image 99896 25 v1

Moderná technológia na Slovensku rovná sa koridor V

Na koridore V sú inštalované najmodernejšie technológie z oblasti zabezpečovacej techniky, ktoré spoločnosť Siemens ponúka. Aktuálne zabezpečujú viac ako 180 km trate – úsek medzi stanicami Bratislava-Rača a Horný Hričov. Na celom úseku je nasadené elektronické stavadlo SIMIS W v kombinácii s operačným a kontrolným systémom ILTIS. Vďaka nasadeniu ETCS si cestujúci môžu vychutnať pohodlnú jazdu rýchlosťou 160 km/h. 

Hlavnou funkciou elektronických stavadiel je zabezpečiť jazdu vlaku tak, aby nedochádzalo ku kolíziám. Stavadlá však súčasne zvyšujú aj plynulosť vlakovej premávky a priepustnosť železničných tratí pri zachovaní bezpečnosti. Nasadenie elektronických stavadiel spolu s operačným a kontrolným systémom ILTIS umožňuje efektívne využívať vlakovú cestu a zjednodušiť prácu výpravcom. Po dobudovaní prvých dvoch úsekov možno v súčasnosti už pozorovať reálny vplyv modernej technológie na jazdu vlakov.

Aktuálne sú v prevádzke dve centrá riadenia dopravy – jedno sa nachádza v Trnave a riadi úsek trate medzi stanicami Bratislava-Rača a Nové Mesto nad Váhom, druhé centrum riadenia dopravy je vybudované v stanici Púchov. Z tejto centrály sa riadi úsek trate medzi stanicami Trenčianske Bohuslavice a Horný Hričov.

Vybudovaním centrál riadenia dopravy získali Železnice SR možnosť centralizovať svoje ľudské zdroje a tak zabezpečiť ich efektívnejšie využitie. Spoľahlivosť systému a sofistikované funkcie, ktoré umožňujú automatizáciu niektorých úkonov – napríklad automatické stavanie jazdných ciest podľa grafikonu či prenos informácie o čísle vlaku –, zjednodušujú prácu dispečerov a znižujú pravdepodobnosť chyby spôsobenej obsluhou, respektíve ľudským faktorom. Prax potvrdzuje, že výber technológií použitých na slovenskom trhu bol zo strany spoločnosti Siemens vhodný a zohľadňoval nielen konkrétne požiadavky a potreby zákazníka, ale aj požiadavky, ktoré umožňujú rozširovať funkcionalitu existujúcich zariadení.

Modulárny systém elektronického stavadla SIMIS W tvorí jadro zabezpečovacieho systému, ktoré sa stará o riadenie periférií, ako sú výhybky, systémy hlásenia voľnosti, priecestia, návestidlá atď., a súčasne umožňuje komunikáciu so systémom ILTIS, ktorý vytvára rozhranie medzi stavadlom a obsluhujúcim personálom.

Medzi hlavné úlohy systému ILITS patrí bezpečné zobrazenie aktuálnej dopravnej situácie (SIL2) – dáva informácie udržujúcemu personálu o stave systému a vonkajších prvkov – a umožnenie obsluhy stavadla obslužnému personálu stanice. Systém zohľadňuje rôzne prístupové oprávnenia podľa prihlasovacích údajov jednotlivých zamestnancov.  Okrem nasadenia na tratiach koridoru našli technológie spoločnosti Siemens svoje uplatnenie aj v staniciach Kysak a Kysucké Nové Mesto, kde sa naplno prejavila ich variabilita a prispôsobivosť.

V stanici Kysak sa realizovalo „ostrovné“ riešenie modernizácie staničného zabezpečovacieho zariadenia, pričom v traťovej časti sa zachovalo pôvodné traťové zabezpečovacie zariadenie. Tu sa moderná technika musela prispôsobiť už existujúcemu riešeniu automatického bloku AB3-74 zo 70. rokov minulého storočia. Napriek nielen generačným, ale aj technologickým rozdielom dnes tieto zariadenia navzájom spolupracujú.

