Sú dnešné budovy bezpečné pre vykonávanie údržby vo výškach?

Obr. 2 Opravy striech sa zvyčajne vykonávajú bez ochranných prostriedkov.

Pracovné povinnosti pri údržbe budov zahŕňajú aj činnosti, ktoré môžu byť pre pracovníkov pomerne nebezpečné. Medzi najnebezpečnejšie patria práce vo výškach na strechách, zasklených plochách a rebríkoch.

Riziko je súčasťou našich životov, preto máme tendenciu ho neustále podceňovať. Jazdíme rýchlejšie, ako je povolené, riskujeme pri adrenalínových atrakciách a ochotne tolerujeme nebezpečné správanie ľudí okolo seba. Pohyb údržbárov na okrajoch striech bez ochranných prostriedkov či akrobatické kúsky leše­nárov sú dobre známe z každodennej reality.

Staré zvyky ignorujúce pravidlá bezpečnej práce prežívajú aj pri údržbe moderných technológií a vytvárajú neúmerné riziko pri pohybe a práci osôb na zvýšených častiach budov. Finančné dosahy následkov úrazov na pracovisku je v súčasnosti možné vyčísliť v desiatkach až stovkách tisícov eur pre zamestnávateľa a ďalšie osoby, ktoré sa dostanú do priamej alebo nepriamej príčinnej súvislosti s pracovným úrazom.

Určite je potrebné vnímať aj negatívny vplyv publicity takého nešťastia na všetkých zúčastnených. Napriek preukázateľným negatívnym dôsledkom prevažujú ľahostajný prístup a nedostatočný záujem o zaistenie primeranej bezpečnosti pre pracovníkov údržby. Niektoré ukážky nebezpečných situácií pri práci vo výškach vidieť na obr. 1 a 3.

Obr. 1 Umývanie veľkých zasklených plôch je častým zdrojom úrazov.
Obr. 1 Umývanie veľkých zasklených plôch je častým zdrojom úrazov. |

Bezpečnosť budov – predpisy a realita

Základné požiadavky na bezpečnosť práce vo výškach ustanovuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zákon č. 124/2006 Z. z. – ďalej len zákon o BOZP) a niektoré ďalšie predpisy. Patria sem nariadenia vlády SR, ktoré sú prekladmi smerníc Európskej únie v oblasti bezpečnosti práce (napr. nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. a nasl.) a určujú podmienky na prácu na stavbách a ich pracoviskách.

Najnovším predpisom, ktorý upravuje podmienky vykonávania prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Napriek platnosti uvedených predpisov sa požiadavky na bezpečnosť práce nedodržujú už počas projektovej prípravy, aj keď medzi povinnosti projektantov patrí aj navrhovanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas používania a údržby stavieb. Následne táto povinnosť prechádza na vlastníka a prevádzkovateľa (§ 13 zákona o BOZP).

Pri realizácii technických opatrení sa však uplatňuje formálny prístup a príprava bezpečných pracovných postupov takmer absentuje. A ak sa aj niektoré ochranné prvky v projektovej dokumentácii navrhnú a reálne namontujú, nemajú zabezpečenú pravidelnú revíziu. Asi máloktorý vlastník budovy ignoruje pravidelné revízie bleskozvodov alebo hasiacich prístrojov, napriek tomu väčšina prístupových rebríkov na strechy budov alebo ochranné zábradlia nie sú počas svojej životnosti skontrolované odborne spôsobilým technikom.

Zrejme žiadny rozumný správca budovy nepripustí zásahy do technických zariadení dodávateľom bez odbornej spôsobilosti, avšak odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre pohyb na strechách nikto neskúma. Takýchto porovnaní je možné nájsť pomerne veľa, akoby pády z výšky nespôsobovali najviac pracovných úrazov s následkom smrti alebo ťažkého poškodenia zdravia.

Ochranné opatrenia v praxi

Vďaka pôsobeniu zemskej príťažlivosti je pri pohybe vo výške človek ohrozený pádom a podľa jeho dĺžky môže dôjsť k vážnejším zraneniam alebo smrti. Gravitácia je stav, ktorý nemôžeme zmeniť, môžeme len zabrániť jej pôsobeniu na človeka tak, že zabránime pádu alebo ho pevne spojíme s pevným bodom nad ním. Tento spôsob sa nazýva ochrana proti pádu a môže sa zabezpečiť rôznymi opatreniami.

Ak plánujete práce na strechách budov, prípadne terasách alebo balkónoch, plánujte prácu so zámerom vytvoriť bezpečné pracovné podmienky. Pri výbere opatrení a technických riešení vezmite do úvahy vlastnosti pracoviska, ich vzťah k bezpečnej práci vyslaných pracovníkov.

