Zemné a výkopové práce I
Galéria(13)

Zemné a výkopové práce I

Partneri sekcie:

Pokračujeme v sledovaní ďalších miest na stavenisku, kde je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Tentoraz sa zameriame na zemné a výkopové práce v priestore oploteného staveniska. Aj pri týchto prácach hrozí pracovníkom na stavbe pád z výšky do výkopu, presnejšie pád do hĺbky alebo pri hĺbení môžu byť zavalení zeminou.

Pri zemných a výkopových prácach platí dôležitá zásada – dokonale poznať geotechnické pomery. Bez prieskumu, ktorý nám presne opíše vlastnosti zeminy, možno kopať iba materiály do objemu maximálne 100 m3. Preto pri akýchkoľvek pochybnostiach sa radšej odporúča prizvať na stavbu geotechnika alebo geológa, ktorý svoje poznatky na základe vlastných zistení zapíše do stavebného denníka, a tým nastaví záväzné pravidlá pre všetkých účastníkov výstavby.

Pravidlá pre výkopové práce na oplotenom stavenisku

Na odľahlom mieste môže robiť výkopy jeden pracovník iba v tom prípade, ak nie sú hlbšie ako 1,3 m. Na nezastavanom území sa môžu ručne kopané výkopy bez paženia robiť do hĺbky maximálne 1,5 m.

V nesúdržných a podmáčaných zeminách sa steny výkopov musia zaistiť podľa stanoveného technologického postupu aj pri hĺbkach menších ako 1,5 m. Požiadavky na ochranu proti prítoku vody do výkopu a postup pri znižovaní hladiny spodnej vody je opísaný v STN 73 3050 a v zákone č. 364/2004 Z. z. Hladina spodnej vody sa znižuje odvedením alebo odčerpaním vody.

Práca vo výkope, ktorá vyžaduje veľký pracovný priestor.Na výkopy v priestore uzatvoreného staveniska je veľa miesta.

Pre osoby pohybujúce sa vo výkopoch sa musí zriadiť bezpečný zostup i výstup. Považuje sa zaň rebrík, schody alebo šikmá rampa. Na povrch rampy so sklonom väčším ako 1 : 5 sa musia priečne upevniť lišty alebo zarážky brániace pokĺznutiu. Pri súbežných ručných a strojných výkopových prácach sa v ohrozenom priestore nesmie nikto zdržiavať. Ak nie je v sprievodnej dokumentácii stroja iná informácia, za priestor ohrozený strojom sa považuje maximálny dosah jeho pracovného zariadenia zväčšený o 2 m. To isté platí pri ručnom začisťovaní výkopu alebo pri preprave materiálu z výkopu. Paženie stien výkopu sa musí vždy navrhnúť a urobiť tak, aby spoľahlivo zachytilo bočný tlak zeminy, bránilo poklesu okolitého terénu a zosúvaniu stien výkopov. Strojne hĺbené výkopy s nezaistenými zvislými stenami môžu ostať po určitý čas nezapažené (tab. 1).

Tab. 1: Orientačná lehota pri inštalácii paženia pri výkopoch strojom

Pracovný priestor vo výkope
Minimálny pracovný priestor vo výkope musí byť široký 0,8 m (obr. 1). Táto šírka je dostatočná na zhotovenie náterov za studena, natavovaných izolácií a fóliových izolácií.

Rozmery výkopu musia umožňovať bezpečnú realizáciu všetkých nadväzujúcich montážnych prác spojených napríklad s uložením potrubia, osadením tvaroviek a armatúr, napojením prípojok, vyhotovením spojov a zváraním. Vždy sa musí vziať do úvahy druh práce. Napríklad, ak montáž vyžaduje pohyb pracovníkov medzi stenou výkopu a potrubím, priestor sa musí zväčšiť. Šírka dna výkopu sa zväčšuje podľa vonkajšieho priemeru potrubia, hĺbky jeho uloženia, spôsobu paženia a sklonu svahových výkopov. Najmenšia dovolená šírka pracovného priestoru pre zhotovenie vložkových a náterových izolácií spracovávaných za horúca je 1,2 m.

Sklony svahov výkopov
Sklon svahu sa vyjadruje pomerom výšky svahu k jeho pôdorysnej dĺžke. Niekedy sa uvádza priamo uhol zovretý plochou svahu s vodorovnou rovinou (prípadne vyjadrený tangensom tohto uhla). Sklony svahov predpisuje zhotoviteľ s ohľadom na zistené geologické podmienky a prevádzku. Približné sklony svahov výkopov do hĺbky 3 m sú stanovené požiadavkami uvedenými v tab. 2. Platí to pre výkopy, ktoré budú po dokončení prác opäť zasypané. Súčasne je v blízkosti svahu zakázaný pohyb strojov a zariadení.

