Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016

image 81566 25 v2

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016. Od 1. 1. 2016 vstúpili do platnosti novely právnych predpisov upravujúce podmienky poskytovania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vo všeobecnosti ich možno hodnotiť pozitívne.

Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa od 1. 1. 2016 riadi novelizovanou legislatívou.

Do platnosti vstúpili:

 • zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, a
 • vyhláška č. 341/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí.

Žiadatelia, ktorí predložia žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB na obnovu bytového domu od 15. 1. 2016, budú môcť využiť najmä tieto výhody:

 • výšku úrokovej sadzby od 0,00 %,
 • možnosť odpustenia časti úveru až do 10 %,
 • garanciu úroku počas celého splácania úveru,
 • nulový poplatok za zriadenie účtu,
 • nulový mesačný poplatok za vedenie účtu,
 • dostatok finančných prostriedkov – štrukturálne fondy EÚ,
 • kontrolu realizácie, dodržiavania technických noriem a postupov.

Výška úrokovej sadzby môže byť nulová

Aj podľa novelizovaného zákona a vyhlášky bude možné pri kombinácii minimálne troch účelov získať bezúročný úver. Ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať tri alebo viac typov obnov bytovej budovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pri realizovaných typoch obnovy a 0,5 percentuálneho bodu (§ 2 ods. 13 vyhlášky). Podmienkou je, aby jedným z účelov bola výmena alebo modernizácia výťahov alebo výmena rozvodov, ktoré majú úrokovú sadzbu vo výške 0,5 %. Ak sa na jednej stavbe zároveň realizujú dva typy obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej úrokovej sadzby pri uvedených typoch obnovy.

Zníženie výšky poskytnutého úveru

Klientovi ŠFRB, ktorému bude poskytnutý úver na zateplenie po 1. 1. 2016, možno počas platnosti zmluvy znížiť poskytnutý úver o:

 • 5 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu bude vyššia ako 28 kWh/(m2 . a) a nižšia alebo rovná ako 40,5 kWh/(m2 . a);
 • 10 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu bude nižšia alebo rovná 28 kWh/(m2 . a).

Nato je potrebné, aby klient ŠFRB:

 • poskytol fondu údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie budovy počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
 • požiadal písomne fond o zníženie časti poskytnutého úveru a
 • dodržiaval podmienky dohodnuté v úverovej zmluve a ku dňu podania žiadosti mal splnené záväzky voči fondu.

Ďalšie zmeny

Pri financovaní obnovy bytových domov zo ŠFRB sa zaviedli ďalšie zmeny:

