image 68343 25 v1
Galéria(15)

Vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém

Partneri sekcie:

Pred zhotovením tepelnoizolačného systému je potrebné overiť vhodnosť podkladu na zabudovanie ETICS. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov formovacích prípravkov, výkvetov soli. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý. Pred lepením dosiek tepelnej izolácie sa musia osadiť lepiace kotvy. Pred vŕtaním otvorov na lepiace kotvy sa odporúča vyznačiť na podklade vodorovnú rovinu založenia systému.

07 Baumit
06 Baumit
10Baumit
09Baumit
03Baumit
11 Baumit
14 Baumit
13 Baumit

Otvory na lepiace kotvy sa vŕtajú vo vzdialenosti približne 100 mm od roviny založenia systému. Lepiace kotvy sa osádzajú celoplošne do nosného podkladu v rozstupe (rastri) maximálne 400 × 400 mm. Rozstup osadenia kotiev možno vykresliť na podklad nastrelením zafarbenej šnúrky. Vzdialenosť osadenia lepiacej kotvy od okrajov steny, podhľadu alebo dilatačnej škáry je 100 mm. Zmenšovanie počtu kotiev rozširovaním rozstupu osadenia na viac ako 400 mm je neprípustné. Pri uvedenom spôsobe osadzovania sa dosiahne minimálne odporúčané kotvenie tepelnoizolačného systému v počte 6 ks kotiev na 1 m2. Priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru drieku lepiacej kotvy (8 mm). Do dierovaných a pórovitých materiálov sa vŕta bez príklepu, do plnej tehly a betónu s príklepom. Do vyvŕtaného otvoru, očisteného od prachu z vŕtania, sa lepiaca kotva upevní zatlčením plastového tŕňa do podkladu alebo zaskrutkovaním pomocou bitu Torx T30 (v závislosti od typu lepiacej kotvy). Osadené lepiace kotvy môžu byť vystavené poveternostným vplyvom maximálne šesť týždňov. Typ lepiacich kotiev závisí od vlastností podkladu, pričom je potrebné zohľadniť prípadnú jestvujúcu omietku, resp. hrúbku tejto omietky, aby sa zaručilo dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky lepiacej kotvy do nosného podkladu. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu v čase osadzovania lepiacej kotvy musí byť ≥ 0 °C. Následne možno osadiť soklové zakladacie profily, do ktorých sa osádza alebo lepí prvý rad tepelnoizolačných dosiek. Škára medzi zakladacím profilom a podkladom sa musí utesniť. Šírka profilu má zodpovedať hrúbke tepelnoizolačnej dosky. Soklový profil sa ukladá na podklad v horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne sa pripevní zápustkami a rozperkami v počte 3 ks/bm. Pri tepelnoizolačných systémoch na báze penového polystyrénu je potrebné použiť neperforovaný soklový profil. Tepelnoizolačné dosky sa ukladajú do nezatuhnutého lepidla smerom zdola nahor.

07 | Rovinnosť dosiek
Po nalepení dosiek je potrebné vodováhou skontrolovať ich rovinnosť. Detaily nadväzujúcich častí konštrukcií, prestupujúcich prvkov, upevňovacích prvkov pripevňovaných na podklad a oplechovanie je nevyhnutné zabezpečiť tak, aby sa zabránilo prenikaniu vody do jednotlivých vrstiev systému, napr. pomocou tesniacej pásky.

06 | Nalepenie dosiek
Dosky sa musia na podklad s lepiacimi kotvami opatrenými vrstvou lepidla nalepiť bezprostredne po nanesení lepidla na dosku – vždy čerstvé do čerstvého. Na lepiace kotvy sa teda osádzajú metódou čerstvé do čerstvého. Osádzanie dosiek na lepiace kotvy po zaschnutí lepidla je neprípustné. Dosky sa osádzajú na väzbu.

10 | Soklová tepelnoizolačná doska
Ak tepelnoizolačný systém siaha až po úroveň terénu, do výšky minimálne 30 cm nad terénom je potrebné použiť dosky na báze extrudovaného polystyrénu s obojstranne zdrsneným povrchom. Lepiaca stierka sa nanáša na soklovú tepelno-izolačnú dosku celoplošne zubovým hladidlom.

09 | Pred lepením sokla
Pred nalepením soklových tepelnoizolačných dosiek sa odporúča na spodnú plochu soklového profilu nalepiť po celej dĺžke tesniacu pásku.

03 | Zamiešanie lepiacej stierky
Stierka sa nasype do čistej vody (6 l/25 kg vrece) a zmieša sa elektrickým miešadlom pri nízkych otáčkach na bezhrudkovú hmotu, ktorá sa nechá päť minút odležať a ešte raz sa premieša. Čas spracovania je približne 1,5 h (teplota okolia +20 °C). Konzistencia už tuhnúceho materiálu sa nesmie upravovať pridaním ďalšej vody.

11 | Po nalepení soklovej dosky
Po nalepení na podklad je potrebné tepelnoizolačné dosky vždy aj dodatočne mechanicky ukotviť rozpernými kotvami (minimálne 3 ks/1 doska). Dosky sa osadzujú od hora dole pritlačením na soklový profil. Výstužná vrstva v soklovej oblasti sa má realizovať maximálne do hĺbky 50 mm pod úroveň terénu (napr. štrkový obsyp).

14 | Povrchová úprava
Tesne pred nanášaním omietky sa obsah vedra premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Pri hustej konzistencii je možné omietku upraviť malým množstvom vody (maximálne 1 %, t. j. približne 0,2 l). Omietka sa nanáša na podklad antikorovým hladidlom rovnomerne bez prerušenia. Následne sa povrch upraví požadovaným spôsobom.

13 | Penetrácia podkladu
Pred nanesením ďalšej povrchovej úpravy sa musí dodržať technologická prestávka aspoň 3 dni (pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu ≤ 60 %). Po zatuhnutí a vyzretí stierky (jednotný suchý povrch) sa valčekom alebo štetcom nenesie celoplošne penetračný náter, ktorý sa nechá aspoň 24 h schnúť.

12 | Výstužná vrstva
Na tepelnoizolačné dosky sa oceľovým zubovým hladidlom (zub 10 mm) nanesie vrstva stierky. Sklotextilná mriežka sa pomocou hladidla vtlačí do stierky a dôkladne sa zahladí. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom minimálne 100 mm. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej stierky má byť hrúbka výstužnej vrstvy minimálne 3 mm (odporúčaná 3 až 6 mm).

02 | Osadenie lepiacich kotiev
Vyvŕtané otvory je potrebné pred osadením kotiev očistiť od prachu po vŕtaní. Lepiaca kotva sa do podkladu upevní zatlčením plastového tŕňa alebo zaskrutkovaním oceľového tŕňa kotvy. Osadené lepiace kotvy môžu byť vystavené UV žiareniu maximálne počas šiestich týždňov.

01 | Osadzovací raster
Pomocou značkovacej pomôcky (napr. šnúry zafarbenej hlinkou a olovnice) sa na fasáde vyznačí pravouhlý osadzovací raster s rozmermi max. 400 × 400 mm, 100 mm horizontálne od soklového profilu a vertikálne od hrán budovy okenných a dverných otvorov. V miestach prieniku čiar sa vyvŕtajú otvory. Priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru drieku lepiacej kotvy (8 mm).

08 | Výplne otvorov
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rovinnosti nalepených dosiek v oblasti otvorov. Napojenie, resp. ukončenie tepelnoizolačného systému pri výplniach otvorov sa rieši pomocou plastového profilu s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou alebo pomocou trvalo pružného tmelu.

05 | Lepidlo na dosku
Na sivú stranu dosky sa nanesie metódou takzvanej okrajovej húsenice a troch bodov lepiaca stierka tak, aby po priložení a pritlačení dosky na podklad bolo minimálne 40 % povrchu dosky spojených s podkladom pomocou lepidla.

04 | Vrstva lepidla na kotvy
Tesne pred nalepením tepelnoizolačných dosiek je potrebné na osadené lepiace kotvy naniesť takzvaný lepiaci koláč v hrúbke približne 20 cm.

Info o tepelnej izolácii:

 • Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie. Súčiniľ tepelnej vodivosti λ = 0,031 W/(m . K)

Čo budete potrebovať:

 • Lepiaci a stierkovací materiál; Baumit openContact; maximálna veľkosť zrna 0,6 mm, spotreba: približne 4,5 až 5,5 kg/m2 (lepenie, vyrovnávanie a výstužná vrstva), papierové vrece, 25 kg; 18 €
 • Fasádna izolačná doska; Baumit open reflect; rozmer 50 × 100 cm, hrúbky 4; 6; 8; 10 a 12; 14; 16; 18 a 20 cm
 • Lepiace kotvy; Baumit StarTrack, napr. orange min. kotevná dĺžka 40 mm/65 mm pórobetón, dĺžka 88 mm, max. hrúbka omietky 40 mm, spotreba 6 ks/m2, balenie 100 alebo 300 ks, 100 ks; 82,80 €
 • Sklotextilná mriežka; Baumit openTex; rozmer ôk 4 × 4 mm, spotreba približne 1,1 bm/m2, šírka 1 m, 50 bm; 57 €
 • Základný náter; Baumit PremiumPrimer; spotreba približne 0,23 kg/m2; (1 náter v závislosti od kvality podkladu), plastové vedro, 5 alebo 25 kg, 5 kg; 20,10 €
 • Tenkovrstvová omietka Baumit NanoporTop spotreba: približne 4,2 kg/m2 (škrabaná štruktúra 3 mm), približne 3 kg/m2 (škrabaná štruktúra 2 mm), približne 2,5 kg/m2 (škrabaná štruktúra 1,5 mm), plastové vedro, 30 kg; 99 €
 • Soklový zakladací profil; Baumit Soklový profil; balenie 20 ks po 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie – 10 ks po 2,5 m = 25 bm, predaj aj na kusy, bm; od 2,10 € (SL 5 cm)
 • Príslušenstvo k soklovým profilom Baumit Montážna súprava na soklové profily obsah jednej súpravy: 75 ks zatĺkacích rozperiek 8 × 92 mm, 10 ks spojovacích kusov na soklové profily a 30 mm, 50 ks vyrovnávacích podložiek s rôznou hrúbkou na soklové profily (10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm), súprava; 26,40 €
 • Spojovacie kusy na soklové profily 100 ks po 30 mm, 100 ks; 13,98 €; 1 lišta 100 cm, ks; 4,08 €
 • Vyrovnávacie podložky pod soklové profily; hrúbka 3 mm, 100 ks; 18 € hrúbka 5 mm, 100 ks; 21,60 €; hrúbka 8 mm, 100 ks; 24 €
 • Rohová lišta Baumit Rohová lišta flexibilná balenie 25 ks po 2,5 m = 60 bm, predaj aj na kusy, bm; 1,20 €
 • Tesniaca páska
 • Extrudovaný polystyrén obojstranne zdrsnený povrch
 • Trvalo pružný tesniaci tmel
 •  Náradie; zafarbená šnúra, elektrická vŕtačka, vrták – priemer 8 mm, kladivo, skrutkovač, bit Torx T30, elektrické miešadlo,oceľové zubové hladidlo (zub 10 mm), antikorové hladidlo, murárska lyžica, oceľové hladidlo, vodováha, valček alebo štetec

TEXT + FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.