image 89817 25 v1
Galéria(8)

Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, II. etapa, UČS 48 a 50

Spoločnosť Swietelsky – Slovakia, divízia železničných stavieb, sa ako člen združenia podieľala v rokoch 2014 a 2015 na realizácii časti Balticko–jadranského paneurópskeho koridoru číslo V a na stavbe „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, II. etapa – úsek Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo)“ s celkovým objemom prác 126 mil. € (z toho podiel Swietelsky 11,5 mil. €).

01 UCS 48
03 UCS 48
04 UCS 48
05 UCS 50
06 UCS 50
07 UCS 50
02 UCS 48

UČS 48 Považská Teplá – Bytča

V roku 2014 bola zahájená výstavba úseku UČS 48 Považská Teplá – Bytča, realizovaná subdodávateľským systémom aj s použitím strojového parku koncernu Swietelsky. Trasa zmodernizovanej trate vyhovuje max. rýchlosti 160 km/h, pričom UČS 48 tvorí traťový úsek od nžkm 176,400 do nžkm 184,001 na trati Bratislava – Žilina.

Na tejto dvojkoľajnej trati s dĺžkou 7,6 km je minimálny polomer oblúka 1 215 m a maximálny 2 754,1 m. Polomery oblúkov sa blížia minimálnym hodnotám pre rýchlosť 160 km/h z dôvodu čo najmenších smerových posunov železničnej trate. Osová vzdialenosť koľají zmodernizovanej trate je 4,10 m. Vložením štíhlych výhybiek 1:18,5-1200-typ II sa táto vzdialenosť mení v mieste výhybne Plevník –Drieňové (nžkm 178,135 – 178,441) na 4,75 m.

V oboch traťových koľajach je zabudovaný železničný zvršok sústavy UIC 60 s pružným bezpodkladnicovým upevnením Skl 14 na železobetónových podvaloch BP3 a s rozdelením UIC (600 mm). Koľaj je v celom úseku zriadená ako bezstyková, zvarená z dlhých vignolových koľajníc (tvaru 60E2 a akosti ocele R260) s dĺžkou 120 m, prednostne elektrickými zvarmi.

V oblúkoch s nedostatkom prevýšenia I > 100 mm sú použité koľajnice z akosti ocele R350, s hlavami so zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu pri pomalej jazde dráhových vozidiel. Koľajové lôžko frakcie 32 – 63 mm s minimálnou hrúbkou 0,35 m pod ložnou plochou podvalu je v mieste výhybne Plevník zapustené.

Traťový úsek ÚČS 48 – výhybňa Plevník

Traťový úsek ÚČS 48 – výhybňa Plevník

Výstavba úseku sa realizovala počas niekoľkých etáp navrhnutých v koordinácii s výstavbou objektov troch nadjazdov, nástupísk Plevník a Predmier, konštrukcií železničného spodku a preložky časti traťového úseku. Počas výstavby koľajového roštu sa použila technológia predmontáže a kladenia koľajových polí pokladačom PKP s kombinovaným dvojcestným podvozkom a výmenou koľajnicových pásov pomocou súpravy SDK.

Ďalšia použitá technológia spočívala v montáži koľají v osi s použitím dvoch typov zariadení so samostatnou koľajovou drážkou na kladenie jednotlivých vystrojených podvalov – portálový žeriav PK a Donelli.

Definitívna úprava geometrickej polohy koľají a profilu koľajového lôžka sa realizovala s použitím automatických traťových podbíjačiek koncernu Swietelsky, podbíjačky 09-2X Dynamic s integrovaným pluhom a stabilizátorom a v neposlednom rade s použitím súpravy traťových strojov MDZ S3 (mechanizovaný pracovný vlak Swietelsky 3).

Traťový úsek ÚČS 48 po realizácii

Traťový úsek ÚČS 48 po realizácii

Zloženie vlaku pozostáva z automatickej traťovej podbíjačky 09-4X Dynamic, celosvetovo prvej kontinuálne pracujúcej štvorpodvalovej podbíjačky s integrovaným stabilizátorom a výkonom 2,6 km/h, a z výnimočného traťového systému štrkového hospodárstva DBS 2000.

Pracovná zostava BDS 2000 na hospodárne nakladanie s materiálom koľajového lôžka v sebe združuje činnosti koľajového pluhu, čističky koľajového lôžka a odvozného prostriedku (zásobníkový vozeň MFS 100) s podobným výkonom úpravy lôžka do profilu – 2,6 km/h.

Finálnymi úpravami a použitím špičkovej mechanizácie sa v máji 2016 podarilo splniť základný a hlavný ciel modernizácie, a to zvýšiť rýchlosť na 160 km/h.

Traťový úsek ÚČS 50 – sťahovanie dlhých koľajnicových pásov pomocou EMD 80

Traťový úsek ÚČS 50 – sťahovanie dlhých koľajnicových pásov pomocou EMD 80

UČS 50 Bytča – Dolný Hričov

Výstavba druhého traťového úseku UČS 50 Bytča – Dolný Hričov, dvojkoľajnej trate s celkovou dĺžkou 3 532 m, bola zahájená v júli 2015 s použitím vlastných kapacít spoločnosti. Traťový úsek je časťou trate Bratislava – Žilina v staničení od nžkrn 186,80l do nžkm 190,333.

