Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Výrazové prvky fasád

Výrazové prvky fasád

Kráčate mestom a pred vami sa otvárajú pohľady na ulice, ich výraz, farby, tvary. Mesto sa vám prihovára fasádami svojich budov. Za ich zovňajškom berúcim dych sa však neskrýva iba estetický dojem, ale aj stopercentná funkčnosť. Zisťovali sme, aké sú a čo všetko odrážajú fasády súčasnosti.


1. Ako vnímate prelínanie dvoch základných (niekedy až protichodných) kritérií tvorby fasád – funkčnosť a estetické hľadisko v našom regióne? Aké sú vyhliadky do budúcnosti?

2. Ako sa v súčasnosti rešpektuje ekologické hľadisko moderných fasád?

3. Aký náročný architektonický návrh v oblasti opláštenia budov ste realizovali v poslednom čase? Mohli by ste túto realizáciu priblížiť?

Ing. Peter MIŠURA
vedúci zastúpenia v SR, TRIMO d. d., Bratislava

1. V posledných rokoch nastali mnohé zmeny v oblasti funkčnosti tvorby fasád a ich estetického hľadiska. Na estetiku kladú veľký dôraz nielen investori a architektonické kancelárie (vrátane úradov štátnej správy), ale aj širšia verejnosť. Snahou je, aby ich okolie bolo v súlade s harmóniou. Pomáhalo navodzovať tú správnu atmosféru, ktorá je odrazom dobre fungujúcej spoločnosti. Moderné konštrukčné materiály, predovšetkým fasádne panely, sú navrhnuté tak, aby sa v nich spájali funkčnosť a estetické hľadisko. Správny návrh a výber kvalitných materiálov musia byť v súlade s technickými požiadavkami na statiku, požiarnu odolnosť a tepelnoizolačné vlastnosti budov.
V budúcnosti sa obe hľadiská (funkčnosť a estetickosť) zrejme budú prepájať čoraz viac. Ako výrobcovia pokračujeme v investovaní do inovácie výrobkov v spolupráci s požiadavkami architektov a dizajnérov. Každý náš produkt je jedinečný svojím individuálnym charakterom a osobitosťou, pričom sa vyrába za prísnych podmienok ochrany životného prostredia. Spĺňa všetky moderné ekologické požiadavky na výrobky tohto druhu.

2. Moderná kultúra sa mení a preniká celou Európou a dôraz sa kladie na dizajn. Architekti a konštruktéri majú u nás k dispozícii nové produkty, pri ktorých použití sa ekologické hľadisko výstavby úplne rešpektuje. Je viacero možností návrhov moderných ekologických fasád s výplňou z minerálnej vlny, pričom ich správny návrh a vonkajší vzhľad celej konštrukcie fasády dotvárajú okolité prostredie. Dodržiavame tak všetky požiadavky na ekológiu podľa najprísnejších platných noriem. Naše moderné fasády sa vyrábajú z prírodných materiálov, ochraňujú a dotvárajú krajinu.

3.
Každý architektonický návrh v oblasti opláštenia budov je jedinečný. Našou snahou je, v spolupráci s architektom, naplno sa venovať každému projektu a navrhnúť to správne riešenie, aby boli spokojné všetky zainteresované strany. Z najaktuálnejších môžem spomenúť rozšírenie Avion Shopping Parku v Bratislave. Po dlhodobej spolupráci už v projektovej príprave sa navrhlo optimálne technické a ekonomické riešenie. Dôraz sa kládol najmä na funkčnosť objektu. Zaujímavá je rôznofarebná kompozícia z fasádnych panelov pri hlavnom vstupe. Snažíme sa vnášať do každého projektu niečo jedinečné a zhmotniť predstavy architektonického návrhu.