 • zvýšila sa maximálna výška úveru pri výmene výťahu z 32 500 € na 50 000 € na jeden výťah;
 • zrušil sa spodný limit výšky úveru 30 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu v bytovom dome;
 • zrušila sa podmienka, že budova musí byť daná do užívania pred rokom 2002, a nahradila sa podmienkou – budova musí byť daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti;
 • zmenila sa definícia zatepľovanej plochy, do ktorej sa započítava aj plocha vodorovných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom;
 • do obstarávacej ceny zateplenia a výmeny spoločných rozvodov je možné započítať aj cenu vybudovania technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie, alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade bude potrebné priložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení;
 • do obstarávacej ceny na výpočet výšky úveru na obnovu bytovej budovy sa nezapočítava cena obnovy nebytového priestoru (s výnimkou garáží) a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu;
 • ak sa systémová porucha odstraňuje zateplením, podporu možno poskytnúť, ak obvodový plášť po zateplení spĺňa kritérium tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej alebo nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ako je požiadavka slovenskej technickej normy (zníženie spotreby tepla na vykurovanie o 35 % sa v tomto účele nepreukazuje);
 • pri výmene výťahu žiadateľ predkladá čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že ide o výmenu výťahu s preukázaním zhody určeného výrobku a zhodu výrobku preukáže po ukončení prác:
 • certifikátom zhody výťahu alebo
 • osvedčením o úradnej skúške alebo o opakovanej odbornej skúške, alebo
 • správou z odbornej prehliadky a odbornej skúšky;
 • od 1. 1. 2016 sa sprísnili požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií podľa tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2. Splnenie požiadaviek sa pri žiadostiach o úver zo ŠFRB preukazuje v projektovom energetickom hodnotení budovy. Pri posudzovaní splnenia tepelnotechnických kritérií je rozhodujúci dátum podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorý slúži ako referenčný dátum, ku ktorému sa vzťahujú príslušné požiadavky STN. Ak bola žiadosť o stavebné povolenie podaná na stavebný úrad v roku 2015, splnenie tepelnotechnických parametrov bude hodnotené na úrovni roku 2015, ak sa podáva po 1. 1. 2016, bude sa hodnotiť splnenie kritérií platných od 1. 1. 2016 s tým, že pri obnovovaných budovách je splnenie sprísnených požiadaviek nevyhnutné, ak je to ekonomicky, technicky a funkčne možné;
 • pre úvery priznané Štátnym fondom rozvoja bývania po 1. 1. 2016 platí nasledujúca zmena v spôsobe vinkulácie prostriedkov vo výške troch mesačných splátok:
 • vinkulácia troch mesačných splátok sa už nerealizuje na účte FPÚO,
 • dlžník je povinný bezodkladne po otvorení čerpacieho a splátkového účtu, najneskôr však pred prvým čerpaním úveru, vložiť na splátkový účet prostriedky vo výške trojnásobku anuitnej splátky úveru, ktoré budú vinkulované v prospech veriteľa po celý čas platnosti zmluvy;
 • lehota na posúdenie žiadosti sa zmenila z 90 dní na 110 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti v prípade, že má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel.

Zateplenie na existujúce zateplenie

Zatepliť už zateplený bytový dom je možné v prípade, že projektová dokumentácia je spracovaná v zhode s čl. 9 STN 73 2901: 2015, to znamená, že sa vykonala diagnostika existujúceho ETICS (jeho stability), preukázala sa únosnosť rozperných kotiev a súdržnosť lepiacej vrstvy nového ETICS s povrchovou úpravou existujúceho ETICS a návrh nového ETICS obsahuje požiarne zábrany navrhnuté podľa STN 73 0802/Z2/01: 2015. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v rozsahu určenom normalizovanou prílohou A STN 73 2901/01: 2015 a spĺňať všetky požadované technické parametre podľa príslušných STN.

Nový zákon o správcoch bytových domov

Od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z., ktorý upravuje aj zákon č. 182/1993 Z. z., a to tak, že predsedom bytového domu môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Funkčné obdobie predsedu zvoleného do 31. decembra 2015, ktorý nespĺňa podmienky na výkon funkcie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016, sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia, najneskôr do troch rokov od jeho zápisu do registra.

Postup spracovania žiadosti

Pre spracovanie žiadosti platí nasledovný postup:

 • žiadateľ predloží písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby;
 • MÚ do 10 pracovných dní žiadosť posúdi a zaregistruje do systému elektronického príjmu žiadostí (EPŽ);
 • v EPŽ sa automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti, ktoré sa oznámi žiadateľovi;
 • ŠFRB v lehote do 110 dní posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory
 • o úvere rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
 • v prípade rozhodnutia o poskytnutí podpory, fond zašle žiadateľovi do 30 dní návrh zmluvy;
 • po podpise úverových a záložných zmlúv je klientovi ŠFRB otvorený úverový účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke;
 • čerpanie finančných prostriedkov sa realizuje na základe predložených faktúr priamou platbou zhotoviteľovi.

Predloženie žiadosti na ŠFRB

Termín podania žiadosti: 15. 1. až 31.10. príslušného kalendárneho roka. Miesto podania žiadosti: mestský úrad v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť predkladá: správca splnomocnený zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo predseda SVB splnomocnený zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Faktúry kontroluje: stavebný dozor, mestský úrad, ŠFRB.

Text: Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania SR

Ilustračné foto: MDVRR SR

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

KategórieSpráva budov