Partneri sekcie:

Zateplite fasádu a hrajte o 5 × 500 EUR

zateplite fasadu a hrajte o 5 500 eur

Kontaktné zateplenie fasád tvorí podstatnú časť obvodového plášťa budovy a teda značne vplýva na celkové energetické hodnotenie stavieb.  Od tohto roku sa požiadavky na jeho projektovanie sprísnili aj v dôsledku novelizovanej normy (STN 73 0540 Tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkcné požiadavky). Táto norma mení a sprísňuje kritériá na navrhovanie stavieb z pohľadu energetickej náročnosti.  Energetická hospodárnosť budovy je priamo ovplyvnená tepelnoizolačnými vlastnosťami obvodových konštrukcií. Novela normy stanovuje okrem požadovaných hodnôt  súčiniteľa prechodu tepla (v platnosti od 1. 1. 2013) aj odporúčané, prísnejšie hodnoty, ktoré budú záväzné od roku 2016.

Pri posudzovaní  kritickej minimálnej povrchovej teploty vnútorného povrchu obvodovej konštrukcie je nutné zohľadniť  nielen hľadisko tvorby kondenzácie, ale aj hľadisko minimálnej povrchovej teploty na tvorbu plesní (hygienické kritérium).

Výrobky na báze kamennej minerálnej vlny FKD S na kontaktné zatepľovacie systémy majú deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m . K. Ich použitím v ETICS sa zvyšuje celkový tepelný odpor obvodovej konštrukcie a zároven sa zvyšuje vnútorná povrchová teplota steny. 

Nová fasádna minerálna doska s povrchovou úpravou SMARTwall
skráti a zjednoduší realizáciu jednotlivých krokov zateplenia.

Nová úprava legislatívy  sprísňuje podmienky navrhovania nových budov a rekonštrukcií existujúcich budov tak, aby boli v súlade s trvalo udržateľnou výstavbou.  Produkty Knauf Insulation na všetky typy aplikácií tieto kritériá spĺňajú a navyše prinášajú investorom aj nadštandardné benefity. Užívatelia ocenia predovšetkým ekologický materiál a jeho zdravotnú neškodnosť, dôležitá je aj akustická pohoda, ktorú minerálna vlna ako najlepší zvukový izolant zabezpečuje. Nezanedbateľná je aj výnimočná vlastnosť minerálnej izolácie – nehorľavosť, ktorá zaistí pasívnu požiarnu bezpečnosť domov.

Každý, kto si v období  od 1. 6. 2013 kúpi minimálne požadované množstvo 60 m2  vybraných tepelnoizolačných výrobkov Knauf Insulation a zaregistruje sa najneskôr do 30. novembra 2013 na súťažnej stránke www.domvovaticke.sk, bude zaradený do zlosovania o peňažné výhry.

Kliknite na www.domvovaticke.sk pre info o súťaži.

–>–>