Ing. Ľubomír Jakš
FunderMax, Bratislava

1. V tejto brandži sa pohybujem iba dva roky. Za tento krátky čas sa mi zdá, že pri tvorbe fasád sa architekti riadia v prvom rade estetickým hľadiskom. Každý architekt sa snaží dať objektu vlastný rukopis. V mnohých prípadoch ich však obmedzujú, resp. riadia investori. To v podstate znamená skĺbiť estetiku s primeranou cenou. Funkčnosť fasády akosi stojí až na poslednom mieste. Pritom kvalitná fasáda by mala spĺňať tieto funkcie, samozrejme, okrem estetiky: tepelnú izoláciu, pevnosť a odolnosť proti prerazeniu, svetlostálosť (odolnosť proti slnečnému žiareniu), odolnosť proti poveternostným podmienkam (vysokej, resp. nízkej teplote, prípadne vysokým výkyvom teplôt, kyslým dažďom), odolnosť proti zvetrávaniu, korózii, ušpineniu prachom, vandalmi/sprejermi, resp. ľahkú a nenáročnú možnosť údržby a čistoty, ohňovzdornosť, ekologickú funkciu atď. Čím viac funkcií je zakomponovaných vo fasádnych materiáloch, tým je fasáda nákladnejšia a ťažšie presaditeľná u investorov. S fasádou budovy je to veľmi podobné ako s „fasádou“ žien. Čím kvalitnejší je mejkap, tým dlhšie vydrží, ošetruje a chráni pleť a zanecháva dlhodobý dobrý dojem a príjemný vzhľad. V súčasnosti je trendom mnohých investorov/developerov heslo: čo najnižšie náklady za čo najvyššie výnosy. Pri fasádnych materiáloch to znamená dobrú estetiku, nízku cenu a z funkcií len tie najzákladnejšie – povinné. V budúcnosti môže nastať to, že sa zvýši počet použitých obkladových materiálov, ktoré zahŕňajú viaceré funkcie. Pri fasádnych materiáloch však len čas preverí ich skutočnú kvalitu.

2. V súčasnosti sa ekologické hľadisko modernej fasády verejných budov berie do úvahy viac ako v období pred vstupom do Európskej únie. Súvisí to aj s harmonizáciou stavebných noriem pre všetky krajiny EÚ. Pri uplatňovaní a presadzovaní tohto hľadiska vo fasádnych systémoch na Slovensku nemožno hovoriť, že je v plienkach, je len v úplnom zárodku.

3.
Na prelome rokov 2003 a 2004 sa dokončila fasáda Maxovho domu na rohu ulíc Lazaretská a Dunajská, ktorú navrhla architektonická Kancelária Krepop – Suchánek. Išlo o kompletné opláštenie vonkajších strán budovy do ulíc dvomi dekormi. Fasádne dosky sa na hliníkovú konštrukciu uchytili lepením. Týmto spôsobom vznikla hladká estetická fasáda bez, trochu rušivých, hlavičiek nitov a skrutiek. Tieto fixovacie prvky sa síce montujú aj s hlavičkami, resp. krytkami hlavičiek, vo farbe dekoru dosky, napriek tomu môžu z estetického hľadiska pôsobiť na niekoho rušivo. Výnimočnosť spočívala v potrebe nalepiť fasádu presne v rovine a v pravých uhloch, nakoľko možnosť „doštelovania“ dosiek je takmer nulová.

Dipl. Ing. Daniel Holler
riaditeľ aluplast Slovakia, s. r. o., Bratislava

1. Z môjho pohľadu sa progresívni výrobcovia odlišujú od masy práve vhodným a odborným zladením funkčnosti s estetikou. Dnes je splnenie aj tejto požiadavky nevyhnutným predpokladom úspechu. Slovensko prežíva stavebný boom, ktorý sa logicky prejavuje aj v oblasti obvodových plášťov budov. Developer, investor, architekt, dodávateľ, majiteľ atď., každý z nich sa podieľa na tvorbe diela iným spôsobom. Všetci však majú spoločný cieľ: zaujať klienta niečím výnimočným a dať mu tak do rúk aj iný argument ako cenu. Estetika a dizajn sú podľa mňa veľmi podstatné pre úplnosť každého diela či produktu. Funkčnosť sa chápe ako samozrejmosť. Dnes si viem len veľmi ťažko predstaviť funkčný, ale na pohľad neatraktívny objekt a, naopak, veľmi atraktívny, ale nefunkčný a zároveň úspešný produkt. Často však pristupuje k tejto problematike iné protichodné kritérium, ktorým je cena. Dobré produkty však musia kvalifikovaní ľudia dobre vyrobiť, kvalitne a odborne namontovať s kompletným servisom. Maximalizovať na jednej strane a minimalizovať na druhej za každých okolností neznamená dosiahnuť optimum, aspoň nie vždy pre všetky strany. A práve preto verím, že stále viac bude tých, ktorí budú hľadať nie najlacnejšie, ale najvýhodnejšie riešenie. Vývoj vo svete potvrdzuje, že úspech patrí tým, ktorí nielen zoštíhľujú, ale aj inovujú.

2. To je veľmi zaujímavá a aktuálna otázka. Horúco sa diskutuje o zdražovaní energií, a teda aj o financiách. Tie často bývajú dôvodom na rozhodnutie o obnove alebo výstavbe novej fasády či okien spĺňajúcich dnešné štandardy. Malo by nás zaujímať aj to, ako jednotlivé produkty počas svojho životného cyklu (uvažujme tridsať rokov) ovplyvňujú životné prostredie – ekobilancia. Dôležitú úlohu pri určovaní týchto vplyvov zohrávajú u výrobcov a dodávateľov tieto faktory: transparentnosť, úplnosť, používanie ekologických alebo recyklovateľných materiálov (aj obalových) a ich sledovanosť v rámci všetkých výrobných procesov.

