Partner sekcie:
  • Stavmat

Efektívna izolácia vzduchotechnických potrubí

efektivna izolacia vzduchotechnickych potrubi

Sprísňujúca sa legislatíva v oblasti pasívnej aj aktívnej požiarnej bezpečnosti potvrdzuje, že na bezpečnosť užívateľov a obyvateľov stavieb sa kladú stále vyššie požiadavky. K zvyšovaniu bezpečnosti stavieb prispievajú aj sofistikované riešenia izolácie vzduchotechnických potrubí a potrubí na odvod dymu a tepla.

 Požadované požiarne odolnosti sa môžu v praxi zabezpečiť obalením potrubí izoláciou na báze kamennej minerálnej vlny. Izolácia musí ochrániť potrubie pred ohňom a teplom z vonkajšej strany v prípade vzduchotechniky (VZT), alebo aj z vnútornej strany – v prípade potrubia na odsávanie dymu a tepla (ODT). Jedno z komplexných riešení prestavuje systém FIRESTOP, pri ktorom sa používa izolácia na báze kamennej minerálnej vlny pri rôznych požiarnych odolnostiach (EI 30 až EI 180) potrubí VZT alebo ODT, a to v prípade vodorovných alebo zvislých potrubí.

Tento systém možno použiť v bytových domoch, administratívnych budovách, vo verejných obchodných domoch, všade tam, kde sa používa vzduchotechnické potrubie, ktoré prechádza cez viacero požiarnych úsekov.

Oba systémy slúžia na izoláciu potrubí, ktoré rozvádzajú vzduch do jednotlivých priestorov budovy. Potrubie ODT má okrem uvedenej funkcie aj špeciálnu funkciu na odvod dymu a tepla v prípade požiaru. Na vyústení potrubia je špeciálny odsávací ventilátor a v každom požiarnom úseku sú na potrubí otvory, do ktorých sa v prípade vzniku nasáva požiar a následne vyvádza cez všetky požiarne úseky von. Takýmto spôsobom sa aktívne prispieva k požiarnej bezpečnosti a ochrane obyvateľov budovy.

Pasívnu požiarnu ochranu VZT potrubia (neplatí pri ODT) môžu zabezpečovať aj požiarne klapky, ktoré sa inštalujú do potrubí v mieste, kde prechádzajú z jedného požiarneho úseku do druhého. Požiarna klapka má za úlohu uzavrieť potrubie v prípade, že v jednom požiarnom úseku vznikne požiar. Nerieši však tepelnú a akustickú izoláciu potrubia, takže potrubie sa musí ešte dodatočne doizolovať. Ďalším možným spôsobom riešenia požiarnej izolácie je obloženie potrubia tvrdými sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami. Tieto riešenia však zvyšujú zaťaženia závesných systémov, práca s takýmito materiálmi je namáhavejšia ako s minerálnou vlnu a systémy nedosahujú taký tepelný a akustický izolačný efekt.

Komplexné riešenie
Hlavným komponentom systému postaveného na princípe obalenia potrubia sú izolačné materiály – dosky, rohože a lamelovo skružovateľné pásy na báze vlny povrchovo upravenej vystuženou hliníkovou fóliou. Okrem toho, že nie sú horľavé, výborne tepelne izolujú a zároveň dokážu eliminovať hluk vznikajúci a šíriaci sa v klimatizačných jednotkách. Riešenie ponúka balík všetkých potrebných komponentov – od najdôležitejšej izolácie až po posledný, no nemenej dôležitý spojovací komponent – a tak vytvára ucelený a komplexný systém dodávaný jedným výrobcom. Návrh a vývoj systému prebiehal v spolupráci s realizačnými firmami, vďaka čomu sa jeho tvorcovia zameriavali nielen na finálnu požiarnu odolnosť, ale aj na čo najjednoduchšiu a časovo nenáročnú montáž. Mokré lepiace procesy sa eliminovali na minimum, izolácia sa na potrubie upevňuje navarovacími tŕňmi a spoje dosiek sú jednoducho vyrezané špecializovanými nožmi natupo alebo na polodrážku. Systém bol odskúšaný a klasifikovaný skúšobňou, ktorá je akreditovaná ako skúšobňa s certifikátom Európskej únie. Všetky výsledky a systémy tak možno použiť vo všetkých krajinách EÚ.

