.35 zaisťovali dva rady MP dáždnikov v počte 2 × 40 ks s dĺžkou 15 m a 46 sklolaminátových kotiev s dĺžkou 16 m. Boky jamy sa doplnili výdrevou v záporových stenách. Kotvenie zabezpečujú lanové kotvy typu LK4X Ls 15,7 mm s dĺžkou 22,0 m napnuté na 500 kN. Na prenos síl kotvenia sú použité roznášacie nosníky z valcovaného profilu 2x U 220-U 280.

SO 44.33.37 Východný portál tunela Milochov
SO 44.33.37 Východný portál tunela Milochov |

SO 44.33.38 Úniková štôlňa – portál

V období od septembra do decembra 2018 bol vyhĺbený portál únikovej štôlne. Odkopávanie zeminy prebiehalo po jednotlivých poschodiach s výškou cca do 2 m. Zaistenie čela a bokov stavebnej jamy sa realizovalo SB s hrúbkou 150 mm, 2× sieťou 100 × 100 × 8 mm.

Ďalším zaisťovacím prvkom boli zemné klince s priemerom 25 mm a dĺžkou 2 až 6 m. Spolu ich bolo 149 ks na celkovej dĺžke 726 m. Čelo v mieste ÚŠ je zabezpečené šiestimi sklolaminátovými kotvami na celkovej dĺžke 36 m a pätnástimi MP dáždnikmi na celkovej dĺžke 180 m.

Uzol Milochov

Pri západnom portáli tunela Milochov sa nachádza viac umelých objektov, ktorých realizácia komplikuje nielen dopravnú situáciu. Cesta III/1983 je zároveň jedinou prístupovou komunikáciou do mestskej časti Dolný Milochov. Na základe týchto dôvodov, ale aj z dôvodu náročnosti v súvislosti s nadväznosťou jednotlivých objektov sa zhotoviteľ rozhodol túto časť stavby nazvať „uzol Milochov“.

Tento uzol sa nachádza medzi mestskými časťami Dolný a Horný Milochov pri západnom portáli tunela Milochov. Nachádzajú sa tu tieto stavebné objekty:

 • SO 44.33.02.2 Oporný múr v nžkm 164,118 – 164,212,
 • SO 44.38.10.2A Úprava komunikácie III. triedy v sžkm 167,000 – sžkm 167,350,
 • SO 44.38.10.2B Zárubný múr v sžkm 167,080 – 167,130,
 • SO 44.38.14 Púchov – Považská Bystrica, prístupová komunikácia k západnému portálu tunela Milochov.

Pred začiatkom realizácie objektov SO 44.33.02.2 a SO 44.38.14 bolo potrebné vybudovať objekt SO 44.38.10.2b. Tento zárubný múr bolo potrebné zrealizovať z dôvodu odklonu cesty III/1983, keďže v jej mieste sa bude budovať nová železničná trať, ktorá bude následne vchádzať do tunela Milochov.

Objekt SO 44.38.10.2b bol navrhnutý ako uholníkový zárubný železobetónový múr zložený zo štyroch dilatačných celkov s dĺžkami 13,675 + 2 × 12,04 + 8,54 m. Dilatačný celok č. 4 sa napájal na krídlo existujúceho železničného mosta. Následne sa začalo s budovaním objektu SO 44.38.10.2a Preložka komunikácie III/1983.

Z dôvodu súčasného budovania objektu SO 44.33.02.2 bolo potrebné túto preložku komunikácie rozdeliť na dve časti:

 • dočasná komunikácia – s funkciou počas výstavby celého uzla Milochov ako jednopruhová komunikácia riadená svetelným signalizačným zariadením,
 • trvalá komunikácia – bude fungovať po dokončení všetkých objektov.

Dĺžka tejto preložky je 180 m. Popod preložku aj cez jestvujúcu cestu III/1983 prechádzal bezmenný potok, ktorý bolo treba zaústiť do priepustu, pozostávajúceho zo železobetónových rámových prefabrikátov so svetlosťou 1 600 × 1 800 mm.

V rámci priepustu sa nachádzali aj tri monolitické šachty. Dĺžka celého priepustu je 74 m. Ešte pred začiatkom prác na objektoch SO 44.33.02.2 a SO 44.38.14 bolo potrebné preložiť aj inžinierske siete – plynovod D90, vodovod DN150, diaľkový a traťový kábel ŽSR.

Objekt SO 44.33.02.2 Oporný múr v nžkm 164,118 – 164,212 bol navrhnutý z dôvodu zabezpečenia prístupu do mestskej časti Dolný Milochov. Múr je železobetónový, zložený z piatich dilatačných celkov s dĺžkami 18,845 + 3 × 20,0 + 15,0 m. Jeho maximálna výška je 9 m.

Objekt SO 44.38.14 Púchov – Považská Bystrica, prístupová komunikácia k západnému portálu tunela Milochov sa skladá z komunikácie k portálu a zo zárubného múra. V apríli 2018 sa začali práce na zárubnom múre, ktorý bol navrhnutý kombináciou klincovaného svahu a železobetónovej steny kotvenej vo viacerých úrovniach trvalými horninovými lanovými kotvami.

Dĺžka múra je 84,3 m, jeho maximálna výška je viac ako 13 m. Na tomto múre bolo potrebné vyvŕtať 792 klincov, ktorých celková dĺžka je 9,9 km. Použilo sa tu 125 lanových kotiev s celkovou dĺžkou 2 375 m a realizovalo aj 11 odvodňovacích vrtov s celkovou dĺžkou 220 m.

Situácia uzla Milochov
Situácia uzla Milochov |

Uzol Nosice

Tento uzol sa nachádza v Púchove v mestskej časti Nosice na začiatku úseku stavby. Jeho komplikovanosť spôsobuje fakt, že navrhnutý objekt SO 44.33.10 Púchov – Považská Bystrica, nový cestný nadjazd v sžkm 159,506 sa nachádza na jedinej prístupovej ceste do mestskej časti Nosice.

Zároveň tou­to cestou prechádza zásobovanie materiálom na „ostrov Nosice“, kde sa realizuje násyp železničného spodku a kde sa má doviezť 582 000 m3 násypového materiálu a kde zároveň prebieha výstavba objektu SO 44.33.11 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Nosickým kanálom.

Ďalšie problémy spôsobuje aj to, že na úzkom priestranstve sa nachádza existujúca železničná trať, cesta III/1942 a koryto rieky Váh. Pred začatím objektu SO 44.33.10 bolo potrebné preložiť inžinierske siete. Išlo o:

 • tlakovú kanalizáciu DN100,
 • vodovod DN150,
 • plynovod D110,
 • diaľkový kábel ŽSR,
 • traťový kombinovaný kábel ŽSR,
 • diaľkový kábel Vodných elektrární Trenčín,
 • optický kábel Vodných elektrární Trenčín,
 • miestny kábel Telekomu.

Tieto inžinierske siete boli preložené do ťažko prístupného terénu medzi svah kopca a železničnú trať, čo so vyžiadalo aj niekoľko pretlakov popod železničnú trať. V rámci budovania cestného nadjazdu (SO 44.33.10) sa zrušila cesta III/1942, takže bolo potrebné zrealizovať dočasnú komunikáciu. Keďže prekládky IS nebolo možné zrealizovať naraz, aj výstavbu dočasnej komunikácie bolo potrebné rozdeliť na viac etáp.

Po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom Považská Bystrica, Okresným úradom Považská Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trenčianskym samosprávnym krajom, odborom dopravy, a Správou ciest TSK bola výstavba náhradnej dočasnej komunikácie rozdelená na etapy, v rámci ktorých sa začali realizovať tieto časti cestného nadjazdu:

 • 0. etapa – došlo k čiastočnému obmedzeniu cesty III/1942; začali sa realizovať piliere P4, P5 a opora O6,
 • 1. etapa – spustila sa do prevádzky náhradná dočasná komunikácia (dvojpruhová, obojsmerná, na dĺžke cca 250 m); začali sa budovať piliere P2, P3,
 • 2. etapa – pokračovalo sa s výstavbou náhradnej dočasnej komunikácie na dĺžke cca 150 m;, začalo sa s výstavbou opory O1.
Vstup do podchodu pre cestujúcich v žst. Považská Bystrica
Vstup do podchodu pre cestujúcich v žst. Považská Bystrica |

SO 44.33.10 Púchov – Považská Bystrica, nový cestný nadjazd v sžkm 159,506

Cestný nadjazd sa skladá z piatich polí s rozpätiami 24,5 + 35,0 + 50,0 + 35,0 + 24,5 m. Nosná konštrukcia je dvojtrámová, ­predpätá v pozdĺžnom smere, s priemernou výškou trámu 2,01 m. Trámy sú vzájomne spojené mostovkovou doskou s min. hrúbkou 0,30 m.

