Rekonštrukcia Farmaceutickej fakulty UK

image 99694 25 v1

Profesor Vladimír Karfík, svetobežník a dlhoročný Baťov architekt, prišiel do Bratislavy po zoštátnení Baťových firiem v roku 1949 na pozvanie profesora Emila Belluša. Okrem iného tu projektoval aj Farmaceuticko-ekonomickú fakultu UK (s docentom Rokošným), ktorá sa realizovala v roku 1962. V jeho architektúre sa vtedy už naplno rozvinula funkcionalistická koncepcia trojtraktových objektov aplikovaných v školstve.

AA Ateliér s architektmi J. Bahnom, M. Juránim a J. Tomom sa v ostatných rokoch venuje etapovej rekonštrukcii objektov Farmaceutickej fakulty UK. Hoci Karfíkova stavba bez zjavných porúch a potreby zásadných dispozičných zmien dodnes vyhovuje školskej prevádzke, súčasnosť si vyžaduje inovácie v prevádzke a dizajne interiérov. V prvej etape pri rekonštrukcii auly spoznali architekti špecifikum architektúry z konca 50. rokov minulého storočia a svoj prístup konzultovali ešte s profesorom Š. Šlachtom, bývalým asistentom, kolegom a znalcom Karfíkovho diela. „Po období sorely to bol návrat k funkcionalistickej moderne, jasné členenie na prevádzkové celky, čisté tvary, kvalitné materiály a prepracovaný detail,“ hovorí člen AA Ateliéru Miloš Juráni. „Školská stavba dosiahla požadovanú vážnosť a akademickú atmosféru bez použitia okázalých prvkov.“

Posolstvo Vladimíra Karfíka

„Profesora Karfíka som zažil ešte počas štúdia v rokoch 1966 – 67,“ odpovedá architekt Ján M. Bahna na otázku jeho osobného kontaktu so slávnym Baťovým architektom. „Jeho ateliér bol vedľa nášho diplomového u profesora Jozefa Lacka. Potom som ho zažil v Zlíne, keď nás sprevádzal legendárnou Baťovou kanceláriou vo výťahu. Intenzívnejšie sme s ním komunikovali po vzniku Spolku architektov Slovenska. Vydali sme jeho knihu spomienok a udelili mu Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Jeho skúsenosti a šarm urobili z korekcií zážitky, na ktoré absolventi spomínajú do konca života. Na rozdiel od tých kolegov, ktorí sa nedostali ani za hranice, on chrlil nielen príbehy a poučenia z celého sveta, ale aj odborné a fundované pripomienky k projektom. V tých časoch neslobody bol mimoriadnou osobnosťou a vzácnym pedagógom.“

Celkový pohľad na budovu Farmaceutickej fakulty od architekta Vladimír Karfíka. Oproti je Zimný štadión Ondreja Nepelu.

  Celkový pohľad na budovu Farmaceutickej fakulty od architekta Vladimír Karfíka. Oproti je Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Kľúčová bola aula

Budova je symetricky rozdelená na dve časti. Pravá strana patrí Farmaceutickej fakulte, druhá Fakulte manažmentu UK. Oproti vstupu sa nachádza aula, ktorá je prístupná zo spoločného vestibulu. Tú architekti rekonštruovali ako prvú. Aula je prekrytá lomenicou, ktorá je skôr charakteristická pre priemyselné stavby. V tomto prípade prejavil profesor Karfík svoj vzťah k priemyselnej architektúre, ktorú navrhoval u Baťu. V exteriéri sa výraz auly nezmenil. Do priestoru pod lomenicu vložili segmentové zavesené lamely, ktoré zlepšili akustiku, teplotechniku a aj optiku. Aula sa obnovením koridoru v spodnej úrovni prepojila aj s jedálňou so sociálnym zariadením v suteréne.

Rekonštrukciou auly začal celý proces rekonštrukcie. Záverečnou etapou bude fasáda a vstupné zádverie s kontrolou vstupov.

  Rekonštrukciou auly začal celý proces rekonštrukcie. Záverečnou etapou bude fasáda a vstupné zádverie s kontrolou vstupov.

„Podarilo sa nám spojiť v jednom priestore tri základné požadované funkcie: klasická učebňa s tabuľou, multimediálna učebňa s možnosťou veľkoplošného premietania a reprezentačný priestor na slávnostné príležitosti,“ približuje Miloš Juráni. „Nový interiér vyriešil dokonalé skrytie tabule pod obklad, elektricky ovládané premietacie plátno, ozvučenie a rôzne možnosti osvetlenia podľa funkcie.“

Rekonštrukciou auly začal celý proces rekonštrukcie. Záverečnou etapou bude fasáda a vstupné zádverie s kontrolou vstupov.

  Rekonštrukciou auly začal celý proces rekonštrukcie. Záverečnou etapou bude fasáda a vstupné zádverie s kontrolou vstupov.