Prostredníctvom organizácií ako FREI alebo A/U/F prevláda v posledných rokoch snaha najmä v oblasti hliníka a plastov o uzavretý kolobeh materiálov, tzv. closed loop recycling. Pomer medzi primárnym (novým, pôvodným) a sekundárnym (znovupoužitým, recyklovaným) materiálom má zásadný vplyv na ekobilanciu produktu. Na začiatku prvého životného cyklu výrobku z plastu alebo hliníka použijeme 70 až 90 percent primárneho materiálu a zvyšok tvorí sekundárny materiál. Do druhého životného cyklu, po recyklácii výrobku, dokážeme 70 až 85 percent využiť ako sekundárny materiál. Primárneho materiálu potrebujeme už len 15 až 30 percent. Pri drevených výrobkoch nie je tento scenár celkom možný. Drevo sa regeneruje prirodzene v lese. Hoci existujú spôsoby, ktorými sa dá drevený materiál po separácii využiť, do ďalšieho životného cyklu vstupuje vždy 100 percent nového materiálu.

Ďalším dôležitým hľadiskom sú straty energie, ktoré sú rôzne podľa použitého materiálu a konštrukcie. Väčšie energetické straty produktu sa prejavia zvýšenou spotrebou energie z primárnych zdrojov, pri ktorej výrobe sa výrazne zaťažuje životné prostredie. Ďalšiu záťaž predstavuje preprava jednotlivých výrobkov z miesta na miesto, pričom prepravná vzdialenosť a hmotnosť výrobkov takisto predstavuje potenciál, ako pozitívne ovplyvniť ekologickú bilanciu. Ako príklad možno uviesť poslednú inováciu firmy aluplast, kde sa na vystuženie krídla používa technológia lepenia izolačného skla do profilu, a nie oceľ. Takéto riešenie a úspora na hmotnosti okrem iného umožňujú prepravu väčšieho množstva výrobkov pri zachovaní doterajších podmienok. Ekozáťaž spôsobená prepravou jedného výrobku sa redukuje. Podľa rôznych štúdií sa však zatiaľ nepreukázalo, že by niektorý z materiálov mal vo všetkých skúmaných efektoch nejaké výrazné výhody alebo deficity. To znamená, že sa pre každý materiál a jeho použitie dá nájsť ekologicky výhodné hodnotenie. Trendom naďalej bude optimalizácia hodnoty Uf rámov a ich štíhlosť, aby nevznikali neúmerné straty energie a aby sa zároveň maximalizovali solárne zisky. Takisto sa bude stále zvyšovať využívanie alternatívnych zdrojov energie (tepelné čerpadlá, fotovoltaika, solárne články atď.) a ich integrácia do obvodových plášťov.

3. Naši klienti zo systému aluplast realizovali v rámci Slovenska, ale aj Európy viacero fasád. Nedávno sme však v našej nemeckej centrále v Karlsruhe dokončili stavbu administratívnej budovy, ktorej dominuje fasáda pozostávajúca zo systému aluplast IDEAL4000 s AluClip profilmi. Vďaka tomuto riešeniu sa nám podarilo dosiahnuť veľkoryso riešené a presvetlené priestory. Táto fasáda z plastu bola pre nás výzvou. Teraz je potvrdením toho, že vieme realizovať zaujímavú a funkčnú fasádu. Dôkazom toho sú pri pohľade zvonku často neveriaci a až po preskúmaní zblízka presvedčení klienti.

Ing. Ľudmila Sitárová
SKK Group Izopan

1. Nakoľko sme spoločnosť zaoberajúca sa najmä stavbou priemyselných objektov, kladieme spolu s investormi dôraz predovšetkým na funkčnosť. Samozrejme, vyskytnú sa aj stavby typu autosalóna, administratívneho objektu a pod. (zvyčajne spolu s výrobnou, prípadne skladovou halou). V takýchto prípadoch nielen my, ale aj investor kladieme dôraz na estetické hľadisko opláštenia objektu. Naša spoločnosť ponúka tepelnoizolačné panely od štyroch výrobcov (troch z Talianska a jedného z Nemecka). Máme dosť široký sortiment rozličných typov sendvičových panelov na uspokojenie aj tých najnáročnejších potrieb zákazníka, prípadne architekta. Celková odpoveď na túto otázku je vlastne úplne jednoduchá: spojenie funkčnosti a estetiky opláštenia moderných priemyselných a občianskych stavieb je len záležitosťou poznania možností, ktoré ponúkajú výrobcovia sendvičových tepelnoizolačných panelov a ich vhodná aplikácia na fasádu konkrétneho objektu.

2. Na túto otázku sa ťažko hľadá odpoveď. Tepelnoizolačné sendvičové panely majú dosť dlhú životnosť a materiály, z ktorých sa vyrábajú, nezaťažujú ani priamo neohrozujú životné prostredie ako také. PUR peny, ktorými sú plnené izolačné panely, sa vyrábajú bezfreónovými technológiami. Samozrejme, výroba plechov v hutách má vplyv na životné prostredie v ich širšom okolí, ale závisí len od prístupu výrobcu, ako sa k tejto problematike postaví. Všetky materiály, ktoré sa používajú pri stavbe objektov, možno po uplynutí životnosti recyklovať. Tým sa životné prostredie nezaťažuje.

3.
Práve v tomto období naša spoločnosť realizuje výstavbu autosalóna Ford v Trenčianskej Turnej. Objekt zahŕňa showroom, sklady, servis, umyváreň vozidiel a administratívne priestory. Veľkosť objektu je približne 25 m x 52 m, vysoký je 8 m a má tvar písmena T. Naša spoločnosť je pri tejto stavbe dodávateľom nosnej oceľovej konštrukcie a opláštenia tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi.

Ing. Radovan Tary
manažér pre systémy Ruukki Slovakia, s. r. o.

1. Funkčnosť a estetické hľadisko vnímame ako dve neoddeliteľné kritériá systémov, ktoré ponúkame. Vychádzajú z dlhoročných skúseností a z množstva realizácií v nepriaznivých klimatických podmienkach severských krajín, najmä Fínska. Vďaka tradícii môžeme dosahovať vysokú kvalitu a funkčnosť ponúkaných materiálov a systémových riešení aj na slovenskom trhu. Architekti pri svojich návrhoch vyžadujú jednoduchosť a čistotu riešení a zároveň vysokú estetickú stránku. Tieto podmienky sú však často v rozpore s tlakom investorov na nízku cenu. V súčasnom období rastie dopyt po kvalitnejších a netradičných materiáloch.

2. Všetky materiály spoločnosti Ruukki sú ekologicky neškodné a stopercentne recyklovateľné, takže nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

3. Jedným z posledných projektov bolo opláštenie časti polyfunkčného objektu na Bajkalskej ulici v Bratislave. Pre tento projekt sa navrhol systém odvetranej fasády, vytvorený z metalických fasádnych kaziet Liberta 200 s povrchovou úpravou HIARC. Kombináciou farieb zlatej a sivej sme docielili efekt meniacej sa fasády od pastelovosivej po metalickú zlatú. Naším cieľom do budúcnosti je spĺňať čoraz náročnejšie požiadavky architektov na estetiku a kvalitu, ako aj požiadavky investorov na dodávku kompletných riešení fasádnych systémov.


RNDr. Xaver Gubáš, generálny riaditeľ,
a
RNDr. Pavol Knappek, project manger,
Mramor, s. r. o., Bratislava

1. Funkčnosť fasády je nevyhnutná, ale estetické hľadisko je parameter, ktorý ešte len bude mať v našom regióne význam. Vonkajší vzhľad predáva, aj preto sa bude zvyšovať vklad investorov do tejto oblasti. Ako kamenárska firma stvárňujeme a dopĺňame fasády prírodnými materiálmi. Kameň je tu odjakživa. V súčasnosti však nadobudol neobmedzené možnosti, či už z kvalitatívneho, alebo estetického hľadiska. V prvom rade treba zabezpečiť funkčnosť fasády, čomu zodpovedá zloženie opláštenia, na ktorého konci je obkladový prvok. Pomocou kotevných systémov vieme fasádu dostatočne zatepliť a aplikovať obkladové prvky v podobe prírodného materiálu. Sú to síce drahšie spôsoby stvárnenia fasád, ale kameň dokáže efektívne dotvoriť architektonickú predstavu.

2. Základná charakteristika kameňa je, že ho stvorila príroda. Preto sa kamene, ktoré sa na stavbu dostanú, vyznačujú ekologickým hľadiskom. Keď vychádzame z úvahy, že kameň je príroda, potom sa príroda stáva súčasťou fasády. Príroda, ktorá sa pri technológii opracovania využíva na skrášlenie architektonických diel, zaručuje ekologický rozmer. V súčasnosti sa na budovách uplatňuje aj v prírodnej podobe.

3.
Našou poslednou, zatiaľ najväčšou aktivitou bolo bratislavské Biznis centrum V na Plynárenskej ulici (4,5-tisíca m2 prírodného materiálu). Významnou realizáciou bol aj polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici (tisíc m2 prírodného materiálu), kde sa opláštila časť fasády. Všetky fasády spĺňajú požadované kritériá: estetickosť, funkčnosť v podobe tepelnoizolačných materiálov a úspešnosť.

(kd)
Foto: archív

KategórieFasáda