Prispôsobivosť zariadenia SIMIS možno sledovať aj v stanici Kysucké Nové Mesto, kde bol tento systém upravený na miestne pomery tak, aby bolo možné používať koľajové obvody a aby sa implementovala funkcionalita potrebná na používanie líniového vlakového zabezpečovača. Ani jedna z týchto funkcionalít sa na koridorových tratiach štandardne nepoužíva, no napriek tomu sa implementácia uskutočnila vďaka modulárnosti systému a možnosti jeho nasadenia aj mimo hlavného koridoru. Neskôr, v priebehu následnej modernizácie trate Žilina – Čadca, vznikla v tej istej stanici potreba implementovať rozhranie k RBC (Radio Block Centre), ktoré sa pri prvotnej implementácii stavadla nepožadovalo.

Operačný a kontrolný systém

Spoločnosť Siemens nasadzuje na Slovensku do prevádzky operačný a kontrolný systém ILITS, ktorý sa vyvíja vo Švajčiarsku. Rovnaký produktový rad sa vo veľkej miere používa vo Švajčiarsku, v Slovinsku, Maďarsku či v Rakúsku. Produkt je pre potreby ŽSR adaptovaný podľa požiadaviek a zodpovedá potrebám svojho využitia na Slovensku. Jeho nasadenie umožňuje vo všeobecnosti vysokú variabilitu, flexibilné priradenie oblasti zodpovednosti výpravcom podľa dopravnej situácie či v neposlednom rade široký rozsah funkcií a rozhraní.

Systém podporuje riadenie jednotlivých staníc samostatne prostredníctvom lokálneho pracoviska (tzv. ILOK), ako aj centralizované riadenie väčšieho počtu staníc z centra riadenia dopravy. Počet staníc riadených z jedného centra je obmedzený lokálnymi pomermi, ako aj požiadavkami zákazníka (napríklad vo Viedni sa má z jednej centrály riadiť viac ako sto rôzne veľkých staníc, SBB vo Švajčiarsku má vybudované štyri centrá riadenia obsluhujúce viac ako päťsto stavadiel).

Keďže v princípe ide o samostatný systém, jeho funkcionalita nie je viazaná na použitie konkrétneho typu stavadlového systému. V rámci nasadzovania systému ILTIS je pri niektorých zákazníkoch bežné, že tento systém riadi rôzne typy stavadiel a v prípade centralizácie umožňuje ich riadenie z jednej centrály. V prípade implementácie spolu s reléovými stavadlami dokáže nahradiť niektoré chýbajúce funkcie stavadla tak, že dispečer nespozná rozdiel v ovládaní reléového a elektronického stavadla. Systém ILTIS sa naďalej vyvíja, pracuje sa na nových témach, napr. ILTIS ako služba (cloudové riešenie), ILTIS Web-Servis (live and replay), virtualizácia a ďalšie.

Trojnásobné zabezpečenie

SIMIS W riadi elektronické zariadenia na trati, ako sú návestidlá, výhybky, počítadlá náprav, priecestia a ostatné prvky zabezpečovacej techniky. Na úseku Bratislava-Rača – Horný Hričov osadil Siemens najmodernejšiu technológiu SIMIS W, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie z centrál riadenia dopravy. Okrem vyššej bezpečnosti a priepustnosti trate priniesli tieto technológie aj zníženie počtu obslužného personálu. To je možné len vďaka vysokej stabilite a nízkej poruchovosti systému.

Vysoká bezpečnosť a disponibilita elektronického stavadla SIMIS W vyplýva z tzv. konfigurácie 2-z-3. Centrálnu jednotku tvoria tri nezávislé priemyselné počítače, ktoré bežia v rovnakom móde a navzájom sa kontrolujú. Kontrola sa uskutočňuje priebežne po každej operácii. Ak by sa zistila nezhoda výsledkov medzi dvomi počítačmi, na pomoc príde tretí počítač. Ten rozhodne, ktorý z počítačov poskytol nesprávny výsledok.

