Aj v bytovkách sa dajú osádzať kvalitné okná
Galéria(4)

Aj v bytovkách sa dajú osádzať kvalitné okná

Partneri sekcie:

Poňatie obnovy bytového fondu ako celku je správne. Pri obnove budov teda nejde len o výmenu výplňových konštrukcií, ale aj o zateplenie a rekonštrukciu vykurovania. Pri systémovom prístupe treba dbať nielen na výmenu okien za nové, ale aj na ich kvalitné osadenie. Pozor treba dávať najmä pri individuálnej výmene okien bytových domov, kde sa takisto dajú – aj keď s väčším úsilím – dosahovať normou odporúčané kritériá.


Okná treba vnímať v súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa alebo nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť ich má význam iba po ich zabudovaní, a to v krokoch, ktoré na seba nadväzujú – návrh, výroba, montáž a servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako aj hodnotenie týchto konštrukcií pred montážou tvorí základ hodnotenia po namontovaní okien.

Rozdiel medzi teóriou a praxou je v stavebníctve často významný. Situácia na stavbe je iná, preto musí byť montér pripravený riešiť viaceré varianty. Možno konštatovať, že v praxi zapríčiní približne 70 % nedostatkov zlého osadenia okien nekvalitný, neúplný alebo chýbajúci detail osadenia. Vo zvyšných 30 % sa dá hovoriť o priamej príčine nekvalitnej montáže. V praxi veľmi často chýba technická príprava – inak povedané, pred výrobou a montážou okien chýbajú výkresy ich osadenia.

Treba rešpektovať zásadu, že okno je iba vtedy dobré, ak je dobre navrhnuté, vyrobené, namontované a zabezpečené operatívnym servisom.

Hodnotenie a výber konštrukčných prvkov okna
Na hodnotenie a výber konštrukčných prvkov okna existujú viaceré postupy. Odporúča sa výrobkový rating, t. j. hodnotenie okna pred montážou. Vhodnou kombináciou profilov, skla a kovania sa dajú dosiahnuť veľmi dobré vlastnosti. Pri výbere okien sa treba pýtať na varianty, ktoré na základe jednoduchého abecedného značenia A, B, C navádzajú spotrebiteľa na energeticky úspornejšie riešenie. Na základe výpočtového modelu sa pred montážou uskutočňuje hodnotenie okien – jeho znakom je štítkovanie alebo zavádzanie značky kvality ENERGOOKNO. Takéto hodnotenie vychádza z dôveryhodných podkladov, ktoré poskytuje výrobca, preto je jeho neodmysliteľnou súčasťou identifikácia výrobcu hlavných súčastí okna, ako sú profil, sklo a kovanie. Dodávateľ týchto častí okna nemusí byť totiž aj ich výrobcom, na okne by teda mala byť jednoznačná identifikácia výrobcu.


Pod vonkajším parapetom sa nachádza samostatná tepelnoizolačná vrstva. Keďže tento priestor priamo súvisí s bočným a horným exteriérovým ostením, pod vonkajším parapetom nestačí použiť len montážnu penu. Na zabezpečenie potrebnej celoobvodovej celistvosti je nevyhnutné vyhotoviť prácny, ale kvalitný detail. Pri logickom, trpezlivom a odbornom prístupe sa dá aplikovať aj na bytových domoch.

Zníženie škárovej prievzdušnosti pripojovacej škáry
Teplo sa šíri viacerými spôsobmi, pričom nezanedbateľný je jav jeho prúdenia okolo okna. Aj na hodnotenie a výber osadenia okna existuje niekoľko spôsobov. Odporúča sa montážny rating, teda hodnotenie okna po montáži. Vychádza z jasne pomenovaných krokov, ktoré spájajú výrobu a montáž – riadiť sa možno celoslovenskou smernicou pre montáž okien, skonkrétnenou v značke kvality SLOVOKNO. Zásady zníženia škárovej prievzdušnosti z montážneho ratingu sú podkladom na projektové riešenie osadenia okna.


Ukážka viacerých možností zníženia prievzdušnosti okolo okna. Existuje niekoľko desiatok variantov, preto treba na základe poznania skutkového stavu správne naprojektovať odporúčaný variant. V zásade ide o systém pásky a fólie, systém výplňového materiálu v kombinácii s pružným tmelom, systém predkomprimovaných pások a stavebnotechnického riešenia okna a rozličné kombinácie.

Tepelná izolácia pripojovacej škáry a okolia
Zásadný význam pre vnútorné povrchové teploty, ale aj tepelné straty má okolie okna. Aj v tomto prípade sa odporúča pýtať sa na montážny rating. Značka kvality plynule nadväzuje na výsledky výrobkového ratingu a konečnému zákazníkovi ponúka väčšiu istotu už pri výbere okna. Je to kritérium energetickej úspory, ale aj kritérium interiérových povrchových teplôt. Montážny rating upozorňuje na rizikovosť osadenia okna do vodivých materiálov, prípadne do nekompaktného a zle remeselne zrealizovaného otvoru. Zásady tepelnej izolácie okolia okna z montážneho ratingu sú takisto podkladom na projektové riešenie jeho osadenia.


Ukážka viacerých možností zvýšenia tepelnej izolácie okolo okna. Aj v tomto prípade existuje niekoľko desiatok možností, ktoré treba správne naprojektovať. Pri individuálnej výmene okien treba zatepliť ostenie po obvode, prípadne využiť osadenie okna do úrovne tepelnej izolácie a využívať výhody zalomeného ostenia. Okno bez vonkajšieho zateplenia ostenia nie je dobré.

Zmluva
Zmluva je nástroj, ktorý zaručuje záväzné dodržanie technických noriem. Je to zároveň nástroj na opísanie vývoja obchodného prípadu, resp. akési právne zastrešenie uvádzania výrobkov na trh. Jednoznačne určuje zodpovednosť a mala by byť základným predpokladom budúcej spokojnosti spotrebiteľa. V prípade jeho nespokojnosti je to práve ona, ktorá otvára možnosti nápravy. Je dobré, ak v nej využijeme rozličné ustanovenia, napríklad variant kľúčového detailu osadenia okna v dolnej časti (je to jedna z ciest, ako zvýšiť povrchové teploty na interiérovej strane). Takisto by mala obsahovať naprojektovaný presný detail osadenia okna. Každá zákazka je totiž niečím špecifická – konštrukciou, miestom i účelom. Jedinou možnosťou je komunikovať a pomenovať správne technické riešenie okna.

Zmluva musí jasne, jednoznačne a objektívne informovať zákazníka i konečného spotrebiteľa.

Jedným z hlavných meradiel, na ktoré by sa pri výbere okien nemalo zabudnúť, je informácia o uvádzaní výplňových konštrukcií na trh. Tou môže byť:

  • informácia o výrobcovi, ktorý priamo uvádza výrobky na trh,
  • informácia o predajcovi, ktorý uvádza výrobky na trh v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť,
  • informácia o predajcovi, ktorý uvádza výrobky na trh vo svojom mene a na svoju zodpovednosť.

Je potrebné porovnať si údaje v prospekte a certifikáte s údajmi zmluvy, ktorú vám predložili. Takisto netreba zabúdať na porovnanie údajov v zmluve s domovskou internetovou stránkou spoločnosti.

Ing. Peter Snopko
Foto: AB TEAM

Autor je konateľom spoločnosti AB TEAM, s. r. o. Zároveň je podpredsedom celoslovenského združenia pre okná, dvere, fasády SLOVENERGOokno a spoluautorom celoslovenskej smernice pre montáž okien SLOVOKNO.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov 4/2008.