Smerovanie železničnej trate kopíruje existujúce diaľnice D1 a D3 štyrmi oblúkmi, z ktorých dva (s polomerom 3 500 m a 1 219 m) sú zhotovené ako protismerné s inflexným bodom. Vzájomná osová vzdialenosť koľají 4,1 m je konštantná v celom úseku. Koľaje sú zhotovené zo železničného zvršku sústavy 60 E2 s bezpodkladnicovým pružným upevnením Skl14 na betónových podvaloch BP3 s rozdelením „u“.

Podbíjací agregát 09-4X Dynamic

Podbíjací agregát 09-4X Dynamic

V celom úseku sú zriadené ako bezstykové koľaje z dlhých koľajnicových pásov s dĺžkou 120 m. V oblúkoch s polomermi 1 215 m a 1 219 m s parametrom „prebytok prevýšenia“ na jazdu najpomalšieho dráhového vozidla rýchlosťou 60 km/h sa použili koľajnice akosti ocele R350 s hlavami so zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu. Koľajové lôžko frakcie 32/63 mm má konštantnú hrúbku 0,35 m pod spodnou časťou podvalov v celom úseku. Koľaje a koľajnice sú vzájomne prepojené vodivými koľajnicovými prepojkami a spĺňajú podmienky TNŽ 34 1540 kap. 17.3.  

Realizácia trate UČS 50 bola rozdelená do štyroch etáp z dôvodu jej presmerovania na nové teleso železničného spodku na dĺžke 2,0 km. Vôbec prvýkrát bol na výstavbe trate na Slovensku nasadený obnovovací stroj na kontinuálnu montáž koľaje v osi SUZ 350.

Traťový úsek ÚČS 48 – zastávka Predmier

Traťový úsek ÚČS 48 – zastávka Predmier

Prvotné prípravy realizácie koľajového roštu obnovovacím vlakom spočívali v stiahnutí koľajnicových pásov zo súpravy vagónov pomocou zariadenia EMD 80 a v predinštalácii koľajníc na koľajové lôžko a ťahaní ťažným zariadením na valčekových ložiskách na miesto presmerovania trate. Smerovú a výškovú presnosť kladenia koľajového roštu zabezpečuje zhotovená vodiaca lanková dráha pozdĺž trate a nivelačná reťaz pluhu umiestneného na začiatku pokladača.

Dodávky plne vystrojených podvalov zo špeciálne upravených vagónov typu SGS k pokladaču zabezpečujú dva manipulačné portálové žeriavy, ktoré sa pohybujú po zabudovaných vodiacich koľajniciach po bokoch vagónov. Logistika prísunu a odsunu vagónov s podvalmi je nevyhnutná na dodržanie rýchlosti kladenia v osi na úrovni 150 m/h.

Traťový úsek ÚČS 50 – kontinuálna montáž v osi pomocou stroja SUZ 350

Traťový úsek ÚČS 50 – kontinuálna montáž v osi pomocou stroja SUZ 350

Prvé až definitívne podbitie koľají sa zabezpečilo automatickou traťovou podbíjačkou 09-2X Dynamic s integrovaným pluhom a stabilizátorom koľaje. Pri dodržaní požadovaného doštrkovania na zdvihy koľaje nebolo nutné použiť ďalšie zariadenie na úpravu koľajového lôžka.

Trasa modernizovanej trate je vyhotovená podľa zásad predpisu Žl1 ŽSR a vyhovuje rýchlosti 160 km/h. Realizácia medzistaničného úseku UČS 50 bola ukončená v októbri 2015.
Aj vďaka nasadeniu obnovovacieho stroja SUZ 350 bolo možné krátke termíny výstavby jednotlivých etáp dodržať a spoločnosť Swietelsky touto referenčnou stavbou potvrdila pozíciu spoľahlivého partnera vo výstavbe železníc aj na Slovensku.

ÚČS 50 – automatická strojná podbíjačka 09-2X Dynamic

ÚČS 50 – automatická strojná podbíjačka 09-2X Dynamic

Modernization of track
Púchov – Žilina for the speed up to 160 km/h., II. phase, UCS 48 and 50
Swietelsky Company – Slovakia, division of railway constructions, participated in realisation of the part of Baltic-Adriatic pan-European corridor. no. Va as a member of group in 2014 and 2015 within the construction “ŽSR, Modernisation of track Púchov – Žilina for the speed up to 160 km/h., II. phase – part Považská Teplá (beyond) – Žilina (beyond)“ with the overall volume of work 126 mil. € (the Swietelsky’s share of 11,5 mil. €).

TEXT A FOTO: Jozef Kollárik
________________________________________
Jozef Kollárik je projektový manažér spoločnosti Swietelsky – Slovakia, divízia železničných stavieb.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017.