Konferencia INTERNATIONAL SLOVAK BIOMASS FORUM
Galéria(2)

Konferencia INTERNATIONAL SLOVAK BIOMASS FORUM

Energetické centrum Bratislava organizuje v roku 2011 už ôsmy ročník tejto medzinárodnej konferencie. ISBF 2011 sa zameria hlavne na využívanie netradičných druhov biomasy a moderné technológie ich spracovania, ako aj legislatívne, finančné, organizačné a procesné bariéry, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí.

Biomasa je najvýznamnejším a tiež najrýchlejšie sa rozvíjajúcim obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku. V súčasnosti biomasa ako energonosič trhovo konkuruje fosílnym palivám. Jej význam dokumentujú tiež prijaté strategické dokumenty či už na úrovni Európskej únie alebo Slovenska (napríklad Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov).

Drevná štiepka sa používa na výrobu elektriny a tepla vo veľkých teplárňach ako aj v menších systémoch centrálneho zásobovania teplom v Prešove, Bardejove, Hnúšti, Šali, Dubnici na Váhom a v mnohých ďalších mestách Slovenska. Poľnohospodárska biomasa sa využíva na výrobu elektriny a tepla v bioplynových staniciach. Do popredia sa dostávajú čoraz častejšie nové a netradičné druhy biomasy, ako aj nové technológie spracovania.

Vývoj v tomto odvetví je do veľkej miery ovplyvňovaný vývojom v legislatívnom prostredí, ale tiež sám vytvára tlak na zavádzanie novej legislatívy (predovšetkým v oblasti štandardizácie a certifikácie).

Všetkým aktuálnym otázkam využívania biomasy na Slovensku sa už tradične venuje jedno z najvýznamnejších stretnutí zainteresovaných strán – medzinárodná konferencia International Slovak Biomass Forum, ktorú v dvojročných intervaloch organizuje Energetické centrum Bratislava.

Aktuálny ročník International Slovak Biomass Forum (ISBF 2011) sa bude konať v dňoch 8. a 9. februára 2011 v bratislavskom hoteli Barónka.

Témy tohto ročníka ISBF znejú:

  • Riešenia na prekonávanie bariér na trhu s biomasou a dostupnosť surovín
  • Inteligentné využívanie energie v rakúsko-slovenskom hraničnom regióne so zameraním na eko energiu.

ISBF 2011 je v poradí už ôsmy ročník tejto konferencie. Energetické centrum Bratislava organizovalo v spolupráci s rôznymi partnermi všetky prechádzajúce ročníky tohto podujatia. Dnes je ISBF etablované ako významná konferencia o biomase v členských štátoch Európskej únie.

Rovnako ako využívanie biomasy tak aj samotné ISBF prechádza vývojom. Jeho prvé ročníky kládli dôraz predovšetkým na vysvetľovanie výhodnosti a environmentálnej dôležitosti využívania biomasy. Aktuálny ôsmy ročník ISBF sa zameria okrem tradičných zdrojov aj na nové ešte nevyužité zdroje biomasy a na ekonomické aspekty masového využívania tohto obnoviteľného energetického zdroja.

Zaujímavou problematikou je energetické využívanie poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, rovnako ako aj príprava jednotných certikačných mechanizmov podporujúcich trh a trvalú udržateľnosť produkcie biomasy.

Významnou témou konferencie bude tiež financovanie projektov, možnosti regionálneho energetikého plánovania a potenciál biomasy pre obce a mestá.

Prvý deň konferencie bude venovaný hlavne využívaniu netradičných druhov biomasy a moderným technológiam ich spracovania, ako aj legislatívnym, finančným, organizačným a procesným bariéram, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí.

Nasledujúci deň sa zameria na komunálnu sféru a možnostiach využitia všetkých druhov OZE v prostredí miest a obcí.

Zdroj: Energetické centrum Bratislava (ECB)
Foto: prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.