Spodná stavba sa skladá z dvoch krajných opôr a štyroch medziľahlých pilierov. Momentálne je na tomto objekte hotová opora č. 6 a piliere č. 2, 3, 4, 5. Opora č. 1 sa začala realizovať začiatkom roka 2019. Spustenie cestného nadjazdu je naplánované na október 2019.

SO 46.33.12 Považská Bystrica Považská Teplá nový cestný nadjazd
SO 46.33.12 Považská Bystrica Považská Teplá nový cestný nadjazd |

Výluková činnosť v roku 2018

V minulom roku prebiehali nepretržité výluky:

 • v žst. Považská Bystrica na koľajach číslo 1, 2, 3 a 12,
 • na traťovom úseku Považská Bystrica – Považská Teplá na koľajach číslo 1 a 2,
 • na zastávke Považská Teplá na koľajach číslo 1, 2, 3 a 6,
 • na traťovom úseku Považská Teplá – Plevník na koľaji číslo 1.

Pretože sa jednotlivé výluky navzájom prekrývali, ich celkový počet bol 772 dní. Tieto práce sa realizovali na UČS 45, 46 a 47 v celkovej dĺžke 4 km. Vzhľadom na to, že boli zrušené dve úrovňové železničné priecestia v Považskej Bystrici, bolo potrebné dať do prevádzky tieto objekty:

 • SO 45.38.03 Žst. Považská Bystrica, preložka komunikácie v sžkm 171,190 – sžkm 171,466,
 • SO 45.33.14 Žst. Považská Bystrica, nový cestný most v sžkm 171,212,
 • SO 46.33.11 Považská Bystrica – Považská Teplá, nový cestný most v sžkm 171,783,
 • SO 46.33.12 Považská Bystrica – Považská Teplá, nový cestný nadjazd v sžkm 172,511,
 • SO 46.38.01 Považská Bystrica – Považská Teplá, preložka komunikácie v sžkm 171,466 – 173,280,
 • SO 46.38.02 Považská Bystrica – Považská Teplá, komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 172,511,
 • SO 46.33.12 Považská Bystrica – Považská Teplá, nový cestný nadjazd v sžkm 172,511,
 • SO 47.33.11 Žst. Považská Teplá, nový cestný nadjazd v sžkm 174,762,
 • SO 47.38.03 Žst. Považská Teplá, komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 174,762,
 • SO 47.38.04 Žst. Považská Teplá, nová križovatka na ceste i/61,
 • SO 47.33.11 Žst. Považská Teplá, nový cestný nadjazd v sžkm 174,762.

V rámci nepretržitých výluk sa na uvedených úsekoch zrealizoval nový železničný spodok a zvršok, trakčné vedenie, priepustky, železničné mosty, podchody pre cestujúcich, zabezpečovacie zariadenia a protihlukové steny s rozlohou 14 050 m2. V žst. Považská Bystrica sa uviedli do prevádzky výťahy pre cestujúcu verejnosť a imobilných občanov na dokončených nástupištiach číslo 1 a 2 vrátane rozhlasu a informačného zariadenia.

Záver

Aj napriek tomu, že rok 2018 bol veľmi náročný z hľadiska realizácie prác v nepretržitých výlukách za plnej prevádzky železničnej dopravnej cesty, všetky ciele dané harmonogramom výluk sa podarilo splniť. Aj v tomto roku nás čaká náročná úloha, a to dokončiť všetky tri najväčšie mosty cez vodné toky (Nosický kanál, Váh a Nosickú priehradu) a sfinalizovať práce na tuneli Diel a uzle Nosice.

V plnom prúde realizácie bude aj mnoho ďalších objektov (z 505 stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby, pretože stavba takéhoto rozsahu si to vyžaduje. Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa na takej technicky a investične náročnej stavbe podieľajú, no a naďalej „plnou parou vpred“!

Názov stavby: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160km/hod., I. etapa
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie Nimnica (vedúcim členom združenia je Doprastav, a. s., Bratislava, ďalšími členmi sú TSS GRADE, a. s., Bratislava, Subterra, a. s., Praha, a Elektrizace železnic Praha, a. s.)
Stavebný dozor: DEC International, s. r. o., Žilina
Generálny projektant: REMING Consult, a. s., Bratislava
Text: Zbyněk Nečas
Foto: Združenie Nimnica

Zbyněk Nečas je koordinátor výstavby za Združenie Nimnica.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 1/2019.