„Na zlepšenie akustických vlastností auly bol do strednej časti stropu vložený nový podhľad, pod ktorým sú rozmiestnené rozvody vzduchotechniky. Priestor doplnili sedadlá s možnosťou použitia sklápacieho písacieho stolíka. V prednej časti auly sú čalúnené sedadlá s pridanými chodbičkami na komfortnejší prístup,“ pokračuje Július Toma, ďalší člen AA Ateliéru.

Vstupný vestibul

V nadväznosti na rekonštrukciu auly sa doriešil aj vstupný vestibul, kde sa zrušil bufet a v jeho priestoroch vzniklo študijné oddelenie. Upravila sa chodba a vznikol trakt zasadačiek vedeckej rady fakulty. Vo vstupnom vestibule sa očistila a aktivizovala sklená čelná vitráž od akademického maliara D. Castiglioneho. Odvážnym, ale potrebným zásahom bolo vytvorenie otvoreného schodiska do suterénu, čím sa sfunkčnil nevyužitý priestor pred jedálňou a sprístupnila sa samotná jedáleň. „Vzniknutá kaviareň v predsálí sa stala „treff punktom“ pre študentov i pedagógov. Ďalšou etapou rekonštrukcie bolo premies­tnenie vrátnice so zázemím a skultúrnenie šatne pod galériou,“dodal Július Toma.

Nové schodisko do jedálne v suteréne

  Nové schodisko do jedálne v suteréne

Veľkorysá knižnica

V roku 1961 ministerstvo školstva pridelilo fakulte aj budovu bývalého piaristického gymnázia na Kalinčiakovej ulici, kde našla svoje miesto na prvom poschodí aj knižnica. Súčasná knižničná prevádzka už požaduje voľný výber a otvorený priestor, preto fakulta pristúpila k jej rekonštrukcii. Otvorenie priestoru si vyžiadalo väčšie zásahy do železobetónových nosných konštrukcií. Nakoniec sa podarilo otvoriť chodbový priestor do bývalých učební, v ktorých vznikla otvorená zóna s regálmi voľného výberu. Študijné miesta sú pri oknách, ako aj pozdĺž chodby. V zázemí sú umiestnené sociálne zariadenia a kancelária. Vedúca knižnice má samostatnú kanceláriu na druhom konci vedľa individuálnej študovne.

Informačný pult v knižnici

  Centrálny informačný a výpožičný pult

„Bola to iná téma a aj iná architektúra,“ hovorí architekt Július Toma. „Ide o netradičnú oblúkovú budovu bývalého II. reálneho gymnázia z rokov 1940 – 42, postavenú podľa projektu architektov Floriansa a Schreibera. Pôvodne slúžila ako cirkevná škola s kláštorom. Školská dispozícia je v regionálnej moderne s klasicizujúcim výrazom a vertikálnym členením. Požiadavka na voľný výber kníh v novej knižnici si vyžiadala aj novú dispozíciu. Okrem vejárovitého usporiadania kníh v jadre dispozície sme zapracovali do pôdorysu aj študijné miesta a variabilný voľný priestor na prednášky, prezentácie, verejné čítanie, diskusie a konferencie. Materiálovo a tvarovo sme nadviazali na naše práce v predchádzajúcich etapách v objekte FaF UK.“

Regály vo voľnom výbere sledujú segmentovú dispozíciu architektúry.

  Regály vo voľnom výbere sledujú segmentovú dispozíciu architektúry.

Pôvodný zámer rekonštruovať aulu FaF UK sa tak rozrástol do postupnej komplexnej obnovy budovy. Architektov ešte čaká závetrie so vzduchovou clonou a vstupné karusely. Etapovitý proces rekonštrukcie by sa mal ukončiť fasádou, ktorá však už vyžaduje výraznejší investičný prísľub od ministerstva školstva.

REKONŠTRUKCIA ­FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK

Miesto: Ulica odbojárov, Bratislava
Investor: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Autori novej budovy: prof. Vladimír Karfík, doc. Anton Rokošný, 1958 – 1962
Autori starej budovy: arch. František Florians, Gabriel Schreiber, 1940 – 1942
Autori rekonštrukcie: AA Ateliér, prof. akad. arch. Ján M. Bahna, Mgr. arch. Miloš Juráni, Ing. arch. Július Toma
Rekonštrukcia novej budovy: 2015 – 2017
Rekonštrukcia starej budovy: 2016 – 2017
Dodávateľ: nová budova: NOVA interier,stará budova: Drevona

Pôdorys knižnice na 1. poschodí v budove na Kalinčiakovej ulici

  Pôdorys knižnice na 1. poschodí v budove na Kalinčiakovej ulici

 

PODKLADY: PROF. JÁN M. BAHNA
REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIRO POCHYBA
DOKUMENTÁCIA: ING. ARCH. JÚLIUS TOMA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2018.