Informačné modelovanie budov

Partneri sekcie:

V ostatnom čase sa stále viac hovorí o tzv. informačnom modelovaní budovy BIM (Building Information Modeling), ktorého cieľom je vybudovanie jednotného prostredia na sledovanie životného cyklu objektu. Stále väčší dôraz sa kladie práve na správu celého životného cyklu stavieb. Na projekt, výstavbu, využívanie a údržbu domov sa začína nazerať integrálne.

Vzhľadom na stále globálnejšiu a komplikovanejšiu povahu procesu navrhovania, inžinierskej práce a výstavby, náročnejšie podnikateľské prostredie a tiež širšie využívanie metód BIM sa v stavebnom procese menia aj úlohy architektov, inžinierov a projektantov. Pod pojmom informačný model budovy sa rozumie vytváranie a používanie koordinovaných, konzistentných a počítačovo spracovateľných informácií o stavebnom projekte. Takéto informácie sú zásadné pre efektívnejšie rozhodovanie o návrhoch, vytváranie presnej stavebnej dokumentácie, predpovedanie prevádzkových vlastností, odhadovanie nákladov a plánovanie výstavby. Takisto sú neoceniteľné pri riadení prevádzky budov.

Informačný model budovy je založený na spracovaní digitálneho obsahu vzťahujúceho sa na celý životný cyklus budovy. Digitálny model budovy sa využíva od úvodného koncepčného návrhu cez výstavbu až po správu budovy majiteľom či nájomníkom.

„Informačné modelovanie budov urýchľuje tempo zmien v stavebnom priemysle a postupne sa stáva normou v disciplínach navrhovania budov a stavieb,“ hovorí Jay Bhatt, viceprezident divízie Autodesk AEC Solutions. Jeho spoločnosť nedávno predstavila nové verzie svojich aplikácií radu Revit pre informačné modelovanie budov.

„Nové verzie aplikácií založených na platforme Revit pomôžu našim zákazníkom získať ešte väčší úžitok z informačného modelovania budov, pretvárať tradičné pracovné procesy v oblasti navrhovania a vďaka lepším informáciám pre rozhodovanie odstrániť finančne nákladnú komplikovanosť, chyby a časové sklzy,“ dodáva Jay Bhatt.

Robustné parametrické jadro platformy Revit, ktorú Autodesk vyvinul na informačné modelovanie budov, automaticky koordinuje všetky zmeny v návrhu, dokumentácii a analýzach. Platforma udržuje informácie koordinované, aktuálne a prístupné v integrovanom digitálnom prostredí a poskytuje tak architektom, inžinierom, staviteľom a majiteľom budov jasnú celkovú predstavu o ich projektoch. Zároveň im umožňuje rýchlejšie prijať kvalitnejšie rozhodnutia. V praxi to pomôže stavať lepšie fungujúce budovy a architektom, inžinierom aj širším stavebným tímom dopomôže k vyššej ziskovosti.

Aplikácia Revit Architecture, vytvorená účelovo na informačné modelovanie budov, kopíruje reálny svet stavieb, takže architekti a návrhári môžu pracovať v celkovom kontexte, a nie iba na čiastkových elementoch, napr. plánoch podlaží, rezoch a bokorysoch.

Revit Structure 2008 novo definuje pozemné staviteľstvo tým, že uľahčuje stavebným inžinierom, návrhárom a projektantom navrhovanie a vizualizáciu konštrukcií. Nová verzia postavená na technológii správy parametrických zmien Revit umožňuje inžinierom ľahšie vytvárať informačné modely budov a súvisiace stavebné dokumentácie pomocou nových funkcií.

Revit MEP 2008 prináša nové možnosti informačného modelovania budov pre inžinierov strojného vybavenia, elektrických rozvodov a inštalácií spolu so zdokonalenými funkciami na podporu analýzy realizácie budov a lepšieho rozhodovania.

(lz)
Foto: archív spoločnosti Lighthouse