modernizacia zeleznice na useku nove mesto nad vahom puchov
Galéria(12)

Modernizácia železnice na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Železničná trať Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súčasťou V. európskeho koridoru. V novembri 2009 sa začala modernizovať časť na úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Hlavnou úlohou modernizácie trate na traťovú rýchlosť do 160 km/h je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a dopravnej sieti susediacich štátov. Stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach.

modernizacia zeleznice na useku nove mesto nad vahom puchov 6788 big image
02 strabag 2zst tt, nastup jpg big image
14 strabag 16zst ladce, podjazd smer na ladce jpg big image
13 strabag 15zst ladce, podjazd smer na ladce jpg big image
11 strabag 13zst ladce, podjazd smer na cementaren jpg big image
10 strabag 12zst ladce, podjazd smer od cementarni jpg big image
08 strabag dsc03073 jpg big image
07 strabag p1010193 jpg big image
Práce realizuje zhotovovateľ vybraný na základe verejnej súťaže, a to „Združenie ŽSR – Beluša“ v zložení:

  • vedúci účastník združenia: spoločnosť STRABAG, s. r. o.,
  • účastníci združenia: spoločnosti Viamont DSP, a. s., Porr, s. r. o., Bögl a Krýsl, k. s., a Alpine Slovakia, a. s.

Úsek Trenčianska Teplá – Beluša má dĺžku 20,409 km. Uvedená stavba sa realizuje vo dvoch etapách, pričom v každej z nich sa modernizujú dve železničné stanice a dva medzistaničné úseky:

  • IV. etapa: žst. Trenčianska Teplá, žst. Dubnica nad Váhom a dva medzistaničné úseky Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom – Ilava,
  • V. etapa: žst. Ilava, žst. Ladce a dva prislúchajúce medzistaničné úseky Ilava – Ladce a Ladce – Beluša.

Etapy IV a V sú rozdelené na osem ucelených častí stavby – UČS 33 až 40. Modernizácia sa začala odovzdaním staveniska 25. 11. 2009 a podľa harmonogramu zhotovovateľa má trvať 54 mesiacov (predpokladaný termín ukončenia je druhý kvartál roku 2014).

V rokoch 2009 až 2011 sa zrealizovali medzistaničné úseky Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom (UČS 34), Ladce – Beluša (UČS 40) a Ilava – Ladce (UČS 38). V roku 2011 sa začala modernizácia žst. Ladce, ktorá podľa harmonogramu pokračovala v roku 2012. V tom istom roku sa rekonštruovala aj žst. Trenčianska Teplá (UČS 33) a posledný medzistaničný úsek Dubnica nad Váhom – Ilava (UČS 36).

Modernizácia žst. Ladce
Na ucelenej časti stavby pokračovali výlukové práce pri modernizácii železničnej stanice. Hneď vo februári 2012 sa začala výstavba nového železničného mosta v nžkm 148,198, pod ktorým vedie cestný podjazd. Ten na žilinskom zhlaví nahradil staré priecestie na štátnej ceste III/06147. Na zjednodušenie a urýchlenie výstavby tohto uzla sa vložili mostné provizóriá, a to dvakrát dve dvojice za sebou (hlavná koľaj a vlečková koľaj) so stredovou podpornou konštrukciou s vopred vyvŕtanými mikropilótami a štetovnicovými stenami. Toto riešenie umožnilo realizovať spodnú stavbu mosta a oporné múry zároveň. Železničný most a cestný podjazd sa odovzdali do predčasného používania začiatkom septembra 2012.

Zároveň pokračovala modernizácia koľajiska železničnej stanice. V zostávajúcich etapách výluk sa najprv dokončila celá nepárna skupina koľají a výhybiek a následne koncom novembra aj párna skupina vrátane nástupišť pri výpravnej budove. Tým sa v stanici vybudovali dve hrany nástupišťa, každá v dĺžke 250 m. Obe etapy nadväzovali na práce z roku 2011.

