Inteligentné systémy na Europa Business Center v Banskej Bystrici

Inteligentné systémy na Europa Business Center v Banskej Bystrici

Pojem inteligentná budova vnímajú nielen na Slovensku jednotlivé profesie rozdielne. Inak vníma inteligentnú budovu architekt či developer, inak užívateľ budovy, jednotlivé profesijné skupiny a pod. Spoločným menovateľom pre všetky tieto rôznorodé pohľady je však multidisciplinárny prístup k projektu stavby, použitie veľkého množstva technológií potrebných na prevádzku, v snahe optimálne splniť požiadavky vlastníka a užívateľov. Príkladom je budova Europa Business Center v Banskej Bystrici, ktorá je už vo výstavbe a do prevádzky by ju mali odovzdať koncom roku 2007.

Trendy inteligentných budov

Základnými požiadavkami investora sú vziať do úvahy energetickú náročnosť budovy, prevádzku a zabezpečiť komfort v jednotlivých priestoroch. Inteligentná budova má slúžiť tým, že poskytne komfortné, zdravé pracovné a oddychové prostredie. Medzi zásadné požiadavky patria efektívnosť, ekonomika a ekológia.

Svetový trend búrlivého rozvoja techniky v modernej architektúre inteligentných budov prenikol aj na Slovensko, kde ceny pozemkov určujú spôsob urbanizácie a hmotovú kompozíciu predovšetkým vertikálneho charakteru. Slovensko sa postupne dostáva do pozície, kde trh pozemkov a sila investorov postupne začínajú naberať globálne svetové trendy.

Vývojové trendy pri navrhovaní tzv. inteligentných budov v zahraničí spočívajú v úzkej súvislosti s koncepciou programu trvalo udržateľného rozvoja európskej architektúry a stavebníctva. Je  definovaná ako spôsob, ktorým stavebný sektor a architektúra dosahujú trvalo udržateľný rozvoj, vrátane ich enviromentálnych, sociálno-ekonomických a kultúrnych princípov, a ktorý v rámci väčšej sféry mestského vývoja považuje za významné  otázky dizajnu, správy budov, materiály a stavebný vývoj, ako aj energie a spotreby zásob. Architektúra a stavebníctvo sú tak konfrontované s dopadmi klimatických zmien, s koncepciami rozvoja kvalitatívneho zlepšenia ľudských  životov spolu s pokrokom v ekonomickom, sociálnom a enviromentálnom rozvoji v rámci ekologických limitov Zeme.

Dôležitú úlohu pri navrhovaní inteligentných budov zohráva systémová väzba: budova – klíma – energia. Moderná architektúra musí byť ekologická, nízkoenergetická, prípadne kybernetická s automatizovaným systémom riadenia techniky budovy.

EBC a technické zázemie

Atraktívny trend invenčnej architektúry zo skla a ocele, prípadne z iných súčasných materiálov, v ktorých sa použila moderná technológia, riadiaca čoraz viac procesov, sa z Bratislavy pomaly presúva aj do iných oblastí Slovenska. Ukážkou je pripravovaná výstavba Business Centra na najlukratívnejšom pozemku v centre Banskej Bystrici.

Europa Business Center Banská Bystrica (ďalej EBC) s obstavaným priestorom 59 259 m3 bude slúžiť ako administratívno-kongresové centrum s potrebným technickým zázemím, v organickom prepojení s objektom Europa Shopping Center (ESC) v jeho jednotlivých úrovniach, a to prevádzkovo aj dispozične.

Koncept budovy je navrhnutý tak, aby bola stavba adaptabilná, aby dokázala zvládnuť zmeny počasia v priebehu užívania, a to nielen v rámci jedného priestoru.

Pri projektovaní EBC sme brali do úvahy environmentálne hľadisko vo vzťahu nielen k vonkajšiemu ale aj k interiérovému prostrediu a, samozrejme, vo vzťahu k zabudovaniu vhodných stavebných materiálov a technológií.

Tvarový princíp je založený na pokračovaní ESC na pravouhlom modulovom rastri, pričom vybiehajúci horizontálny monoblok druhého nadzemného podlažia vytvára juhovýchodný trojuholníkový cíp so zošikmením fasád pod uhlom 27°. Monoblok výškovej časti je navrhnutý tak, že hlavná ťažnica trojuholníkovej podstavy trojbokého hranola veže smeruje na sever, pričom základňa podstavy trojuholníka je opäť v osovom systéme oboch objektov.

Podzemné podlažie EBC je vyhradené pre technické zázemie – strojovňu VZT, priestory slaboprúdu a transformačnej stanice a technologických zariadení, s doplnkovými priestormi a státiami. Podlažím prechádza komunikácia parkovacej garáže s pokračovaním – napojením na vonkajšiu výjazdovú rampu.

Na prvom nadzemnom podlaží sú situované foyer a vstupné priestory, tvoriace príjemné a prirodzené prostredie s maximálnym optickým prepojením interiéru s exteriérom, ďalej komerčné prenajímateľné plochy, navrhované univerzálne, t. j. s konštantným statickým a požiarnym zaťažením s možnosťou štandardného vetrania, osvetlenia, kúrenia, chladenia a napojenia na vodu a kanalizáciu.

Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté kongresové sály a foyer, samozrejme, aj hygienické zariadenia.

Základnú komunikačnú štruktúru tvoria dve schodiskové jadrá s predsieňami a vetracími šachtami. Z prvého podzemného až do 22. nadzemného podlažia vychádza schodisko 1, ku ktorému je pričlenená trojica výťahov. Z prvého podzemného až do 20. nadzemného podlažia vychádza schodisko 2, ku ktorému sú pričlenené hygienické centrá pre návštevníkov a zamestnancov.

Od tretieho až po šestnáste nadzemné podlažie sa hlavná plocha ponechala ako univerzálna – variabilná kancelárska plocha, s možnosťou členenia na úseky, veľkopriestorové aj klasické kancelárie, podľa požiadaviek budúcich nájomcov, navrhovaná univerzálne, t. j. s konštantným statickým a požiarnym zaťažením s možnosťou štandardného vetrania, osvetlenia, kúrenia, chladenia.

Na sedemnástom a osemnástom nadzemnom podlaží sú navrhnuté po 2 bytové jednotky, nadštandardné plochou aj technickým vybavením.

Na devätnástom a dvadsiatom nadzemnom podlaží sa nachádza kaviareň so zázemím – kuchyňou, prípravou, šatňami a hygienickým zariadením pre zamestnancov atď., dve úrovne kaviarne sú prepojené interiérovým schodiskom, pričom na devätnástom nadzemnom podlaží je súčasťou bytovej plochy aj strešná terasa.

Na 21. a 22. nadzemnom podlaží sú sústredené technické a technologické zariadenia budovy – strojovňa VZT, dozorňa („velín“), kotolňa, stanovište chladiacich veží a pod.

Počítačová sieť

Pre objekt sa navrhuje štandardné aj nadštandardné technické vybavenie a technologické zariadenie, vyplývajúce z požiadaviek daných všetkými funkciami objektu. Okrem bezpečnosti a hygieny sa to týka elektrotechnickej výbavy, istení, meraní spotreby, ďalej zdroja tepla, výmeny vzduchu, požiarnej ochrany a pod.

Počítačová sieť inštalovaná v EBC je navrhnutá ako sieť typu Ethernet/FastEthernet, pričom rozvody sú realizované cez štruktúrovanú kabeláž. V hlavnom a vo vedľajších centrách sa umiestnia aktívne zariadenia – prepínače Switch, na ktoré sa napojí univerzálny kabelážny systém LAN na prepojenie dôležitých počítačových a obslužných zariadení, informačného systému, prvkov kamerového systému, zariadení bezdrôtovej siete WiFI, internetu a ďalších. V rámci riešenia tejto LAN bude možné vytvoriť virtuálne rozčlenené priestory VLAN s prideleným prístupom pre jednotlivé subjekty EBC.

Počítačová sieť a kabelážny systém sú navrhnuté tak, aby bolo možné vytvoriť aj úplne oddelené počítačové siete v rámci vedľajších rozvádzačov, ale stratí sa prístup k poskytovaným univerzálnym systémom. V rámci projektu je riešené poskytovanie služby bezdrôtového pripojenia PC siete cez mikrovlnnú WiFi sieť a služby s tým spojené.

Systém WiFi je zatiaľ orientovaný najmä na prvky počítačových sietí a napojenie na internet umožňuje bezdrôtovo pripájať a poskytovať služby pre počítače, kamerové systémy a cez špeciálne adaptéry aj IP telefóny. Preto sa bude v projekte riešiť bezdrôtový systém WiFi WDS ako systém s väčším luxusom a komfortom pre užívateľov stabilných aj voľne prístupných – na základe objednávky WiFi prístupového konta.

Tak sa vytvorí mobilný systém prepojenia siete ako alternatíva a podpora pevne vybudovaného štruktúrovaného káblového systému zásuviek a skríň, ktorý bol určený pre zariadenia s dokonalejšou ochranou, náročnosťou na prístup a pod. v oblasti informatiky, kamerových systémov a telefónnych a externých internetových prístupov. Prepojovací systém WIFI je riešený zostavou základňovej stanice a terminálových staníc u používateľov. Základňová stanica je umiestnená v technologickej centrále na 21. nadzemnom podlaží a prepojená na antény umiestnené na streche EBC.