Tab. 2: Príklady približných sklonov svahov dočasných výkopov s maximálnou hĺbkou 3 m

Ak má svah priliehajúci k výkopu sklon väčší než 1 : 1 a výšku väčšiu než 3 m, treba uskutočniť opatrenia proti skĺznutiu zamestnancov alebo proti zosunutiu materiá­lu. Svahy výkopov, ktoré sú hlbšie než 5 m alebo ktoré sú na miestach, kde sa striedajú dve horniny s odlišnými vlastnosťami, sa navrhujú so sklonom v dolnej časti menej strmým, prípadne sa prerušia vodorovnou terénnou lavičkou, širokou minimálne 0,5 m. Svahy sa nesmú podkopávať. Pracovať na niekoľkých stupňoch svahu nad sebou možno iba vtedy, ak sa v technologickom postupe vytvorili také podmienky, že fyzické osoby zdržiavajúce sa na nižších stupňoch nie sú ohrozené.

Ochrana okolia výkopu
Pred pádom do výkopu môžeme ostatné osoby pohybujúce sa po stavenisku chrániť napríklad materiálom z výkopu navŕšeným do výšky minimálne 0,6 m vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od hrany výkopu. Na stavenisku, kde nie je povolený prístup nepovolaným osobám, sa musia okraje výkopov na miestach, kde sa vonkajší okraj dopravnej komunikácie približuje k okraju výkopu na vzdialenosť menšiu než 1,5 m, zaistiť proti pádu osôb do hĺbky. Ak by sa na stavenisku nachádzala ešte jama na vápno, čo je dnes veľmi vzácny prípad, musí byť okolo nej dvojtyčové zábradlie vysoké minimálne 1,1 m.

Plytká ryha v priestore staveniskaDostatok miesta pre mechanizmy na dne stavebnej jamy

Prechody cez výkop
V priestore oploteného staveniska sa musí vždy inštalovať prechod široký minimálne 0,75 m cez výkop hlbší ako 0,5 m. Ak hĺbka výkopu nepresiahne 1,5 m, prechod sa zabezpečí zábradlím aspoň na jednej strane. V ostatných prípadoch sa prechod cez výkop v priestore staveniska zabezpečí zábradlím na oboch stranách.

Zaťažovanie okrajov výkopov
Okraje výkopov sa nesmú ničím zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu od hrany výkopu alebo vykopanej jamy až po hranicu šmykového klina, ktorá sa stanoví v projektovej dokumentácii, sa nesmie zaťažiť materiálom, strojmi, stavbami ani dopravou, aby sa predišlo pošmyknutiu. Výnimkou sú iba prípady, kedy sa stabilita stien výkopov zaistí špe­ciálnym spôsobom uvedeným v projektovej dokumentácii. Mechanické zhutňovanie zeminy pomocou ubíjadiel, valcov a iných zhutňovacích mechanizmov sa musí urobiť tak, aby sa neohrozila stabilita steny výkopov.

Zasypávanie
Pri ručnom odstraňovaní paženia stien výkopu sa postupuje zospodu pri súčasnom zasypávaní odpaženej časti výkopu tak, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť. V prípade, že dopravujeme zásypový mate­riál fúrikom a zasypávaný výkop je hlbší ako 1,5 m, výkop musí mať na svojej hrane pevnú zarážku, aby sme o ňu mohli fúrik pri vyprázdňovaní jeho obsahu oprieť a neskotúľal sa nám do výkopu. Na prepravu zeminy fúrikom sa musí zhotoviť dostatočne široká a nosná cesta so sklonom maximálne 1 : 5. Táto komunikácia nesmie mať prudké prechody. Jej povrch musí byť spevnený a nesmie byť klzký.

Záporové paženie stien výkopovČiastočne zasypaný výkop

Povinnosti zamestnávateľa
Pred začatím zemných a výkopových prác treba v teréne polohovo, prípadne aj výškovo vytýčiť existujúce podzemné prekážky (trasy technickej infraštruktúry), ktoré sa nachádzajú na stavenisku. S týmito prekážkami, ich ochrannými pásmi a podmienkami vykonávania zemných prác v týchto pásmach sa musí pred začatím prác preukázateľne (t. j. písomne) oboznámiť obsluha príslušných mechanizmov aj ostatní pracovníci, ktorí budú vykonávať zemné práce. Zhotoviteľ určí osobu, ktorá pri zmene geologických a hydrogeologických podmienok spresní určený sklon stien svahových výkopov. Ak sa na stavenisku vyskytnú práce, ktoré zamestnancov vystavujú riziku poškodenia zdravia, prípadne smrti spôsobenej zosuvom uvoľnenej zeminy vo výkope hlbšom ako 5 m, musí sa vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. To isté platí pre výkopové práce s bezprostredným nebezpečenstvom utopenia a pre práce, pri ktorých hrozí pád do voľnej hĺbky väčšej ako 10 m.

Ing. Kamil Barták, CSc.
Foto: archív autora

Autor sa zaoberá kontrolou technickej úrovne významných stavieb a ich realizáciou. Ide väčšinou o stavby v Českej republike, ktoré sú hradené z prostriedkov EÚ.

Literatúra
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Novotný, K.: Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zemních prací. Rožnov pod Radhoštěm: ROVS, 2009.
4. ČSN 73 3050 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
5. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.