Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI

Bezpečné dočasné a trvalé zábradlia

bezpecne docasne a trvale zabradlia

Zábradlie sa musí zhotoviť vždy tak, aby vyhovovalo požadovanému účelu a odolalo všetkým zaťaženiam a vplyvom, ktoré sa pri realizácii stavby alebo pri jej užívaní bežne vyskytnú. Základnou funkciou zábradlia je zabezpečiť ochranu zamestnancov proti pádu do voľného priestoru, ktorý sa nachádza pod pracovnou plošinou.

Za prácu vo výške možno považovať akúkoľvek činnosť vykonávanú vo výške väčšej ako 1,5 m nad voľnou hĺbkou, bez ohľadu na jej náplň a trvanie. Pri práci vo výške 1,5 m nad voľnou hĺbkou sa vyžaduje zabezpečenie ochrany pracovníka proti pádu. Na stavenisku je ďalej nutné zabezpečiť ochranu proti pádu na všetkých pracoviskách nachádzajúcich sa nad vodou alebo inými látkami, pri ktorých hrozí poškodenie zdravia, a to bez ohľadu na výšku.

Dočasné zábradlie
Za dočasné ochranné zábradlie sa považuje zábradlie, ktoré sa používa iba v priebehu výstavby. Je prostriedkom kolektívnej ochrany fyzických osôb. Konštrukcie, ktoré slúžia na ochranu pracovníkov počas stavebných alebo montážnych prác, sú v priečnom reze zvislé alebo odklonené od zvislice maximálne o 15°.
Ochranné zábradlie sa používa aj pri zemných prácach, zhotovovaní základových konštrukcií a výstavbe podzemných objektov.

Výška držadla (hornej tyče) dočasného zábradlia nad pracovnou podlahou musí byť v sú­lade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, minimálne 1 100 mm. Zábradlie musí tvoriť minimálne držadlo (horná tyč) a zarážka pri podlahe (ochranná lišta) s výškou minimálne 150 mm (obr. 1). Na aplikáciu systémového debnia alebo lešenárskych zostáv sa vzťahujú špecifické predpisy (obr. 2).

Pokiaľ sa pracovná podlaha nachádza nad okolitým priestorom vo výške viac ako 2 m, vkladá sa do zábradlia do priestoru medzi držadlom a zarážkou pri podlahe minimálne ešte jedna stredná tyč alebo iná vhodná výplň.

Pri sklone chránenej plochy do 15° (merané od vodorovnej roviny) nesmie byť voľná medzera v prípade dvojtyčového (s hornou a strednou tyčou), prípadne viactyčového (s hornou tyčou a ďalšími tyčami) zábradlia väčšia ako 550 mm.

Ak má pracovná plocha sklon väčší ako 15° od vodorovnej roviny, musí byť výška zábradlia minimálne 1 100 mm a zábradlie musí obsahovať minimálne tri tyče. Voľná medzera v dolnej polovici zábradlia nesmie byť zároveň nikdy väčšia ako 250 mm.

Dočasné zábradlie môže byť prerušené iba v miestach rebríkových alebo schodiskových prístupov.
Ochrana proti pádu z výšky nie je nutná v prípade pracovných plôch alebo komunikácií so sklonom menším ako 10 %, ak sú vymedzené dočasnými jednotyčovými zábranami (s hornou tyčou) s výškou 1 100 mm a zároveň umiestnenými minimálne 1 500 mm od miesta (hrany) možného pádu.
–>–>
Premiestniteľné zábradlie
Premiestniteľné zábradlie môže byť odnímateľné, posuvné, sklopné, skladacie, otvárateľné a podobne. Osadzuje sa všade tam, kde je z prevádzkových dôvodov nutné umožniť občasné nakladanie a vykladanie predmetov, montáž alebo demontáž zariadenia. Po ukončení týchto činností je nutné zábradlie vždy vrátiť do pôvodnej polohy.

