Konferencia Facility management 2016

image 86640 25 v1

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a s podporou Slovenskej komory stavebných inžinierov usporiadala v dňoch 6. a 7. októbra 2016 v čarovnom prostredí Štrbského Plesa svoju už 14. konferenciu Facility management 2016 – Outsourcing v správe a údržbe budov.

Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu, najmä však (ako vypýva z hlavnej témy konferencie) poskytnúť možnosť pre odborníkov – facility manažérov zoznámiť sa s problematikou outsourcingu v praxi.

Na konferencii boli prítomní vzácni hostia – prezident maďarskej HUFMA pán Czerneho, prezident IFMA CZ Ing. Hampl a Ing. Štrup, IFMA Fellow z Českej republiky. V úvode konferencie o probléme aplikácie do organizácie hovorila doc. Somorová z pohľadu klienta, pohľad poskytovateľa prezentoval Ing. Maczko z firmy STRABAG. Čerstvé skúsenosti z praxe prezentoval Ing. Pék z Univerzity Pardubice a Ing. Říha z Masarykovej univerzity z ČR. O outsorcingu v nemocniciach porozprávala Mgr. Čarabová.

V panelovej diskusii na tému Outsourcing – naozaj problém?, ktorú zaujímavo viedol Ing. Štrup, diskutujúci hľadali odpovede na otázky, ktoré súviseli s aplikácou outsourcingu do organizácie. Panelová diskusia zaujala prítomných práve vďaka skúsenému moderátorovi Ing. Štrupovi, ako aj facility manažérom z praxe. Konferencie sa zúčastnil aj nestor českého facility managementu Ing. Frýba, ktorý je predsedom rady Spoločnosti pre techniku prostředí, partnerskej organizácie v ČR. Vždy s novými informáciami v legislatíve, ale aj poznatkami zo správy bytových domov prišla Ing. Leskovská, 1.viceprezidentka ZSVB. S veľmi podnetnou prednáškou o udržateľnosti prostredia ako súčasti facility managementu zaujal Ing .Vlasák z ČR. Prítomní poslucháči mali možnosť vypočuť si aj množstvo veľmi zaujímavých prednášok s najnovšími poznatkami z oblasti facilty managementu.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 100 účastníkov z radov odborníkov zo štátnej správy, facility manažérov z radov poskytovateľov služieb FM, ale aj z radov klientov. Konferencia zároveň poskytla priestor na výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi v tejto oblasti. Konferencia mala veľmi priaznivú odozvu a my sa tešíme na budúci jubilejný už 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2016, na ktorý vás srdečne pozývame.

TEXT a FOTO: doc. Ing.Viera Somorová, PhD., odborná garantka konferencie

Komentáre