FACILITY MANAGEMENT 2021

Základné informácie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI vás pozývajú na 19. ročník vedecko-odbornej konferencie.

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.
Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje 19. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021 na tému:

Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť.
Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.