V budove EBC sa nainštaluje systém ozvučenia a požiarneho rozhlasu, ktorý je určený na bežné prevádzkové hlásenia a požadované vysielanie do selektívne volených lokalít objektu, na reprodukciu hudby a náladového ozvučenia najmä pre chodby, oddychové priestory, voľné plochy a parkoviská. Systém ozvučenia je ďalej určený na akustickú podporu sprievodných akcií v EBC a v konferenčných halách. Ďalej slúži ako požiarny rozhlas na výstrahu a riadenie evakuácie v prípade požiaru.

TV a kamerový systém

Priemyselná TV a kamerový systém kontroly prevádzky EBC budú riešené modulárne a flexibilne systémom nezávislých PC kamier napojených cez WiFi sieť alebo cez pevnú kabeláž na zásuvky počítačovej siete Ethernet jednak na centrálne PC videoservery so záznamom obrazovej informácie na pevnom disku a jednak cez sprístupnené Live kamery cez webové stránky na internet, ktoré budú prístupné na základe prístupových práv používateľovi kdekoľvek na svete. Centrála kamerového systému sa bude nachádzať v technologickej miestnosti a bude napojená na PC sieť a WiFi sieť, napájanie kamier bude riešené cez kabeláž PC siete PoE systémom na jednotlivé požadované miesta. Monitorovanie jednotlivých kamier bude možné najmä na informačných pultoch, vyhradených pracoviskách obsluhy a miestach povoleného prístupu k videoinformáciám.

V budove EBC bude nainštalovaný univerzálny televízny a satelitný systém, v rámci ktorého sa bude podľa potreby záujemcov poskytovať požadovaný rozsah kanálov STA/SAT do jednotlivých priestorov EBC, hlavne pre byty, reštauračné priestory, priestor konferenčných hál a vstupného vestibulu. Televízny rozvod je navrhnutý tak, aby sa dal použiť aj na pripojenie zásuviek STA/SAT v priestore ESC.

Návrh automatickej regulácie technologického zariadenia vzduchotechniky, vykurovania, chladenia, zdravotechniky a nadväzujúcich profesií sa má dať ľubovoľne rozširovať zo stránky technického aj programového vybavenia, s prihliadnutím aj na dodatočné požiadavky používateľa. Má umožniť autonómne fungovanie podsystémov reprezentovaných podstanicami a ich perifériami s možnosťou centrálneho zberu dát, poruchových hlásení a centrálneho riadenia podľa konkrétneho programového riešenia. Nadväznosť medzi jednotlivými podstanicami bude riešená komunikačným prepojením. Riadiaci systém bude vyhodnocovať všetky prevádzkové a poruchové stavy riadeného technologického zariadenia.

Dispečerské pracovisko, kde bude umiestnené centrálne zariadenie, pozostávajúce z centrálneho počítača, monitora, ovládacieho zariadenia a tlačiarne, spolu so základným a používateľským softvérom, sa bude nachádzať v recepcii vo vstupnej hale na prvom nadzemnom podlaží. Centrála bude prepojená s podstanicami riadiaceho systému komunikačným káblom.

Inteligencia ožije až prevádzkou

Na eliminovanie, resp. zníženie možnosti vzniku bezpečnostných rizík a incidentov v objekte EBC sa využije elektronický zabezpečovací systém, ktorý bude pozostávať z navzájom prepojených bezpečnostných podsystémov – poplachového systému na nahlásenie narušenia, systému priemyselnej televízie a ďalších systémov: prístupového, dochádzkového a parkovacieho. EBC ako inteligentná budova bude obsahovať aj centrálny zber údajov, ktoré do budovy prichádzajú, a tak doplnia údaje spotreby tepla, elektriny, teplej úžitkovej vody a pod. V EBC budú aj zariadenia na prenos všetkých dôležitých údajov a informácií pre používateľov.

Samotná inteligencia EBC ožije až svojou vlastnou prevádzkou. Jej prevádzkovateľ musí bezproblémový chod dolaďovať neustálym monitorovaním funkcií jednotlivých zariadení budovy ako celku a ich optimalizáciou.

Investor: Europa BC, a. s., Banská Bystrica
Developer: VaV invest, s.r.o. Banská Bystrica
Autori: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., Ing. arch. Juraj Kalus, Ing. arch. Pavel Záriš, Ing. arch. B. Somora, PhD.
Spolupráca: Mgr. art. Zuzana Kalusová, Ing.arch. Ivica Gašparovičová, Ing. arch. Roman Kerner
Vizualizácie: Ing. arch. Martin Brida
Generálny projektant: AMŠ Partners, spol. s r. o., Banská Bystrica

Ing. arch. Marian Šovčík, CSc.
Vizualizácie: AMŠ Partners, spol. s r. o.