Konštrukčné detaily systémov vodotesných izolácií spodnej stavby
Galéria(19)

Konštrukčné detaily systémov vodotesných izolácií spodnej stavby

Partneri sekcie:

Konštrukčné detaily patria medzi najdôležitejšie miesta v systéme hydroizolácie. Možno povedať, že sú zložitejšie ako vlastná plocha hydroizolácie, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť a snažiť sa, aby boli navrhnuté čo najlepšie a najspoľahlivejšie. Konštrukčný detail musí byť vždy robustnejší ako vlastná hydroizolácia v ploche.

Jedným zo základných princípov riešenia detailov vodotesných izolácií spodnej stavby je určenie, či detaily plnia funkciu vodotesnej izolácie, alebo súčasne riešia aj ďalšie konštrukčné potreby spodných stavieb, napr. riešenie vodotesných izolácií v kombinácii s drenážnym systémom. V tomto prípade je potom nevyhnutné, aby sa obidva systémy, izolačný aj drenážny, dopĺňali, a nie vzájomne rušili a prekážali si.

   
 Príklad prechodu hydroizolačného systému z vodorovnej na zvislú konštrukciu bez drenážneho systému  Príklad prechodu hydroizolačného systému z vodorovnej na zvislú konštrukciu s drenážnym systémom

Zásady konštrukčného riešenia detailov vodotesných izolácií spodnej stavby

V prípade použitia všetkých systémov vodotesných izolácií spodnej stavby platia tieto zásady:

 • konštrukčný detail musí byť riešený na namáhanie, ktorému bude vystavený,
 • konštrukčný detail musí byť realizovateľný, t. j. musí byť okolo neho dostatočný pracovný priestor.

Pri konštrukčných detailoch platí niekoľko zásad, ktoré by sa mali dodržiavať:

 • všetky materiály použité pri opracovávaní detailu musia byť zlučiteľné (nesmú mať vzájomnú negatívnu interakciu),
 • všetky detaily musia byť zosilnené dodatočným pásom rovnakého alebo špecializovaného izolačného materiálu,
 • minimálna šírka zosilňovacieho pásu je 300 mm, t. j. 2 × 150 mm,
 • pre tvarovky možno rátať s veľkosťou hrán 120 mm.

V nasledujúcich bodoch sú uvedené základné schémy niektorých vybraných konštrukčných detailov, a to najmä s ohľadom na umiestňovanie zosilňujúceho izolačného pásu.
Každý objekt je individuálny a vždy treba počítať s modifikáciou, úpravami konštrukčných detailov, ktoré treba spracovávať do projektovej dokumentácie podľa aktuálnej situácie riešeného objektu.
Prehľad konštrukčných detailov:

 • zosilnenie kútov a hrán (vrátane kútových a rohových tvaroviek),
 • etapové a pracovné spoje,
 • prestupy,
 • mechanické kotvenie hydroizolácie na podklad,
 • dilatačné uzávery,
 • ukončenie nad U. T. (úrovňou terénu) a na ráme výkladcov a ďalších otvorových výplní,
 • prepojenie hydroizolačných systémov,
 • injektážne systémy, rúrky,
 • profilované pásy typu „waterstop“.

Zosilnenie kútov a hrán

Všetky konštrukčné detaily musia byť zosilňované. V prípade jednovrstvových povlakov sa pridáva zosilňujúci pás zhora a pri dvojvrstvových sa pridáva medzi jednotlivé vrstvy hydroizolačného povlaku.
Okrem zosilňujúcich pásov, ktoré sa môžu použiť pri všetkých izolačných systémoch, pri asfaltových izoláciách sa môžu aplikovať aj špeciálne tvarované prírezy a v prípade fóliových izolácií špeciálne tvarovky.

Zosilnenie kútov a hrán
1 – hydroizolačný povlak, 2 – zosilňujúci pás hydroizolácie
 Umiestnenie tvaroviek pri použití hydroizolačných povlakov z fólií

Etapové spoje a pracovné spoje

Etapové spoje sú konštrukčné detaily, ktoré umožňujú prepojenie dvoch pracovných záberov pri zhotovovaní vodotesných izolácií.

Etapové spoje
1 – hydroizolačný povlak, 2 – zosilňujúci pás hydroizolácie, 3 – provizórna mechanická ochrana

Prestupy

Základným princípom riešenia konštrukčných detailov – prestupov je zovretie izolačného povlaku medzi pevnú a voľnú prírubu.
V prípade použitia plášťových prírub je nevyhnutné aj tesnenie priestoru medzi prestupujúcim telesom a vlastnou plášťovou prírubou. To sa v súčasnosti vykonáva najlepšie pomocou rozperných gumových prvkov.

Riešenie prestupov – hydroizolácia je vždy ukončená na pevnej a voľnej prírube
1 – hydroizolačný povlak, 2 – zosilňujúci pás hydroizolácie, 3 – voľná príruba, 4 – rozperný tesniaci prvok

Mechanické kotvenie, mechanické pripevnenie izolačných povlakov na podklad

Každý hydroizolačný povlak treba kotviť na podklad. Slúžia na to pásiky, ktoré sú mechanicky prikotvené na podklad a cez ne je natavená fóliová izolácia alebo krycí pás asfaltového hydro­izolačného povlaku.

