Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Pórobetónový montovaný stropný systém bez nadbetonávky

Montovaný stropný systém pozostávajúci z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek na báze pórobetónu.

Krok 11: Doplnkové vystuženie

Následne sa vystužia prípadné výmeny nosníkov na väčšie otvory v strope, doplní sa výstuž prievlakov a dobetonávok. Ako podklad slúžia výkresy výstuže od statika.

11 Doplnkové vystuženie
11 Doplnkové vystuženie |

Krok 12: Navlhčenie vodou pred betonážou

Podľa výkresovej skladby sa skontroluje uloženie betonárskej ocele a predpísané navýšenie. Strop sa dôkladne navlhčí vodou. Po vložkách sa dá kráčať bez rizika ich zlomenia a následného prepadnutia.

12 Navlhčenie vodou pred betonážou
12 Navlhčenie vodou pred betonážou |

Krok 13: Betonáž stropu

Zálievky a dobetonávky sa realizujú v menších objemoch (napr. z fúrika). Betón musí mať kvalitu predpísanú statikom (min. trieda C 20/25). Zmes musí byť plastická, nie však riedka. Po uloženej výstuži je zakázané chodiť.

13 Betonáž stropu 1
13 Betonáž stropu |

Krok 14: Zhutnenie betónovej zmesi

Betónová zmes v zálievkach, vencoch a ostatných dobetonávkach sa dôkladne zhutní. Položené konštrukcie sa nenadbetónovávajú, vybetónujú sa len rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany.

14 Zhutnenie betónovej zmesi
14 Zhutnenie betónovej zmesi |

Krok 15: Strop po betonáži

Strop je pochôdzny na druhý deň po betonáži. Montážne podpery pod stropom sa nesmú preťažiť. Počas prvého týždňa až 10 dní je potrebné betón vlhčiť. Podpernú konštrukciu možno odstrániť najskôr po 28 dňoch.

15 Strop po betonáži 1
15 Strop po betonáži |

 

Text + foto: spracované z podkladov firmy Xella
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2019.