Polypropylénové šachty využívané na dažďovú, splaškovú, revíznu a spádovú kanalizáciu

Polypropylénové šachty využívané na dažďovú, splaškovú, revíznu a spádovú kanalizáciu

Najväčším problémom mnohých kanalizačných systémov je ich netesnosť. V dôsledku netesností jednotlivých častí kanalizácie dochádza ku kontaminácii spodných vôd priesakmi odpadových vôd z kanalizácie, ako aj k neprimeranému a zbytočnému zaťažovaniu čistiarní odpadových vôd tým, že do kanalizačných systémov prenikajú vody zvonku t. j. povrchové i podzemné vody s balastnými látkami.

Kanalizačné šachty z polypropylénu sú moderné, veľmi presné a ľahké výrobky, ktoré sa bez problémov transportujú aj montujú. Sú ekologicky šetrné k životnému prostrediu.

Tieto šachty je možné vyrábať so širokou variabilitou výšky, veľkosti vtoku a výtoku od DN 50 do 800 mm a s jemne odstupňovanými uhlami vtokov a výtokov po 1o, sú konštruované na inštaláciu v hĺbkach od 1m do 6 m, bez zvláštnych opatrení, a to aj za prítomnosti zvýšenej hladiny spodnej vody. Sú vhodné aj na miesta s vysokým dopravným zaťažením a môžu sa inštalovať na ľubovoľnom kanalizačnom rade v mestách aj v menších obciach. Šachtové dná sú konštruované aj na použitie vysokotlakových čistiacich zariadení a umožňujú vstup kontrolných kamier.

Jednotlivé šachty je možné osadiť niekoľkými druhmi poklopov, rôznymi typmi prípojok ku kanalizácii, čistiacimi armatúrami, rebríkmi, prepadovými hranami, nornými stenami, regulátormi odtoku a podobne.

Použitie

Celoplastové kanalizačné šachty pri správnom osadení zabezpečujú maximálnu vodotesnosť a zabraňujú tak nežiaducim prienikom balastných a povrchových vôd do kanalizácií, ako aj nežiaducim prienikom rozličných druhov vôd z kanalizačných systémov.

Použitie týchto šácht z hľadiska umiestnenia je širokospektrálne, najmä pre rýchlu a jednoduchú manipuláciu pri osadzovaní  vzhľadom na ich nízku hmotnosť (osadenie bez použitia ťažkých mechanizmov).

Typy šácht

Podľa účelu použitia je možné ich rozdeliť na: dažďové, splaškové, revízne, spádové. Najčastejšie sa vyrábajú v týchto rozmeroch: s priemerom 400, 600, 800, 1 000, 1 500 mm a s výškou od 1 m do 4 m a viac. Na šachtu sa dajú napojiť akýmkoľvek typom potrubia (hladké, korugované, z PVC, PP, PE, sklolaminátové atď.). Šachty sa vyrábajú v týchto vyhotoveniach: priame, rohové alebo s možnosťou napojenia viacerých prípojok.

Vzhľadom na to, že kanalizačné šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odolávajú vonkajším vplyvom, vplyvom agresívnych vôd, roztokom chemických látok.

Kanalizačné šachty vyrobené kružovaním homogénnych  dosiek z technického PP s hrúbkou 8 mm – plášť kanalizačnej šachty je vyrobený skružením technickej dosky z PP s hrúbkou 8 mm a jej zvarením na tupo a následným vystužením – horizontálnym rebrovaním, resp. dodatočným vystužením podľa konkrétnych podmienok osadenia v teréne. Vstupná časť kanalizačnej šachty je riešená priamym vstupom s priemerom 600 mm a s plochým vystuženým vrchom alebo nesúosovým prechodovým kužeľom s prstencom s priemerom 600 mm, ktoré sa vyrábajú skružovaním a zvarením dosiek z PP na tupo. Spojenie dna nádrže s plášťom a následné spojenie plášťa s prechodovým kužeľom sa realizuje jednoduchým kútovým zvarom a trojitým extrúderovým zvarom. Pri každom type zvárania sa takto dosahuje maximálna pevnosť a vodotesnosť týchto spojov;

Kanalizačné šachty vyrobené kombináciou homogénnych  dosiek z technického PP s hrúbkou 8 mm a konštrukčných ľahčených prvkov skruže s hrúbkou 15 mm, s priemerom 1 000 mm a výškou do 500 mm. Tento typ je však možný len pri kanalizačných šachtách s priemerom 1000 mm – plášť kanalizačnej šachty je vyrobený zoskrutkovaním ľahčených segmentov skruže a ich zváraním jednoduchým kútovým zvarom a trojitým extrúderovým zvarom. Ostatné diely kanalizačnej šachty sa vyrábajú ako v prípade prvého typu.

Obidva typy materiálového vyhotovenia spĺňajú prakticky rovnaké pevnostné, fyzikálne a chemické parametre. Po zvarení telesa šachty sa táto šachta osadzuje plastovými stúpadlami v tele šachty, plastovou kapsou s rukoväťou v prechodovom kuželi a pripájacími prechodmi na potrubie požadovaného priemeru a typu. Takto je šachta pripravená na bezpečný vstup do šachty, na jednoduché a vodotesné pripojenie šachty na kanalizačné potrubie a na dlhodobé uloženie v teréne.

Osadenie

Kanalizačné šachty sa vyrábajú zvarovaním polotovarov z polypropylénu a sú konštruované ako samonosný kompaktný dielec, to znamená, že sú určené na osadenie do voľného terénu obsypaného zhutnenou zeminou bez nutnosti obetónovania.

Šachty sa osadzujú na hladký povrch podkladovej betónovej dosky. Teleso šachty sa obsype štrkopieskom s maximálnym zrnom 20 mm. Obsyp sa zhutňuje po vrstvách s hrúbkou najviac 200 mm. Maximálne zhutnenie obsypu je nutné pod roznášacou doskou, resp. prstencom, na ktorú sa na základe projektovej dokumentácie v prípade potreby kladie liatinový poklop.

Na zabezpečenie šachty proti vztlaku, ak je hladina spodnej vody vyššie o 1m, ako je uložené dno kanalizačnej šachty, je potrebné šachtu obetónovať do výšky úrovne hladiny spodnej vody. Obetónovanie sa môže realizovať tak, že po obvode šachty vo vzdialenosti 100 mm sa obopne oceľová (kari) sieť, na ktorej je prichytená lepenka alebo fólia. Priestor medzi šachtou a sieťou sa dobetónuje.

Stoka sa napája na šachtu cez pripájacie nátrubky šachty hrdlovým spojom s gumeným O-krúžkom.

Spádové kanalizačné šachty sa osadzujú obdobným spôsobom ako klasické kanalizačné šachty s tým rozdielom, že obsyp zeminy a následné zhutnenie v okolí kolena z PVC a spojky sa musí realizovať s maximálnou opatrnosťou.

Vtokové a výtokové potrubia sa osadzujú štandardne vo výške 100 mm od dna šachty, ak projektová dokumentácia nevyžaduje inak.

Dno vnútra kanalizačnej šachty je potrebné vybetónovať pod približne 5 % spádom smerom k prechodovému žľabu. Tak sa zabezpečí maximálna účinnosť prietoku kanalizačných vôd a eliminuje sa prípadné pôsobenie podzemnej vody na dno šachty.

Ing. Adrián Kováč
FOTO: Plastchem

Autor je technológom výroby v spoločnosti Plastchem, s. r. o.

KategórieTechnické zariadenia budov