Ku koncu novembra 2012 sa aktivoval a spustil do prevádzky systém zabezpečovacieho zariadenia SIMIS-W, ktorý nahradil elektromechanické zabezpečovacie zariadenie. Práce na ucelenej časti stavby počas nepretržitých výluk sa tak ukončili a nasledovať budú jednotlivé preberacie konania stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Modernizácia žst. Trenčianska Teplá
Výlukové práce pri modernizácii stanice sa začali vo februári 2012 vložením trojice mostných provizórií, ktoré slúžia na vybudovanie nového podchodu pre cestujúcich. Práce sa rozdelili do deviatich stavebných postupov, pričom pôvodný termín ukončenia (30. 11. 2012) sa spojením dvoch postupov podarilo skrátiť a celú stanicu odovzdať do predčasného používania už 3. 11. 2012. Kompletne sa zmodernizovali koľaje č. 1, 3, 5 a 7 v nepárnej skupine a 2, 4, 6, 8 a 10 v párnej skupine železničného zvršku v tvare UIC 60 alebo S 49. Zároveň sa zabudovalo 30 nových výhybiek druhej generácie na betónových podvaloch. Nové ostrovné nástupište v párnej skupine má spolu štyri nástupné hrany v dĺžke 400 m a trikrát 250 m. Nástupište pri výpravnej budove pri koľaji č. 3 má dĺžku 400 m. V stanici sa vybudovali dva podchody – jeden pre cestujúcich, ktorý je v predčasnom používaní, a batožinový, kde zostáva aktivovať nové výťahy. Kompletne sa zrekonštruo­valo trakčné vedenie a vybudovali sa dve nové trafostanice a jedna spínacia stanica. V auguste sa začala aktivácia zabezpečovacieho zariadenia SIMIS-W, ktorá pokračovala do 3. 11. 2012. Následne po ukončení výluk, na prelome novembra a decembra 2012, sa obci odovzdal nový cestný nadjazd v nžkm 130,484. Predpokladaný termín preberacieho a odovzdávacieho konania jednotlivých objektov železničnej stanice (okrem už odovzdaných) je jar 2013.

Modernizácia medzistaničného úseku Dubnica nad Váhom – Ilava
Práce na modernizácii traťového úseku sa začali ešte v roku 2011 výstavbou nového cestného nadjazdu v nžkm 137,781. V apríli 2012 sa začali práce na preložke trate v dĺžke asi 650 m. Jednotlivé výluky sa následne začali v júni roku 2012 a v troch stavebných postupoch sa zrealizoval celý úsek, ktorý bol uvedený do predčasného používania 23. 11. 2012. Zmodernizovali sa traťové koľaje č. 1 a 2, každá v dĺžke 4 078 m. Ukončenie výstavby nadjazdu pri väznici sa predpokladá v máji 2013. Po tomto termíne sa zruší dočasné priecestie a na objektoch sa bude môcť vykonať preberacie a odovzdávacie konanie.

Žst. Dubnica nad Váhom a žst. Ilava
Podľa harmonogramu výstavby je modernizácia železničných staníc Dubnica nad Váhom a Ilava naplánovaná na rok 2013. Budú to posledné výlukové práce na výstavbe IV. a V. etapy. Práce sa začali vo februári tohto roka – žst. Dubnica nad Váhom (UČS 35) v deviatich stavebných postupoch dňa 22. 2. 2013 a žst. Ilava (UČS 37) v piatich stavebných etapách dňa 18. 2. 2013. V žst. Ilava sa vložia dve rýchle koľajové spojky s výhybkami v tvare 1 : 26,5 – 2 500, ktoré umožňujú rýchlosť do odbočky až 120 km/h. Predpokladá sa, že obe ucelené časti stavby sa výlukovo ukončia v novembri 2013.

Po ich ukončení bude možné aktivovať a spojiť zabezpečovacie zariadenie SIMIS od firmy Siemens do jedného celku a v celom modernizovanom úseku zrealizovať takzvanú rýchlu pantografovú skúšku, ktorou sa preukáže spôsobilosť prvkov nového trakčného vedenia na rýchlosť do 160 km/h vrátane. Skompletizovanie dokumentácie, odovzdanie a ukončenie stavby je v súlade so zmluvou o dielo, a to v apríli 2014.

TEXT: Ing. Petr Koval, Ing. Milan Mockovčiak
FOTO: Ing. Milan Zakopčan, STRABAG

Petr Koval je riaditeľom výstavby v spoločnosti STRABAG, s. r. o.

Milan Mockovčiak je koordinátorom realizácie „Združenia ŽSR – Beluša“ v spoločnosti Viamont DSP, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.