Slovenská asociácia facility managementu oslavuje 10 rokov

Čas je veľmi relatívny pojem. Ak máte doma psa, tak 10 rokov môže byť celý jeho život. Ak hovoríme o nás, je to asi osmina času, ktorý tu máme vymedzený. Ak hovoríme o histórii ľudstva, tak 10 rokov je časový úsek, ktorý, ak sa v ňom neudialo niečo zásadné, ani nezaregistrujeme. Ale 10 rokov existencie Slovenskej asociácie facility managementu už stojí za povšimnutie.

Pravda je, že odbor facility managementu je mladý, má sotva pár desiatok rokov. V skutočnosti je tu s nami odjakživa, vždy sme udržiavali budovy, upratovali, strážili. Na konci 20. storočia sme začali podporné činnosti skúmať, optimalizovať, riadiť a zefektívňovať.

Začali sme sa zamýšľať nad procesmi, ktoré pomáhajú lepšie a plynulejšie pracovať, vyrábať, tvoriť. Aj vďaka tomu možno dnes chápeme, že človek je rozhodujúcim kritériom akéhokoľvek úspechu a jeho pohoda, vytvorenie príjemného a priateľského pracovného prostredia je to, o čo sa facility management stará. Pri výrobe napr. automobilov sme sa dopracovali v organizácii takmer k dokonalosti.

Tímy odborníkov skúmajú najefektívnejšie postupy, nadväznosti, plynulú a nerušenú dodávku komponentov. Záleží na každom detaile a všetko smeruje k jedinému cieľu – dokonalému výrobku s čo najnižšími nákladmi. V podpore výroby sme boli tak trochu pozadu. Dnes už facility management rozširuje efektívne riadenie na celú podporu akejkoľvek hlavnej činnosti, či už sú to financie, výroba, informatika, verejná správa, alebo hocičo iné.

Pamätám si celkom dobre, ako ma pred 10 rokmi navštívila pani docentka Vierka Somorová zo Slovenskej technickej univerzity s návrhom na založenie profesijnej organizácie facility managementu. Inšpirovaná kolegami z Českej republiky pociťovala potrebu aj u nás vytvoriť priestor na propagáciu a odbornú výmenu informácií a najnovších trendov v odbore.

Hľadali sme model, ktorý by umožnil združiť samotných odborníkov, facility manažérov, ale aj firmy, ktoré sa poskytovaním týchto služieb primárne zaoberajú. Zapojili sme zopár ďalších kolegov, konkrétne Mariána Tótha, Andreu Szabovú a Laca Piršela, viedli sme dlhé debaty o náplni, cieľoch, profile a snažili sme sa to pretaviť do stanov asociácie.

Tak vznikla nezisková organizácia Slovenská asociácia facility managementu, ktorá sa prihlásila do medzinárodnej siete EuroFM. Na začiatku sme robili predovšetkým osvetu, zviditeľnenie odboru medzi laickou verejnosťou. Snažili sme sa vzbudiť záujem manažérov, vysvetľovať obsah a pozitívne vplyvy profesionálne zabezpečovaných a riadených facility služieb. Na našich každoročných konferenciách sme sa najskôr stretávali iba odborníci a najmä poskytovatelia služieb. Hľadali sme odpovede na otázky zefektívňovania, integrácie, porovnávali sme outsourcing s internými výkonmi.

Dnes môžeme konštatovať, že SAFM je skutočným garantom profesionálneho facility managementu na Slovensku. Združuje odborníkov aj takmer všetky kľúčové firmy poskytujúce tieto služby. Reprezentuje odbor na verejnosti aj vo vzťahu k verejnej správe.

Prostredníctvom členstva v AZZZ má priestor na ovplyvňovanie legislatívy a pripravovaných predpisov. Na májovú konferenciu Dni facility managementu sa nám každoročne hlási stále viac odberateľov služieb, hľadajú námety na zlepšovanie pracovného prostredia, chcú informácie o najnovších technológiách.

V rámci podpory vzdelávania SAFM preberá záštitu nad štúdiom FM, v súčasnosti je to Akadémia facility managementu FMI, a snaží sa tak rozvíjať znalosti v tomto odbore. SAFM ďalej zabezpečuje paneurópsku certifikáciu facility manažérov prvého kontaktu. Táto skúška je vypracovaná EuroFM a certifikát je jediným s medzinárodnou platnosťou, ktorý sa dá na Slovensku získať.

Štúdium faciility managementu prebieha aj na vysokých školách (Stavebná fakulta STU Bratislava, Stavebná fakulta TU Košice). Na Stavebnej fakulta STU je predmet facility management v študijnom programe Civil Engineering (anglická výuka) a v študijnom programe technológia a manažment stavebníctva ako predmet facility management v stavebníctve.

Na Stavebnej fakulte sa organizuje akreditované ďalšie vzdelávanie správa a údržba budov – facility management. V obidvoch prípadoch je garantom doc. Ing. Viera Somorová, PhD. V súčasnosti na Stavebnej fakulte ukončilo doktorandské štúdium päť absolventov s titulom PhD., ktorí obhajovali dizertačnú prácu s témou facility managementu. Vedúcou prác bola doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Najnovšou aktivitou asociácie je vydávanie SAFM Guide, analyticko informačného bulletinu, ktorý by mal pomôcť pri základnej orientácii na slovenskom FM trhu manažérom firiem – klientom a poskytovateľom. V nultom ročníku v roku 2018 sa nám podarilo zozbierať prvé informácie, spracovať ich a porovnať ako vzájomne, tak vo vzťahu k okolitým krajinám. Dobré odozvy nás povzbudili a tento rok chceme mať viac zapojených účastníkov prieskumov, a teda relevantnejšie dáta.

Nedávno som obedoval v jednej reštaurácii a započul som v rozhovore od susedného stola: „… bol tam aj facility manažér…“ pohladilo mi to dušu. Kedysi som musel svoju profesiu vždy vysvetľovať. Nehovorím, že dnes sa vnímanie facility managementu vyrovná ostatným profesiám. Ale je to lepšie a namýšľam si, že SAFM k tomu trochu prispela.

Ing. arch. Karol Hederling, zakladajúci člen a viceprezident SAFM