tuha tepelnoizolacna fasadna doska zkamennej vlny
Galéria(6)

Tuhá tepelnoizolačná fasádna doska z kamennej vlny

Partneri sekcie:

Jeden z mála segmentov v stavebníctve, ktorý nezaznamenal vplyv krízy, je práve trh so zatepľovaním. V tejto ­oblasti možno vidieť rastúci trend. Súvis možno hľadať v snahe znížiť spotrebu energie na vykurovanie budov. Jej spotrebu priamo ovplyvňuje zvolený tepelnoizolačný systém, hrúbka a typ izolácie a tepelnoizolačné vlastnosti zatepľovanej podkladovej konštrukcie.

01 hencel big image
04 hencel big image
03 hencel big image
02 hencel big image
tuha tepelnoizolacna fasadna doska z kamennej vlny 5372 big image
Medzi najčastejšie používané tepelné izolácie tvoriace súčasť kontaktných tepelnoizolačných systémov patrí izolácia na báze kamennej alebo inak povedané minerálnej či čadičovej vlny.

Vlastnosti kamennej vlny
Kamenná vlna sa vyznačuje:

  • nehorľavosťou. Spĺňa požiadavky na triedu reakcie na oheň podľa STN EN 13501 + A1: 2010 (Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)) A1 (najvyššia trieda);
  • optimálnou zvukovou pohltivosťou. V súlade s STN EN ISO 717-1: 2000 (Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1: 1996)) dosahuje pri hrúbke izolantu 100 mm vzduchovú nepriezvučnosť Rw 56 až 64 dB;
  • optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami (ochrana stavby proti chladu a teplu);
  • tvarovou stálosťou. Izolant z kamennej vlny aplikovaný na fasádu sa nevyznačuje zmrašťovaním alebo rozťahovaním, čím sa zabraňuje vzniku trhlín, vankúšovému efektu. Z dôvodu tvarovej stálosti sa odporúča použiť tento typ izolantu pod tmavé odtiene fasády;
  • schopnosťou prepúšťať vodné pary z interiéru do exteriéru (paropriepustnosť). Faktor difúzneho odporu, ktorý je v prípade kamennej vlny µ = 1 vyjadruje, koľkokrát je porovnávaný materiál horší ako vzduch.

Keďže má kamenná vlna podobné vlastnosti ako izolanty vyrábané z iných mate­riálov, nie je nutné riešiť zložité detaily, kombinácie a zohľadňovať spolupôsobenie rôznych typov izolácií.

Fasádne izolácie z kamennej vlny
Základnými typmi sú doska a lamela. Rozlišujú sa predovšetkým orientáciou vlákien, rozmermi, odporúčaným použitím, aplikáciou, vlastnosťami.

Vlákna v doske sú orientované vodorovne s plochou podkladu. Lamela má vlákna orientované kolmo na fasádu. Od orientácie vlákien závisia mechanické parametre izolantu, a to rozlupčivosť, stlačiteľnosť, aj spôsob lepenia a kotvenia.

Na lamely treba lepidlo nanášať celoplošne hrebeňovým hoblíkom. Lamely majú v porovnaní s doskami vyššiu (lepšiu) rozlupčivosť, sú vhodné ako izolant pod ťažšiu povrchovú úpravu (napríklad klinker, kameň a podobne). Možno ju aplikovať na zaoblené podklady (oblúkové steny, stĺpy, stropy pivníc a garáží) a všade tam, kde je riziko vyššieho mechanického zaťaženia. Rozmer lamely je 200 × 1 200 mm. Pokiaľ sa lamela aplikuje celoplošným lepením na kvalitný a pevný podklad, ktorý je bez omietok a náterov, v prípade objektov do 20 m výšky nad terénom nie je obvykle v ploche zateplenia nutné použiť mechanické kotvenie.

Na dosky treba nanášať lepidlo po obvode a následne lepiť na terče. Dosky sa používajú pri klasických riešeniach s nižším mechanickým namáhaním. Ak sa použije dvojnásobné sieťkovanie možno ich uplatniť aj v prípade mechanicky viac namáhaných povrchov. Rozmer dosky je 600 × 1 000 mm. S jednou doskou tak možno zaizolovať plochu 0,6 m2.

Tuhá dvojvrstvová tepelnoizolačná doska
Vlastnosti komponentov kontaktných tepelnoizolačných systémov sú predpísané v európskej norme ETAG 004: 2004 (Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou (ETICS)).

izolácie,kameňNa slovenskom trhu sa nachádza viac ako 30 certifikovaných tepelnoizolačných systémov. Medzi ne patrí aj systém s tuhou dvojvrstvovou tepelnoizolačnou doskou z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájanej organickou živicou. Vyrába sa použitím patentom chránenou technológiou v dvoch vrstvách (obr. 1).

Prvá horná tvrdá vrstva s hrúbkou do 20 mm má zvýšenú odolnosť proti vonkajšiemu mechanickému poškodeniu s optimálnou prídržnosťou stierkového materiálu. Spotreba stierkového materiálu je rovnaká ako pri penových plastoch.

Druhá spodná mäkká vrstva je flexibilná, prenáša nerovnosti podkladu (±20 mm) bez použitia drahého lepidla alebo bez zakázaného podliepania izolantov.

Vyznačuje sa súčiniteľom tepelnej vodivosti λD = 0,036 W/(m . K) (tab.). Spoločne s hrúbkou je určujúci pre výpočet tepelného odporu R = d/λD ((m2 . K)/W), kde d je hrúbka (m), λD je deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/(m . K)). Platí, že čím je hodnota λD nižšia, tým sa dosiahne vyššia hodnota tepelného odporu. Preto je dôležité zamerať sa na izolácie s čo najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti alebo po­užiť hrubšie izolácie na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu. Priamo úmerne sa tým znížia tepelné straty a výška finančných nákladov vynakladaných na energiu. Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 60 dB. Izolácia sa vyrába až do hrúbky 280 mm.

Tieto parametre umožňujú jej použitie aj na výstavbu pasívnych a nízkoenergetických domov, ale aj do rekonštrukcií a novostavieb tradičných rodinných a bytových domov.

Tab. Porovnanie súčiniteľa tepelnej vodivosti λ stavebných materiálov

Pri rekonštrukciách je mnohokrát obmedzujúcim faktorom hmotnosť, teda dodatočné zaťaženie konštrukcie. Tuhá dvojvrstvová tepelnoizolačná doska má objemovú hmotnosť v porovnaní s bežnými tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny o 45 % nižšiu. Vďaka nižšej hmotnosti sa znižuje aj prácnosť a skracuje čas realizácie.

Doska je súčasťou mnohých tepelnoizolačných systémov certifikovaných podľa ETAG 004 alebo systémov, ktoré získali národné osvedčenie (v krajinách, kde nie je nutné mať ETA certifikát). Dosky možno aplikovať na všetky druhy podkladov bez požiarneho obmedzenia. Samotná aplikácia je rovnaká ako pri ostaných druhoch izolantov.

Z dôvodu bezpečnosti a eliminovania tepelných mikromostov sa odporúča na kotvenie tepelnoizolačného systému použiť skrutkovacie kotvy. Záväzné použitie kotiev predpisuje držiteľ osvedčenia.

Dosku možno použiť ako súčasť systému zateplenia železobetónových stropov a stien metódou suchej montáže, ktorým sa zvyšuje požiarna odolnosť o 120 až 240 minút a zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie spolu s akustickými vlastnosťami.

Všetky typy fasádnej izolácie sú hydrofobizované pridávaním minerálnych olejov počas priebehu výroby a dvakrát prepaľované z dôvodu prevencie vzniku tmavých fľakov na hotových fasádach.

Zateplenie stropov a podhľadov
Doteraz málo zaujímavý a takmer nikým nepovšimnutý segment pri novostavbách a renováciách predstavuje izolovanie vodorovných plôch a podhľadov. Požiadavky na izolácie pre danú aplikáciu nezahŕňa ani ETAG 004, ktorá rieši predovšetkým vertikálne fasády budov.

Pre danú aplikáciu sa odporúča použiť frézovanú tepelnoizolačnú dosku (obr. 2). Ide o dosku (lamelu) z kamennej vlny s orientáciou vlákien prevažne kolmo na povrch dosky, spájanú organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovanú. Doska má na lícovej strane dookola skosené hrany o 16 mm pod uhlom 45°.

izolácie
 Obr. 2 Frézovaná tepelnoizolačná doska na zateplenie vodorovnej konštrukcie a podhľadu  Obr. 3 Kotvenie frézovanej tepelnej izolácie

Aplikácia je obdobná ako pri štandardných lamelách. Vyžaduje celoplošné lepenie bez dodatočného kotvenia, samozrejme s dôrazom na dobre pripravený podklad. Dosky sa lepia kontaktným lepidlom na báze cementu (určeným pre ETICS) na kvalitný, suchý, vyzretý a pevný podklad, zbavený omietok a náterov, prachu, mastnoty a soľných výkvetov, respektíve na neprašnú a súdržnú omietku. Podklad je nutné pred aplikáciou ošetriť hĺbkovou (kontaktnou) penetráciou v závislosti od skutočného stavu podkladu. Dosky možno mechanicky kotviť (obr. 3). Povrch dosiek možno ponechať bez povrchovej úpravy v prirodzenom vzhľade. Pred prevádzkou stavby treba odstrániť prach (napríklad priemyselným vysávačom), alebo na čistý a suchý povrch možno aplikovať po odskúšaní vnútornú maľbu alebo fasádnu farbu vrátane príslušnej penetračnej vrstvy nástrekom alebo valčekovaním. Doskami kladenými pravidelne vedľa seba na strih alebo na väzbu sa vytvára priestorový efekt jemnej bosáže. Samotná lamela je o 35 % ľahšia ako klasické lamely, čo umožňuje jednoduchšiu realizáciu zateplenia nad hlavou. Dosku možno použiť aj na zateplenie klenutého podhľadu.

Ide o dosku so súčinteľom tepelnej vodivosti λD = 0,042 W/(m . K), nehorľavú s ochranou proti šíreniu plameňa a požiaru, s optimálnymi akustickými vlastnosťami a odolnosťou proti vlhkosti. Doska je v celom objeme hydrofobizovaná, paropriepustná, rozmerovo stála a odolná proti alkáliám.

Záver
Skôr ako sa investor rozhodne, ktorý izolant použije, mal by zvážiť všetky kritéria, nielen cenu, ale aj kvalitu a životnosť a, samozrejme, fyzikálne a mechanické vlastnosti daného materiálu. Dodatočné opravy už hotových fasád sú totiž nohonásobne drahšie ako uvažovaná investícia (obr. 4).

TEXT: Ing. Martin Henčel
FOTO: ROCKWOOL

Ing. Martin Henčel je špecialistom technickej podpory firmy ROCKWOOL Slovensko, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.