image 70649 25 v1
Galéria(19)

Kladenie prekladového trámca

Partneri sekcie:

Prekladový trámec je vhodné použiť na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách v spojení s nadmurovkou alebo so železobetónovou doskou. Nosnosť montovaného prekladu je zaručená, iba ak sa prekladový trámec použije ako systémový prvok s minimálne jedným nadmurovaným radom tvárnic s výškou 249 mm a minimálnou pevnostnou triedou P2-400.

02Tramec
03Tramec
04Tramec
05Tramec
06Tramec
07Tramec
08Tramec
09Tramec

Samotné prekladové trámce sú nenosné, je možné ich použiť v nenosných priečkach. Pri nadmurovaní nesmú medzi tvárnicami vzniknúť medzery, zvislé škáry musia byť zlepené, aj keď sa použijú tvárnice s perom a drážkou.

Montovaný preklad

Ploché preklady sú trámce s výškou 124 mm s malou vlastnou hmotnosťou vystužené oceľovou výstužou, nad ktorými treba zrealizovať nadmurovku minimálne jedného radu tvárnic s výškou 250 mm, čím vznikne približne 375 mm vysoké nadpražie. Prekladové trámce sa vyrábajú ako vystužené výrobky s prierezom 125 × 125 mm (Typ 1) a 150 × 125 mm (Typ 2) pevnostnej triedy P4,4-600, s výrobnou dĺžkou maximálne 3 000 mm. Kladením prekladových trámcov vedľa seba možno preklenúť otvor v nosnom aj nenosnom múre s hrúbkou 250 mm (2 × dielec, Typ 1), s hrúbkou 300 mm (2 × dielec, Typ 2), s hrúbkou 375 mm (3 × dielec, Typ 1). Prekladové trámce možno použiť v nenosnom múre (nenosnej priečke) aj samostatne, pre nenosnú priečkou s hrúbkou 125 mm, respektíve 150 mm. Dĺžka prekladových trámcov závisí od svetlosti otvoru. Uloženie zloženého prekladu s dĺžkou do 1 500 mm je na murive minimálne 200 mm, dlhších potom minimálne 250 mm.

Info o materiáli:

  • Prekladový trámec z bieleho vystuženého pórobetónu značky P4,4 – 600; vhodný na preklenutie otvorov so svetlosťou 750 až 2 500 mm; objemová hmotnosť 600 kg/m3; pevnosť v tlaku 4,4 N/mm2; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50 %) = 0,160 W/(m . K)

Pozor!

Nosnosť prekladu: Preklad z plochých prekladových trámcov je nosný až po úplnom vyzretí konštrukcie.

Montážna podpera: Montážnu podperu možno odstrániť až po úplnom vyzretí konštrukcie.

Úprava dĺžky: Prekladové trámce sa nesmú na stavbe upravovať rezaním.

Stykovanie výstuže: Výstuž venca sa nesmie nad prekladom stykovať.

Excentrické zaťaženie: Pri excentrickom zaťažení prekladu s výstrednosťou 50 až 150 mm od osi prekladu sa musia hodnoty zaťažení prenásobiť hodnotou 0,75.

tip

Malta v ložnej škáre: Nerovnosti v ložnej škáre sa odstránia doskovou rašpľou, čo uľahčuje postup práce. Vystúpené zvyšky malty je potrebné v deň murovania ostro stiahnuť a nezamazávať.

Čo budete potrebovať

  • Prekladový trámec Ytong – prekladový trámec P4,4 – 600, rozmery (š. × v. × d.) 125 × 124 × 1 150 – 3 000 mm, svetlosť otvorov 750 až 2 500 mm, ks     od 9,24 €
  • Obvodová tvárnica Ytong – tvárnica na obvodové murivo P2-400 PDK, rozmer (š. × v. × d.) 375 × 249 × 599 mm, m2    41,94 €
    alebo Ytong – tvárnica na obvodové murivo P2-350 PDK, rozmer (š. × v. × d.) 375 × 249 × 599 mm, m2    45,31 €
  • Tenkovrstvová murovacia malta Ytong lepiaca malta šedá, spotreba približne 3,8 kg/m2, papierové vrece, 17 kg    6,27 €
  • Náradie: murárska lyžica, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo, ručná vídiová alebo elektrická pásová píla, gumené kladivo, hoblík, metlička, montážna podpera

02 | Uloženie prvého trámca
Prekladový trámec sa uloží do naneseného maltového lôžka. Malta sa nanáša vždy len na šírku uloženia trámca na obvodovom murive. Na obvodovú stenu s hrúbkou 375 mm sa použijú tri trámce široké 125 mm.

03 | Úložná dĺžka trámca
Minimálna dĺžka uloženia prekladového trámca dlhého 1 500 mm na obvodovom murive je 200 mm, v prípade dlhšieho trámca 250 mm. Šípky na okrajoch trámca musia po jeho uložení smerovať nahor.

04 | Malta na bočnú plochu
Na celú bočnú plochu uloženého prekladového trámca sa zubovým hladidlom nanesie tenkovrstvová malta. Vzájomným zlepením trámcov sa zlepší ich celistvosť.

05 | Druhý trámec
Následne sa priloží druhý trámec.

