Partneri sekcie:

Cech podlahárov Slovenska prijal nových členov

Do Cechu podlahárov Slovenska pribudli noví členovia. Zasadnutie 19. snemu cechu sa konalo v polovici marca v Rajeckých Tepliciach a bolo spojené s odborným školením.

Vrchný cechmajster Jozef Mokrý využil príležitosť snemu, aby zhodnotil činnosť cechu v uplynulom roku. Vyzdvihol, že v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom sa podarilo v rámci systému vzdelávania a výučby remesiel získať akreditáciu ŠIOV MŠ SR (Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vzdelávacieho programu pre odbor podlahár ako aj na Overenie odbornej spôsobilosti.

Vzdelávacia činnosť bude aj naďalej patriť medzi kľúčové úlohy cechu. Naďalej sa budú organizovať odborné školenia zamerané na kontinuálne zvyšovanie vedomostí i zručností profesionálov. „Cech garantuje odbornú spôsobilosť svojich členov, je našou povinnosťou zaručiť ich kvalitné a priebežné vzdelávanie,“ uviedol Jozef Mokrý, vrchný cechmajster. Program snemu bol preto obohatený o sériu odborných školení zameraných na prípravu podkladov a kladenie suchých podlahových systémov.

V nasledujúcom období bude cech aj naďalej pokračovať spolupráci s partnerskými organizáciami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho predstavitelia budú tiež vypracovávať odborné posudky na podlahy, ktoré môžu byť použité ako súčasť reklamačného konania.

Významnou úlohou do budúceho obdobia zostáva získavanie nových členov Cechu podlahárov Slovenska. Počas 19. snemu boli prijatí dvaja noví riadni členovia a dvaja gestori. „Rozširovanie radov riadnych členov by malo byť aj v záujme skúsených realizátorov. Členstvo v cechu je pre investorov zárukou kvality a odbornosti,“ konštatoval Jozef Mokrý.

www.cechpodlaharov.sk

KategóriePodlaha, Udalosti