image 63357 25 v1
Galéria(9)

Letmo montovaný most na rýchlostnej ceste R1

Partneri sekcie:

Mostný objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 Trnava – Banská Bystrica na úseku Selenec – Beladice, ktorý bol uvedený do prevádzky v októbri 2011. Je tvorený jednokomorovou nosnou konštrukciou s obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Most s dĺžkou nosnej konštrukcie 762,4 m bol ako jediný na celom úseku rýchlostnej cesty R1 budovanej v rámci PPP projektu realizovaný technológiou letmej betonáže. Mostná konštrukcia sa nachádza nad údolím s potokom Kadaň a cestou III. triedy v maximálnej výške 32 m nad terénom.

03 dopravoprojekt
04 dopravoprojekt
05 dopravoprojekt
01 dopravoprojekt
00a Jaroslav Guoth
00b Kvasnicka
02 dopravoprojekt
tabulka

Základné usporiadanie konštrukcie

Mostný objekt tvoria dve samostatné nosné konštrukcie s oddelenou spodnou stavbou. Každý most má 14 polí s rozpätiami 33,5 + 48 + 9 × 61 + 2 × 48 + 33,5 m (obr. 1). Konštrukcia je navrhnutá ako jeden dilatačný celok. Ide o jednokomorovú konštrukciu vysokú 3,0 m s obojstrannými konzolami. Šírka nosnej konštrukcie je 12,25 m (obr. 2). V mieste mostného objektu je rýchlostná komunikácia vedená v protiľahlých oblúkoch, pričom prechádza z pravostranného oblúka s polomerom 1 500 m prechodnicou do ľavostranného oblúka s polomerom 1 000 m. Na moste dochádza k zmene priečneho sklonu z 2,5 na –3,0 %. Výškové vedenie nivelety komunikácie v mieste mosta je v údolnicovom oblúku s počiatočným klesaním v sklone 1,7 % a záverečným stúpaním v sklone 4,0 %. Zvislý zvod odvodnenia mosta je umiestnený v najnižšom bode (pri pilieri č. 4).

Obr. 1 Pozdĺžny rez

Obr. 1 Pozdĺžny rez

Obr. 2 Priečny rez

Obr. 2 Priečny rez

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia bola navrhnutá ako priečne delená konštrukcia zo segmentov, budovaná pomocou montážneho zariadenia – letmou montážou so symetrickými vahadlami (obr. 3). Podopretie vahadla v priebehu montáže bolo zaistené štvoricou hydraulických lisov osadených na rozšírenej hlavici pilierov. Typické vahadlo malo pilierový segment a 2 × 13 kusov štandardných segmentov. Všetky segmenty mali výšku 3,0 m. Dĺžka pilierových segmentov bola vzhľadom na obmedzenie prepravných a montážnych možností (do 60 t) navrhnutá na 1,7 m. Štandardné segmenty mali dĺžku 2,23 m. Všetky štandardné segmenty (okrem prvých susediacich s pilierovým segmentom) boli z betónu C 45/55 (podľa STN EN 206-1). Všetky ostatné segmenty boli z betónu C 55/67. Škáry medzi segmentmi boli vyplnené tmelom na epoxidovej báze. Pilierové segmenty boli v hornej časti priečne predopnuté troma súdržnými káblami pozostávajúcimi zo 4 lán  15,7 mm. Pozdĺžne predpätie bolo navrhnuté zo súdržných 19-lanových káblov s veľmi nízkou relaxáciou  15,7 mm (1 570/1 770 MPa). Použil sa predpínací systém DSI (Dywidag) s kotvami MA6819n. Vždy pred zmonolitnením konštrukcie sa vykonala polohová rektifikácia vahadla na provizórnych lisoch. Nasledovalo zmonolitnenie škáry a predopnutie káblov spojitosti. Ďalej sa vyplnil priestor medzi definitívnymi ložiskami a segmentom a aktivovali sa definitívne ložiská. Aby sa dodržal čas výstavby, na objekte sa použili dve montážne zariadenia a výroba segmentov prebiehala v štyroch formách. Z prekladového priestoru za krajnou oporou sa segmenty k montážnemu súboru dopravovali po povrchu už zmontovanej konštrukcie.

Obr. 3 Budovanie pilierov

Obr. 3 Budovanie pilierov

Obr. 4 Montáž nosnej konštrukcie

Obr. 4 Montáž nosnej konštrukcie

Založenie a spodná stavba

Betónové piliere s priečnym rezom v tvare písmena H s vonkajšími rozmermi 3,8 × 3,4 m boli ukončené rozšírenou hlavicou (obr. 5). Veľkosť hlavice bola navrhnutá tak, aby okrem zabezpečenia uloženia ložísk umožnila počas výstavby uloženie štvorici montážnych lisov s únosnosťou 10 MN. Aby sa dali kontrolovať ložiská, navrhol sa prístup na hlavice pilierov cez dolnú dosku nosnej konštrukcie. Maximálna výška pilierov je 28,45 m. Všetky piliere sa budovali pomocou posuvného debnenia. Trieda betónu pilierov a ich základy sú zosumarizované v tabuľke. Krajné opory sú z betónu C 35/37. Sú tvorené úložnými prahmi podopretými veľkopriemerovými pilótami s dĺžkou 25 m. Vzhľadom na potrebu konsolidácie podložia sa pri krajnej opore č. 15 zrealizoval konsolidačný násyp.

Tab. Trieda betónu pilierov a ich základy

Tab. Trieda betónu pilierov a ich základy

Vybavenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpečené mostnými odvodňovačmi, ktoré sú cez otvory v stenách segmentov zaústené do pozdĺžnych odvodňovacích rúrových zvodov vedených pozdĺžne v komorách mostov a následne vyústene v úrovni terénu. Dilatačné závery na moste sú lamelové (typu Algamod), s dilatačným pohybom 560 a 640 mm. Chodníky sú z monolitického betónu a na ich vonkajších stranách, kde sú osadené protihlukové steny. Zvodidlá na moste sú oceľové (typu ZSNH4/H2).

Záver

Technológia budovania nosnej konštrukcie letmou montážou sa zvolila najmä  preto, že umožnila rýchlu výstavbu mosta, čo bolo osobitne dôležité v podmienkach preplneného harmonogramu výstavby pri tomto PPP projekte. Mostný objekt sa zrealizoval za 22 mesiacov, čo je pri moste s týmito rozmermi krátky čas. Je už viac ako dva roky v prevádzke. Pohľad na most potvrdzuje vhodne zvolenú koncepciu návrhu konštrukcie a jeho kvalitnú realizáciu.

Text:

Ing. Jaroslav Guoth, DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava, divízia Zvolen
Ing. Václav Kvasnička, Pontex, spol. s r. o., Centrála Praha

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby.