Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Normy v oblasti merania a regulácie

normy v oblasti merania a regulacie

Súčasný celosvetový trend rešpektuje nevyhnutnú potrebu znižovať spotrebu energie. Na dosiahnutie tohto cieľa preto treba presne merať spotrebovanú energiu, teplo, plyn a pitnú vodu a regulovať ich v čase v závislosti od vonkajších podmienok. Z tohto dôvodu, ale aj na základe požiadaviek konečného spotrebiteľa na moderné technologické pozadie, sa systémy v budovách automatizujú. Meranie, regulácia, riadenie, vzájomná komunikácia – to je niekoľko čiastkových procesov v oblasti automatizácie prevádzky budov. Ako do tohto komplexu úloh zapadajú normy?

 Kvalita regulácie závisí od konštrukcie systémov budovy a technických údajov o jej prevádzke. Máloktorý z riadiacich systémov však dokáže komplexne podchytiť všetky technológie, preto je nevyhnutné integrovať viaceré produkty od viacerých výrobcov a dodá­vateľov služieb tak, aby výsledný celok tvoril pre budúceho používateľa spoľahlivé riešenie. Tomu, aby jednotlivé komponenty systému spolu komunikovali, slúžia aj normy. V nich sú uvedené požiadavky na produkty, procesy a systémy. V nadväznosti na to sú normy určené investorom, projektantom, kontrolným orgánom a koncovým používateľom.

Národné technické komisie (TK) sa ako odborný poradný orgán SÚTN pri tvorbe a preberaní noriem venujú jednotlivým oblastiam normalizačnej činnosti. Každá národná komisia TK má vo svojej pôsobnosti implementáciu konkrétnych európskych noriem (EN) vypracovaných európskymi technickými komisiami (TC).

Normy pre meranie a meradlá
Normy pre meranie a meradlá sú náplňou činnosti TK 110 Metrológia. Táto národná komisia má v svojej pôsobnosti normy týchto európskych TC:

  • CEN/TC 92 Prietokomery na studenú vodu; Slovensko prevzalo tri platné EN,
  • CEN/TC 171 Rozdelenie nákladov tepla; Slovensko prevzalo dve platné EN, obe prekladom,
  • CEN/TC 176 Merače tepla; Slovensko pre­vzalo šesť platných EN, všetky prekladom,
  • CEN/TC 237 Plynomery; Slovensko prevza­lo päť platných EN, z toho tri prekladom,
  • CEN/TC 294 Diaľkové čítanie meradiel; Slovensko prevzalo sedem platných EN.

Nasledujúci text uvádza prehľad týchto aktuálne platných noriem:

STN EN 14154 (súbor noriem) (25 7805)
Vodomery
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Časť 2: Inštalácia a podmienky na používanie
Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia
Dátum vydania: 1. 9. 2011
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V súčasnosti sa pripravuje preklad, predpokladá sa vydanie v 1. polroku 2013.

Nahradené normy: STN EN 14154 (súbor noriem) z 2008
Súbor noriem platí pre vodomery použité v bytoch, ale aj na priemyselné účely. Vzťahuje sa na vodomery pracujúce na základe elektrických aj elektronických princípov aj na vodomery na mechanickom princípe, ďalej na vodomery na studenú pitnú vodu aj na ohriatu vodu. Stanovuje kritériá pre výrobcov vodomerov, výber vodomerov, požiadavky na ich inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Týka sa nových alebo opravených vodomerov. Tretia časť určuje požiadavky na certifikáciu vodomerov a certifikačné postupy.

STN EN 834 (25 8521)
Rozdeľovače vykurovacích nákladov na urče­nie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje s elektrickým napájaním

Dátum vydania: 1. 10. 1998
Spôsob prevzatia: prekladom

STN EN 835 (25 8522)
Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určenie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje bez elektrického napájania pracujúce na princípe odparovania meracej kvapaliny
Dátum vydania: 1. 10. 1998
Spôsob prevzatia: prekladom

STN EN 1434 (súbor noriem) (25 8512)
Merače tepla
Časť 1: Všeobecné požiadavky
Časť 2: Požiadavky na konštrukciu
Časť 4: Skúšky typu meradla
Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení
Časť 6: Montáž, uvedenie do prevádzky, sledovanie činnosti, údržba
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Spôsob prevzatia: prekladom

Nahradené normy: STN EN 1434 (súbor noriem) z roku 2007
Táto európska norma uvádza všeobecné požiadavky a platí pre merače tepla, teda pre prístroje určené na meranie tepla, ktoré sa v teplovýmennom zariadení absorbuje (v prípade ochladzovania), alebo sa odovzdáva (v prípade ohrievania) pomocou kvapaliny, nazývanej teplonosná.

STN EN 1434-3 (25 8512)
Merače tepla. Časť 3: Výmena dát a rozhrania
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

TNI CEN/TR 15760 (25 8513)
Merače tepla. Zoznam dokumentujúci vzťah medzi smernicou 2004/22/ES (MID) a súborom EN 1434: 2007
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Spôsob prevzatia: prekladom

STN EN 1359 (25 7862)
Plynomery. Membránové plynomery
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom

Táto norma špecifikuje požiadavky a príslušné skúšky na konštrukciu, prevádzku a bezpečnosť membránových plynomerov. Norma sa používa na podporu požiadaviek nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

STN EN 12405-1+A2 (25 7865)
Plynomery. Prepočítavacie zariadenia.
Časť 1: Prepočet objemu
Dátum vydania: 1. 9. 2011
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 12405-1: 2006

V tejto európskej norme sa špecifikujú požiadavky a skúšky na konštrukciu, vyhotovenie, bezpečnosť a zhodu elektronických prepočítavačov množstva plynu pripojených k plynomerom a používaných na meranie objemu vykurovacích plynov 1. a 2. triedy podľa EN 437. Pri predložení účtu konečnému spotrebiteľovi sa môže použiť odpočet z prepočítavacieho zariadenia v spojení s odčítaním plynomeru, ktorý spĺňa požiadavky STN EN 1359, STN EN 12480 alebo STN EN 12261.

STN EN 12405-2 (25 7865)
Plynomery. Prepočítavacie zariadenia.
Časť 2: Prepočet energie
Dátum vydania: 1. 11. 2012
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V súčasnosti sa pripravuje preklad, predpokladá sa vydanie v máji 2013.

STN EN 12480 (25 7863)
Plynomery. Rotačné objemové plynomery
Dátum vydania: 1. 2. 2004
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 12480: 2002
V tejto európskej norme sa špecifikujú rozsahy, konštrukcia, zhotovovanie, funkcie, výstupné charakteristiky a skúšanie rotačných objemových plynomerov na meranie plynu. Norma sa používa na podporu požiadaviek nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

STN EN 14236 (25 7866)
Ultrazvukové domové plynomery
Dátum vydania: 1. 8. 2007
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN P ENV 14236: 2003
Norma sa používa na podporu požiadaviek nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

Normy pre svetlo a osvetlenie
Normalizačnú činnosť v tejto oblasti má v pô­sobnosti TK 108 Svetlo a osvetlenie. Táto národná komisia zodpovedá za implementáciu noriem, ktoré vypracovala európska TC:

  • CEN/TC 169 Svetlo a osvetlenie; Slovensko prevzalo osemnásť platných EN, z toho štrnásť prekladom.

STN EN 13032-1+A1 (36 0401)
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel.
Časť 1: Meranie a formulár súborov
Dátum vydania: 1. 7. 2012
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
Nahradené normy: STN EN 13032-1: 2005

V tejto norme sa stanovujú všeobecné zásady merania základných fotometrických údajov na účely osvetlenia aplikácií. Stanovujú sa kritériá merania potrebné na štandardizáciu základných fotometrických údajov a podrobnosti o formáte súboru CEN na elektronický prenos dát.