Takýto počítač sa automaticky odpojí a systém prechádza do konfigurácie 2-z-2. To, že jeden z počítačov vypadol, sa hlási obslužnému a servisnému personálu, nijako to však neovplyvňuje samotnú funkčnosť ani bezpečnosť zariadenia. Prechod do konfigurácie 2-z-2 znižuje disponibilitu systému, pretože v prípade ďalšej nezhody medzi počítačmi by došlo k odpojeniu tejto časti systému. V prípade včasného servisného zásahu a výmeny nesprávne fungujúceho počítača nie je prevádzka na trati vôbec ovplyvnená, keďže samotná výmena sa deje pri plnej prevádzke. Po pripojení nového počítača do systému dôjde k automatickej zmene konfigurácie systému na konfiguráciu 2-z-3. Všetky tieto funkcie slúžia na zvýšenie prevádzkyschopnosti zariadenia, a tým pádom zvyšujú bezpečnosť prevádzky.

Kompetenčné centrum

Zabezpečovacie zariadenie SIMIS W, ako aj operačný a kontrolný systém ILTIS sú koncipované na celosvetové použitie. Ich nasadenie na Slovensku je aj dielom zamestnancov medzinárodného kompetenčného centra spoločnosti Siemens v Žiline, ktoré ho upravuje aj pre potreby iných krajín. Rovnaký typ stavadla je použitý v krajinách ako Švajčiarsko, Holandsko, Rumunsko, Slovinsko či Chorvátsko. Kompetenčné centrum aktuálne zamestnáva viac ako 300 špecialistov, ktorí sa zaoberajú konfiguráciou, prispôsobením a implementáciou zabezpečovacích zariadení, oznamovacej techniky a elektrifikácie pre projekty realizované po celom svete. Cieľom kompetenčného centra je sústrediť kompetencie potrebné na konfiguráciu a implementáciu zabezpečovacej a oznamovacej techniky a elektrifikácie v rámci koncernu Siemens.

Takto sa zamestnanci kompetenčného centra dostávajú k zaujímavým projektom z celého sveta, realizovaným prostredníctvom rôznych technológií. Stretávajú sa tu pohľady na zabezpečovaciu techniku a jej funkcionalitu z rôznych kútov sveta a rôznych kultúr, pričom hlavným cieľom je realizovať projekty na základe požiadaviek zákazníka. Keďže automatizácia v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky a elektrifikácie rezonuje celosvetovo, nie je núdza o zaujímavé projekty, ktoré sa vďaka spolupráci v nadnárodnom koncerne Siemens môžu realizovať aj zo Žiliny. Vplyvom veľkého dopytu kompetenčné centrum v Žiline rastie a ďalší progres sa očakáva aj v najbližších rokoch.

Siemens takto poskytuje na Slovensku zaujímavú prácu s vysokou pridanou hodnotou v oblasti automatizácie železničnej dopravy a elektrifikácie pre železnice. Nie je bežné, aby zamestnanci na Slovensku pracovali s technológiami zabezpečujúcimi plnoautomatickú jazdu metra bez vodičov, riadenie jazdy rýchlovlakov či prenos informácií z cloudu k cestujúcim.

Advanced Interlocking technology in Slovakia, it´s Corridor V

On the corridor V. are implemented the most modern technologies from Siemens portfolio in rail automation. With these technologies are actually equipped more than 180 km from the Slovak rail – the main corridor between the stations Bratislava-Rača and Horný Hričov. On this section is implemented the electronic interlocking system SIMIS W and the operation and traffic control center ILTIS. Thanks implementation from ETCS system the passengers can enjoy the comfortable and fast journey up to 160 km/h.

 

TEXT a FOTO: Siemens

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrske stavby 1/2018.