Partneri sekcie:

Problémy pri povoľovaní novej výstavby v Bratislave

Bratislava
Zdroj: Miro Pochyba

Povoľovanie novej výstavby v Bratislave je dlhodobo kameňom úrazu. Nemálo stavebníkov a stavebných firiem uvádza negatívne skúsenosti z praxe, poukazuje na množstvo problémov a obštrukcií súvisiacich so získaním všetkých stanovísk a rozhodnutí.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) už niekoľko rokov analyzuje vydávanie záväzných stanovísk hlavným mestom a opakovane poukazuje na pretrvávajúci problém s dlhými lehotami. „Podľa našich zistení je priemerná doba na vydanie záväzného stanoviska takmer 6 mesiacov“, hovorí výkonný riaditeľ inštitútu Juraj Suchánek.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) trápi kvalita týchto procesov a usiluje sa o nastavenie transparentného prostredia a jasných pravidiel v oblasti procesov povoľovania novej výstavby v hlavnom meste.

Aj z tohto dôvodu od apríla tohto roku realizuje projekt „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Zámerom projektu je analýza stavu a návrh konkrétnych opatrení s cieľom zefektívniť povoľovacie procesy, špecificky na území hlavného mesta SR Bratislava.

Aktuálne prebieha druhá etapa projektu, ktorá skúma, ako sa v praxi aplikuje existujúca legislatíva a verejné politiky. Jednou z aktivít projektu je aj on-line dotazník, určený najmä stavebníkom a spoločnostiam so skúsenosťami s vydávaním rozhodnutí. Dotazník je možno vyplniť do konca novembra.

Je anonymný a jeho vyplnenie zaberie 5 minút času. „Veríme, že výsledky prieskumu pomôžu jasnejšie pochopiť čiastkové problémy, ktoré spôsobujú aktuálny neuspokojivý stav“, hovorí Suchánek a dodáva, že po spracovaní výstupov bude od februára 2019 nasledovať súbor návrhov na zefektívnenie povoľovacích procesov.

Viac o projekte ako aj výsledky prieskumu budú zverejnené na stránke www.iur.sk.