STN EN 13032-2 (36 0401)
Svetlo a osvetlenie.
Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel.
Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V norme sa stanovujú údaje, ktoré sa majú uvádzať pri svetelných zdrojoch a svietidlách určených na osvetlenie vnútorných alebo vonkajších pracovných miest.

STN EN 13032-3 (36 0401)
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel.
Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom
V tejto sa tretej časti normy špecifikujú požadované údaje svetelných zdrojov a svietidiel na overenie zhody s EN 1838.

STN 36 0015
Meranie umelého osvetlenia
Dátum vydania: 1. 7. 1960
Spôsob zavedenia: v českom jazyku

Normy pre riadiace systémy a komunikáciu
Agenda komisie Európskeho výboru pre normalizáciu CEN/247 Automatizácia v budovách nie je zaradená v TK pracujúcej pri SÚTN. Problematike sa však venujú jednotlivci, ktorí spolupracujú so SÚTN prostredníctvom zodpovedného referenta oddelenia stavebníctva a dopravy. Ako dôkaz dôležitosti aktivít v normalizácii v tejto oblasti môže poslúžiť aj pohľad na aktuálne projekty v CEN/TC 247 Automatizácia v budovách, kde je aktívnych až 23 projektov. Slovensko prevzalo 23 platných EN, z toho päť prekladom.

STN EN 12098-1 (06 0330)
Regulácia vykurovacích systémov
Časť 1: Regulácia teplovodných vykurovacích systémov v závislosti od vonkajšej teploty
Dátum vydania: 1. 10. 2000
Spôsob prevzatia: prekladom
Časť 2: Optimalizácia zapnutia – vypnutia regulačných zariadení teplovodných vykurovacích systémov
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom
Časť 3: Regulácia elektrických vykurovacích systémov v závislosti od vonkajšej teploty
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Spôsob prevzatia: prekladom
Časť 4: Optimalizácia zapnutia – vypnutia regulačných zariadení elektrických systémov
Dátum vydania: 1. 3. 2006
Spôsob prevzatia: prekladom
Časť 5: Spínacie zariadenia na programovo riadené zapnutie – vypnutie vykurovacích systémov
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom

Táto norma obsahujúca niekoľko častí je určená pre regulačné zariadenie vykurovacích sústav s vodou ako vykurovacím médiom s teplotou do 120 °C. Obsahuje hlavné charakteristiky zariadenia, ktoré znižuje spotrebu energie a času v závislosti od vonkajších podmienok a zlepšuje tak komfort a tepelnú pohodu prostredia. Toto regulačné zariadenie môže, ale nemusí byť pripojené na dátovú sieť.
Norma je v súlade so smernicou o stavebných výrobkoch 89/106/EHS.

STN EN 15232 (74 7307)
Energetická hospodárnosť budov.
Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov
Dátum vydania: 1. 11. 2012
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V norme sú opísané metódy vyhodnotenia vplyvu automatizácie budov a technickej správy budov na energetickú náročnosť budov. Bola vypracovaná tak, aby spĺňala požiadavky smernice o energetickej hospodárnosti budov (č. 2010/31/ES; nahradila pôvodnú smernicu č. 2002/91/ES).

STN EN 14908-1 (73 7306)
Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Sieťový protokol budov
Časť 1: Protokol navrstvenia
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Časť 2: Komunikačný stočený kanál
Dátum vydania: 1. 5. 2006
STN EN 14908-3 (73 7306)
Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol
Časť 3: Komunikačný kanál po elektrickej sieti. Špecifikácia
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Časť 4: Komunikácia IP
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Časť 5: Návod na implementáciu
Dátum vydania: 1. 10. 2009
V tejto časti normy sa špecifikuje minimálny súbor pravidiel na zabezpečenie zhody.
Časť 6: Aplikácia prvkov
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Spôsob prevzatia: (celý súbor) oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
Norma poskytuje mechanizmy, pomocou ktorých si rôzni predajcovia automatizácie budov, riadenia a systémov riadenia budov môžu vymieňať informácie normalizovaným spôsobom. Kvalita vykonávania BACS závisí od konštrukcie riadiacich systémov budovy a technických údajov o prevádzke procesu.
STN EN ISO 16484-1 (73 7310)
Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS)
Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)
Dátum vydania: 1. 4. 2011
V tejto časti sa špecifikujú zásady zadania projektu, jeho realizácia a integrácia systémov do BACS. Kvalita vykonávania BACS závisí od konštrukcie systémov budovy a technických údajov o prevádzke procesu. Posledná časť tohto súboru poskytuje návod na ich hodnotenie a zlepšenie.
Časť 2: Hardvér (ISO 16484-2: 2004)
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Časť 3: Funkcie (ISO 16484-3: 2005)
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Časť 5: Dátový komunikačný protokol
(ISO 16484-5: 2010)
Dátum vydania: 1. 9. 2011
V tejto časti normy sú definované komunikačné služby pre výpočtové zariadenia na monitorovanie a riadenie vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia (HVAC) a iných stavebných systémov. Definujú sa objektovo orientované informácie odoslané zariadeniami, čím sa uľahčuje uplatňovanie a využívanie digitálnej riadiacej techniky.
Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2009)
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Spôsob prevzatia: (celý súbor) oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

Elektromagnetická kompatibilita systémov pre domácnosti a budovy
Implementáciu týchto noriem má v pôsobnosti TK 34 Elektromagnetická kompatibilita, resp. CLC/TC 205 Elektronické systémy domácností a budov (HBES). Slovensko prevzalo 28 platných EN.

STN EN 50090 (súbor noriem) (36 8051)
Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES)
Časť 1: Normalizačná štruktúra
Dátum vydania: 1. 6. 2011
Časť 2-1: Prehľad systému. Stavba
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Časť 2-2: Prehľad systému.
Všeobecné technické požiadavky
Dátum vydania: 1. 5. 2002
Časť 2-3: Prehľad systému.
Základné požiadavky na funkčnú bezpečnosť výrobkov integrovaných do HBES
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Časť 3-1: Prehľad systému.
Všeobecné technické požiadavky
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Časť 3-2: Hľadiská použitia.
Používateľský postup pre HBES, triedu 1
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Časť 3-3: Hľadiská použitia.
Model komunikácie prepojených HBES a spoločné typy dát HBES
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Spôsob prevzatia: (celý súbor) oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
TNI CLC/TR 50090-9-2 (36 8051)
Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 9-2: Požiadavky na inštaláciu. Prehliadka a skúšanie inštalácie HBES
Dátum vydania: 1. 2. 2008
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

STN EN 50491 (súbor noriem) (36 8055)
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS)
Časť 2: Podmienky prostredia
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Časť 4-1: Všeobecná funkčná bezpečnosť výrobkov určených na integráciu do domových automatizačných a riadiacich systémov (BACS)
Dátum vydania: 1. 6. 2012
Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v priemyselnom prostredí
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Spôsob prevzatia: (celý súbor) oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
Súbor EN 50491 sa zaoberá vývojom a skúšaním elektronických systémov pre byty a budovy (HBES) a automatizačných a riadiacich systémov v budovách (BACS).
Niektoré časti tejto európskej normy spĺňajú základné požiadavky smernice č. 2004/108/ES a smernice č. 2006/95/ES.

TNI CLC/TR 50491-6-3 (36 8055)
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6-3: Inštalácie HBES. Posudzovanie a definícia úrovní
Dátum vydania: 1. 5. 2012
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

Záver
Článok uvádza prehľad aktuálne zavedených a platných noriem pre technické zariadenia budov v danom čase. Na získanie neskorších aktualizovaných informácií sa treba obrátiť na národný normalizačný orgán – SÚTN.
Informácie o vydaných slovenských technických normách STN sú uvedené na webovej stránke SÚTN (www.sutn.sk). Na rovnakej stránke sa zverejňuje aj plán technickej normalizácie, v ktorom sú uvedené pripravované normy, spôsob ich zavedenia do sústavy STN a informácie o termínoch spracovania. Informácie sa aktualizujú mesačne.

Foto: Sensus Slovensko