Mechanické kotvenie hydroizolačného povlaku
1 – hydroizolačný povlak, 2 – zosilňujúci pás hydroizolácie, 3 – prvok mechanického kotvenia, 4 – podkladový pásik z fóliového plechu alebo plastu

Dilatačné uzávery

Dilatačné uzávery systémov vodotesných izolácií spodných stavieb s povlakovými izoláciami sú limitujúcim konštrukčným detailom systémov vodotesných izolácií spodných stavieb. Dilatačné škáry podľa typu namáhania delíme na:

 • posuvné,
 • šmykové,
 • pohybové (šmykové aj posuvné namáhanie v jednom).

Pri riešení dilatačných uzáverov povlakových izolácií platia tieto zásady:

 • dilatačné uzávery sa nesmú zhotovovať v kútoch a rohoch;
 • hydroizolačný povlak musí v mieste dilatačného uzáveru umožňovať vzájomný pohyb stavebných konštrukcií vo všetkých smeroch (posuvné, šmykové a pohybové dilatačné škáry);
 • v mieste dilatačného uzáveru musí byť hydroizolačný povlak zosilnený dodatočným pásom hydroizolačného povlaku (syntetické fóliové alebo asfaltové pásové ochranné vrstvy);
 • dilatačné uzávery musia rešpektovať možné pohyby, t. j. na bežnej ploche by mali byť zosilnené. Hydroizolačný povlak v mieste dilatačného uzáveru je mechanicky veľmi zraniteľný;
 • v oblasti dilatačných uzáverov je vhodné vytvoriť samostatné kontrolné sektory, ktoré umožňujú stálu kontrolu tesnosti hydroizolačného povlaku a v prípade porúch jednoduchú sanáciu;
 • pri systémoch bez aktívnej kontroly tesnosti sa odporúča zabudovať už pri výstavbe sanačný systém (injektážne rúry), ktorý by umožnil v prípade porušenia lokálnu injektáž porušeného miesta.

Na zosilnenie hydroizolačného povlaku v dilatačných uzáveroch možno používať zosilňujúce profilované pásy, ktoré umožňujú preklenutie vzájomných pohybov dilatačných škár.

Ukončenie nad terénom alebo na rámoch dverí a výkladcov

Ukončenie hydroizolačného povlaku nad U. T. je veľmi dôležité, pretože zabraňuje prenikaniu vody za hydroizolačný povlak. Pri riešení tohto detailu platia nasledujúce zásady:

 • hydroizolácia musí byť vytiahnutá min. 150 mm nad U. T. Samozrejme, platí – čím viac, tým lepšie. V oblastiach s častou snehovou prikrývkou je to dokonca nevyhnutnosťou;
 • hydroizolačný povlak musí byť spoľahlivo pripevnený na podklad, najlepšie mechanicky;
 • hydroizolačný povlak sa musí mechanicky chrániť v celej výške nad terénom pred mechanickým poškodením.

Vyššie uvedené detaily treba riešiť nielen z hľadiska hydroizolácií, ale tiež z hľadiska stavebnej tepelnej techniky.
Veľmi dôležité pre konštruovanie detailov je použitie pásov typu „waterstop“ – ide o profilované pásy, ktoré sa môžu použiť na:

 • delenie sektorov v prípade kontrolných systémov,
 • zosilnenie dilatačných uzáverov,
 • ako kotviace prvky na natavenie hydro­izolačného povlaku.

Ukončenie hydroizolácie nad terénom
1 – hydroizolačný povlak, 2 – klampiarska lišta, mechanicky prikotvená na zvislú konštrukciu, 3 – dotmelenie trvalo pružným tmelom (PUR alebo asfaltový tmel), 4 – mechanicky ukotvený prefabrikát

Ukončenie hydroizolácie na výkladcoch
1 – hydroizolačný povlak, 2 – zosilňujúci pás hydroizolácie, 3 – rám dverí alebo výkladca


Prepojenie rôznych izolačných systémov

V mnohých prípadoch je nevyhnutné spájať staré a nové hydroizolačné systémy spodnej stavby. To je, samozrejme, možné pri použití týchto systémov:

 • spojenie dvoch zlučiteľných hydroizolačných systémov,
 • použitie prechodového mostíka,
 • použitie prechodových prvkov.

 Prepojenie hydroizolačných systémov pomocou stierkových izolácií, ktoré sú zlučiteľné
s pôvodnou hydroizoláciou. Na asfaltové hydroizolačné povlaky sú to najmä stierky na báze PMMA.
 Prepojenie hydroizolačného povlaku asfaltového a fóliového pomocou pásu fólie zlučiteľnej s asfaltovými pásmi a napojiteľnej na ne
 Prepojenie hydroizolačného povlaku asfaltového a fóliového pomocou zovretia izolácie medzi pevnú a voľnú prírubu

Ing. Marek Novotný
Obrázky: archív autora

Autor je súdnym znalcom v odbore stavebných izolácií a stavebnej fyziky.