06 | Zlepenie škáry
Uložený prekladový trámec sa zarovná, pričom treba dbať na to, aby sa zlepila celá pozdĺžna škára.

07 | Korekcia polohy
Prípadné nerovnosti a nepresnosti sa po položení upravia poklepom gumovým kladivom. Trámce možno korigovať a usadzovať približne do 5 minút po nanesení malty.

08 | Malta na bočnú plochu
Na celú bočnú plochu druhého prekladového trámca sa tiež nanesie tenkovrstvová malta.

09 | Tretí trámec
Následne sa uloží tretí prekladový trámec. Treba dbať na presné uloženie. Nerovnosti a nepresnosti možno upraviť poklepom gumeným kladivom.

10 | Zarovnanie
Nerovnosti povrchu už uložených prekladových trámcov, ako aj ich hrúbka sa upravia hoblíkom.

11 | Očistenie povrchu
Zarovnaná horná plocha sa pomocou metličky dôkladne očistí od prachu a nečistôt.

12 | Vyrovnávacia vrstva
Pri uložení prekladových trámcov na rady tvárnic v celej výške (250 mm) sa domuruje vyrovnávacia vrstva tvárnic (125 mm).

13 | Zapustené trámce
Alternatívne možno prekladové trámce zapustiť 125 mm do vrchného radu tvárnic.

14 | Montážne podopretie
Prekladové trámce nad otvormi so svetlou šírkou 1 500 mm a viac je potrebné pred zhotovením nadmurovky v strede montážne podoprieť.

15 | Nadmurovka z obvodových tvárnic
Následne sa nadmuruje horný rad tvárnic s výškou 250 mm. V mieste prekladu treba naniesť murovaciu maltu aj na čelá tvárnic, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pero a drážku.

16 | Obvodové tvárnice
Tvárnice sa kladú na trámce do tenkovrstvovej murovacej malty s rovnakou hrúbkou ako pri bežnom murovaní. Treba dbať na to, aby sa malta naniesla na celú šírku múru.

17 | Korekcia polohy
Na presné osadenie obvodových tvárnic a korekciu ich polohy sa použije gumené kladivo. Tvárnice možno korigovať a usadzovať približne do 5 minút po nanesení malty.

18 | Domurovanie steny
Po vyhotovení prekladu a nadmurovky sa zvyšok múru domuruje do rovnakej výšky.

01 | Maltové lôžko
Suchá malta (17 kg) sa za stáleho miešania pomaly sype do nádoby s približne 5 až 6 l čistej vody, až kým nevznikne vláčna pastová hmota. Zamiešaná zmes tenkovrstvovej malty sa zubovým hladidlom nanesie na vyrovnanú ložnú plochu obvodového muriva.

Postup montáže

Preklad možno vyhotoviť spolu s murivom. Trámce sa kladú na vyrovnanú ložnú plochu z tvárnic do murovacej malty, pričom treba dbať na to, aby pod úložnou plochou bola po dĺžke vždy celá tvárnica. Šípky vyznačené na bokoch trámca musia po uložení na murivo smerovať nahor. Na zlepšenie celistvosti sa trámce navzájom zlepia po celej dĺžke tenkovrstvovou maltou, ktorá sa nanáša na už uložený trámec. Následne sa k nemu uloží druhý trámec. Prípadné nerovnosti a nepresnosti sa po položení upravia poklepom gumeným kladivom. Na druhý trámec sa opätovne po celej jeho dĺžke bočnej plochy nanesie tenkovrstvová murovacia malta. Priloží sa tretí trámec, pričom treba dbať na jeho presné uloženie. Prípadné nerovnosti povrchu uložených trámcov, ako aj ich hrúbka sa upravia hoblíkom. Následne sa horná plocha metličkou očistí od prachu a nečistôt. Po uložení na rad tvárnic na celú výšku (250 mm) sa domuruje vyrovnávacia vrstva tvárnic (125 mm). Alternatívne možno trámec zapustiť 125 mm do vrchného radu tvárnic. Trámec nad otvormi so svetlou šírkou 1 500 mm a viac je potrebné v strede montážne podoprieť. Preklad musí zostať montážne podoprený, kým nevytvrdne lepiaca malta v škárach, čo je väčšinou minimálne 7 dní. Následne sa nadmuruje horný rad tvárnic s výškou 250 mm. V mieste prekladu treba naniesť murovaciu maltu aj na čelá tvárnic, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pero a drážku. Tvárnice sa kladú na trámce do tenkovrstvovej malty, pričom treba dbať na to, aby sa malta vždy naniesla na celú šírku muriva. Presnosť osadenia tvárnic sa dosiahne poklepom gumeným kladivkom. Po vytvorení prekladu sa zvyšok múrov domuruje do rovnakej výšky. Stropné dielce možno na vyhotovený preklad pri montážnom podopretí klásť takmer okamžite, pričom montážna podpera v strede sa môže odstrániť až po minimálne 20 dňoch od zaliatia zalievacích drážok v stropných dielcoch a betonáži venca. To isté platí, ak je strop vyhotovený inou technológiou, napríklad monoliticky, prípadne systémom nosník – vložka, kde sa montážna podpera môže odstrániť až spolu s podperami stropu.

TEXT + FOTO: Xella Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.