Výška pracoviska

Tento údaj ovplyvní spôsob ochrany proti pádu z dôvodu obmedzení pri bezpečnom zachytení pádu (ak sú použité osobné ochranné opatrenia). Vysoké budovy majú zvyčajne prístup riešený cez otvor v strešnom plášti (výťahové šachty, otvory alebo pevné rebríky na stene budovy). Nízke strechy sú často prístupné po schodišti alebo prenosnom rebríku z nižšie položenej časti budovy. Bezpečnosť prístupových rebríkov je potrebné overovať pravidelnými revíziami.

Povrch pracovného miesta

Pevnosť povrchu je kľúčovým faktorom na vyriešenie bezpečného prístupu na každé požadované pracovné miesto. Na streche je nevyhnutná kontrola dostatočnej pevnosti povrchu a vymedzenie bezpečných trás na pohyb. Ak sa na streche nachádzajú presvetľovacie otvory, je potrebné ich zabezpečiť proti vstupu osôb. Ak je pracovným priestorom betónový povrch terasy, je potrebné posúdiť zabezpečenie okrajov a pevnosť zábradlia.

Dĺžka práce

Jednotlivé práce sa líšia dĺžkou trvania a náročnosťou prípravy. Pre jednoduché práce (trvajúce niekoľko minút) je možné v niektorých prípadoch určiť opatrenia a pracovné postupy priamo na pracovisku. Zložitejšie a časovo náročnejšie činnosti naplánujte vopred a vypracujte bezpečný pracovný postup pre pracovníkov v súlade s požiadavkami predpisov (vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., § 4 Príprava stavebných prác). Pri súbehu prác viacerých dodávateľov si dohodnite vopred zodpovednosť za oblasť bezpečnosti práce.

Počet pracovníkov

Pri prácach vo výške počet pracovníkov závisí od pracovného postupu a technologických nárokov prác. Pri inštalácii klimatizačnej jednotky bude pracovať viac pracovníkov ako pri kontrole bleskozvodov či iných jednoduchých prácach. Ak sa bude na streche pohybovať viac osôb, je potrebné posúdiť pevnosť povrchu a venovať pozornosť ochrane voľného okraja na všetkých prístupných miestach.

Počasie

Počasie je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť práce pri údržbe budov, vzhľadom na klzké povrchy, riziko zásahu bleskom alebo tečúcu dažďovú vodu počas nepriaznivého počasia. Počas nepriaznivého počasia je nevyhnutné prácu vo výškach ukončiť a vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce (pripevniť voľné časti, prekryť otvorené miesta, zamedziť prístup osobám).

Ak budú pracovníci dobre pripravení na prácu a informovaní o ohrozeniach a nebezpečenstvách, budú môcť svoje úlohy bezpečne vykonať. A ak budú musieť pred prácou preukázať odbornú prípravu na bezpečné vykonanie činnosti, postupne sa požiadavkám prispôsobia. Ak si budú musieť priniesť svoje ochranné prostriedky, budú ich aj musieť použiť. Pri overovaní dodávateľských spoločností vytvoríte základný predpoklad pre kvalitné a bezpečné vykonanie činností na vašich budovách a zariadeniach. Na dosiahnutie zmeny nie je potrebné až tak veľa, ako sa môže zdať.

Stačí, ak si osvojíte niekoľko užitočných rád:

  • pri podpise objednávky určite pravidlá bezpečnosti práce – uveďte svoje požiadavky do zmluvy;
  • po príchode pracovníkov si overte ich odbornú spôsobilosť (musia mať pri sebe potvrdenie o školení pre prácu vo výškach);
  • pred prácou skontrolujte ich bezpečný pracovný postup (je to povinnosť v zmysle požiadaviek vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z .z.);
  • počas vykonávania prác si overte ich priebeh, a ak zistíte akékoľvek nebezpečné okolnosti, zastavte práce a žiadajte nápravu.

Pár slov na záver

Otázka v nadpise článku zrejme nemá jednoznačnú odpoveď, tak, ako nie sú všetky moderné budovy rovnaké a nie je možné jednoznačne určiť na ich údržbu jednoznačné pravidlá.

Niekde je potrebné venovať pozornosť technickým opatreniam, inde je potrebné venovať viac pozornosti pracovnej disciplíne a plánovaniu alebo doplneniu projektovej dokumentácie a „poriadku“ v revíznych plánoch. Každé pracovné prostredie je iné, každá pracovná činnosť má svoje špecifiká, ale aj každá zmena postupu prác si môže vyžadovať aktívny prístup k zavedeniu zmien v riadení bezpečnosti práce.

Dobrý hospodár vie, že sa mu to reálne oplatí, pretože bezpečnosť práce v najlepších spoločnostiach je prínosom a nikdy nie nákladom. Pre pozitívne príklady bezpečnej údržby budov už nemusíte ísť do zahraničia, pribúdajú aj na Slovensku, jedným z nich môže byť aj vaša budova.

Text + Foto: Juraj Uherek, SAFE TIME, spol. s r. o.
Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2019.
KategórieSpráva budov