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. sa zábradlie nemusí zriadiť, ak by bránilo základnej prevádzke, na ktorú je plocha určená (javiská, nakladacie alebo vykladacie rampy, pódiá), alebo pri hĺbke voľného priestoru najviac 3 m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou prevádzkou vytvorený nepochôdzny bezpečnostný pás so šírkou najmenej 1 500 mm, ktorý je zreteľne vymedzený. Aj napriek tomu sa odporúča zabrániť prípadnému pádu osôb napríklad bezpečnostnou značkou, vyznačením bezpečnostného pásu, obmedzením prístupu alebo trvalým dozorom. V týchto prípadoch je rovnako možné použiť odnímateľnú zábranu (reťaz, lano, závora), ktorá však nenahrádza plnohodnotné zábradlie.

Všeobecne sa na premiestniteľné zábradlie vzťahujú rovnaké pravidlá ako na bežné trvalé ochranné zábradlie. Ďalšie špecifické požiadavky na premiestniteľné zábradlie sú uvedené v STN 74 3305: 1988 (Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia).

Trvalé zábradlie
Vo všetkých objektoch je na pracoviskách a komunikáciách s nerovnakou výškovou úrovňou nutné zriadiť trvalé zábradlie, pokiaľ je rozdiel úrovní väčší ako 0,5 m. Rovnako je to aj na voľných okrajoch schodísk, vyrovnávajúcich rámp, ochodzí, galérií, lávok a mostov.

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou.

Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm.
Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.

Schodisko a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodiska, ktoré musí mať dve zábradlia (obr. 3). Schodisko a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodisko a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm.

Každá pochôdzna plocha stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere. Na toto zaťaženie je nutné z hľadiska statiky posúdiť všetky časti zábradlia vrátane kotvenia stĺpikov zábradlia. Napríklad v prípade tribún pre stojacich divákov sa musí vždy po desiatich radoch inštalovať vodorovné zábradlie. Toto zábradlie sa musí staticky posúdiť na príslušné vodorovné sily.

Výška zábradlia sa v súlade s STN 74 3305 meria na pomyselnej zvislici, ktorá sa spúšťa z úrovne najvyššej hrany hornej plochy zábradlia (vrátane držadla) na líce pochôdznej plochy.

Výška zábradlia sa navrhuje v súlade s dvoma kritériami: ochrany proti pádu a opory pri stúpaní. V prvom prípade je nutné vychádzať z priemernej výšky človeka (1 750 mm) Podľa toho vychádza teo­retická výška zábradlia pod spodný okraj hrudného koša osoby (1 100 mm). Na určenie výšky zábradlia v schodiskovom priestore je potom rozhodujúca hĺbka, do ktorej by osoba mohla prepadnúť. Môže byť predpísané zábradlie s výškou 900, 1 000, 1 100 alebo 1 200 mm (tab. 1).

Tab. 1 Minimálna výška trvalého zábradlia (vrátane držadla) ako ochrany proti pádu

Pokiaľ ide o oporu pri stúpaní, pre dospelé osoby sa odporúča výška zábradlia 900 mm. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (v zdravotníckych zariadeniach, domovoch pre seniorov) má zábradlie bežne výšku 1 100 až 1 200 mm a niekedy sa umiestňuje ďalšie (alebo iba jediné) držadlo vo výške 900 mm. Pre osoby s nižšou výškou sa odporúča navyše umiestniť ďalšie držadlo vo výške 600 až 750 mm. V prevádzkach určených na pobyt detí závisí výška, do ktorej sa držadlo osadzuje, od ich veku. V prípade detí do šesť rokov by sa malo umiestniť do výšky 400 až 500 mm, detí do dvanásť rokov do výšky 600 až 700 mm (tab. 2). Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy.

Tab. 2 Výška trvalého držadla (vodiacej tyče) ako opory pri stúpaní

Pokiaľ ide o šikmú rampu pre vozíčkarov, mali by sa pridať vodiace tyče, a to vo výške 300 mm nad šikmou pojazdnou plochou.

Veľkosť medzier medzi výplňou zábradlia sa stanovuje podľa zatriedenia prostredia, pochôdznej plochy, typu výplne zábradlia a podobne. Na pochôdznych plochách s obmedzeným prístupom osôb (pracovné a kontrolné plošiny výrobných budov) sa osadzuje iba dvojtyčové zábradlie s dvomi vodorovnými alebo šikmými tyčami a zarážkou (ochrannou lištou), s výškou minimálne 100 mm alebo viactyčová výplň.
Na pôchodznych plochách s voľným prístupom osôb (budovy na bývanie, budovy občianskej vybavenosti) môžu byť medzi zvislými prvkami zábradlia maximálne medzery 120 mm. Medzery v zábradlí v prevádzke určenej pre deti nesmú byť širšie ako 80 mm. Medzi vodorovnými alebo šikmými prvkami môžu byť medzery maximálne 180 mm. V týchto prípadoch môže byť maximálna medzera medzi výplňou zábradlia pri pochôdznych plochách 120 mm.

Konštrukcia zábradlia musí odolávať atmosférickým vplyvom, korózii a otrasom.

Zábradlie umiestnené v požiarnej chránenej únikovej ceste musí byť zhotovené z nehorľavých materiálov (výnimkou je drevené držadlo). Zábradlie nie je nutné osadzovať tam, kde je bezpečnosť zaistená iným spôsobom (parapetom, murivom, nízkou plnou stenou). Zábradlie nie je nutné osadzovať na mieste, na ktorom by bránilo bežnej prevádzke, na ktorú je plocha určená (nástupištia, okraje bazénov). Ďalšou výnimkou je prípad, keď je pri hĺbke voľného priestoru maximálne 3 m a na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou prevádzkou zreteľne vymedzený nepochôdzny bezpečnostný pás (kvetináčom), so šírkou minimálne 1 500 mm.

Zvláštne zábradlie
V prípade rekonštrukcie pamiatkovej budovy je nutné riadiť sa normatívnymi požiadavkami kladenými na zábradlie, iba ak ich rešpektovanie nevedie k zníženiu pamiatkovej hodnoty budovy (obr. 4). Z toho vyplýva, že zábradlie môže byť aj nižšie, ako je bežne predpísané.

Zvláštne požiadavky sa vzťahujú napríklad na zábradlie stavebných mechanizmov, komínových lavičiek, držadlá pohyblivých schodísk a na dekoračné balustrády, v prípade ktorých je nutné postupovať podľa špecializovaných noriem pre jednotlivé odbory.


Obr. 4 Počas rekonštrukčných prác možno využiť aj trvalé zábradlie

Povinnosti zhotovovateľa stavby
Pri práci vo výškach sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z. Ochranu proti pádu zabezpečuje zamestnávateľ prednostne prostriedkami kolektívnej ochrany – ochranným zábradlím.

Odovzdanie a prevzatie ochranného zábradlia do užívania je nutné zaznamenať zápisom do stavebného denníka alebo iným zodpovedajúcim spôsobom. Jedenkrát za mesiac je nutné na zábradlí vykonať odbornú prehliadku. Okrem tejto prehliadky sa vykonáva denná prehliadka, a to vždy pred začiatkom prác. Ak sa vyskytnú nedostatky alebo poruchy, zábradlie možno opätovne používať až po ich odstránení.
Na manipuláciu s premiestniteľným zábradlím je nutné vypracovať prevádzkový poriadok, v ktorom sa určia osoby oprávnené na manipuláciu so zábradlím.

TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
OBRÁZKY a FOTO: archív autora

Ing. Kamil Barták, CSc., sa zoberá kontrolou technickej úrovne významných stavieb a ich realizáciou.

Literatúra
1.    STN 73 4130: 1985 – Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia.
2.    Firemné podklady autora (archív).

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.