Funkcie izolácie vzduchotechnických potrubí
Vzduchotechnické potrubia plnia primárnu funkciu rozvodu tepla a vzduchu, či už čistého, alebo znečisteného, musia však spĺňať aj požiadavky na pasívnu požiarnu bezpečnosť. V prípade požiaru v jednom požiarnom úseku sa VZT potrubia nesmú stať šíriteľom plameňov, dymu a nebezpečného tepla do ostatných požiarnych úsekov na čas nevyhnutný na evakuáciu ohrozených osôb, prípadne zásah hasičských záchranných zložiek. Systém izolácie vzduchotechnických potrubí FIRESTOP VZT slúži na zabránenie šíreniu požiaru cez toto potrubie (alebo jeho priestupom) z jedného požiarneho úseku do druhého. Táto požiarna odolnosť sa deklaruje vzhľadom na medzné stavy celistvosti a povrchovej teploty (EI) v trvaní 30, 45, 60 a 90 minút pri vodorovnom a zvislom štvorhrannom potrubí a 120 alebo 180 minút pri zvislom štvorhrannom potrubí. Pri zvislom a vodorovnom kruhovom potrubí sa vzťahuje na trvanie 30 a 60 minút, pri zvislom kruhovom potrubí na 90 minút. 

Funkcie izolácie potrubia na odvod dymu a tepla
Potrubia na odvod dymu a tepla majú okrem funkcie rozvodu vzduchu alebo tepla za úlohu zabezpečiť v prípade požiaru odsávanie dymu a tepla z postihnutej oblasti a bezpečne ho odviesť von z budovy prostredníctvom špeciálnych ventilátorov. Potrubia ODT sú namáhané plameňmi a dymom nielen z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany. Systém izolácie FIRESTOP MULTI ODT slúži na požiarnu ochranu potrubia, odsávanie dymu a tepla z miesta so vzniknutým požiarom a z úsekov, cez ktoré prechádza. Táto požiarna odolnosť sa deklaruje v trvaní 30 minút pri vodorovných a zvislých štvorhranných potrubiach a 45 minút pri vodorovných štvorhranných potrubiach.

Uplatnenie v praxi
Na Slovensku aj v Českej republike je mnoho stavieb, v ktorých sa realizoval systém ochrany potrubí ich obalením. Takmer v kaž­dej garáži obchodného centra sa nájdu potrubia s týmto riešením požiarnej bezpečnosti. Medzi príklady možno zaradiť bratislavské centrá Avion Shoping Park, Eurovea, Trinity a ďalšie.

Článok vznikol z podkladov spoločnosti Knauf Insulation.

Obrázky: Knauf Insulation

Legislatívne požiadavky
Systémové riešenie FIRESTOP na vzduchotechnické potrubie a potrubie na odvod dymu a tepla je navrhnuté súlade s týmito predpismi:

  • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
  • vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. o technických požiadavkách protipožiarneho zabezpečenia pri výstavbe a užívaní stavieb,
  • STN 92 02 01 1 až 4 o požiarnej bezpečnosti stavieb,
  • STN EN 12 101 1-10.

Ochrana potrubí VZT
Systém FIRESTOP MULTI VZT na vodorovné hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy v zmysle STN EN 1366-1: 2001 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia. Je klasifikovaný podľa STN EN 13501-3+A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky.

Ochrana potrubí ODT
Systém FIRESTOP MULTI ODT na vodorovné a zvislé hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy v zmysle STN EN 1366-8: 2005 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia. Je klasifikovaný podľa STN EN 13501-4+A1: 2010. Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia.

Všetky skúšky boli vykonané akreditovanou skúšobňou a autorizovanou osobou.
 

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre