Partner sekcie:
 • Metrostav Slovakia

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Projekt Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc sa začal realizovať v septembri 2006. Jeho cieľom je udržateľný rast regiónu a zvýšenie podielu napojenia obyvateľov na zdroje pitnej vody a kanalizáciu. Projekt je rozdelený na tri časti – dodávku pitnej vody v regióne Horné Kysuce, rozšírenie kanalizácie na tomto území a rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie ČOV Turzovka a ČOV Čadca. Dokončovacie práce budú prebiehať do konca roka 2009.

Zásobovanie vodou
Zásobovanie pitnou vodou v oblasti Horných Kysúc bolo do spustenia projektu nedostatočné. Kapacita existujúcich vodných zdrojov nepostačuje najmä v letných mesiacoch a kvalita pitnej vody v malých podzemných a hlavne povrchových zdrojoch často vykazuje prekročenie limitov prípustných pre pitnú vodu. Zásobovanosť v projektovej oblasti je na úrovni 67 percent, čo predstavuje 47 000 obyvateľov z celkového počtu 70 000. Ľudia sú zásobovaní vodou z vodárenskej nádrže Nová Bystrica, ktorá momentálne pracuje na priemerný výkon 220 l/s; navrhnutá kapacita upravenej vody je 700 l/s.

Obyvatelia s individuálnym zásobovaním využívajú vlastné studne alebo sú napojení na lokálne miestne vodovody zvedené z viacerých pramenných záchytov – každý vodovod slúži na zásobovanie dvoch až desiatich domov. Individuálny spôsob zásobovania je však len núdzovým riešením, pretože výdatnosť zdrojov je v týchto hydrogeologických lokalitách kolísavá. V obdobiach bez dažďov individuálne zdroje vysychajú a obyvatelia sú nútení svoju spotrebu regulovať.

Realizáciou projektu sa dosiahne zásobovanie vodou prevažnej väčšiny obyvateľov projektovej oblasti v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy. Bude to vďaka rozšíreniu existujúceho skupinového vodovodu (SKV) Nová Bystrica výstavbou nového distribučného systému pre 14 obcí (Čadca, Raková, Staškov, Podvysoká, Zákopčie, Olešná, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, Korňa, Klokočov, Svrčinovec, Čierne a Skalité). Celkový počet obyvateľov napojených na kvalitný a dostatočný zdroj vody počas celého roka sa tak zvýši na 55 000 v roku 2010 a na 66 000 v roku 2030.

Odkanalizovanie

V odkanalizovaní patrí región Horných Kysúc (okres Čadca) k šiestim okresom na Slovensku, v ktorých podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu nedosahuje ani 32 percent. Znamená to, že napojených je 22 000 obyvateľov z celkového počtu 69 000.

Realizácia projektu prinesie výstavbu delenej splaškovej kanalizácie pre 14 obcí, vďaka čomu sa v roku 2010 na verejnú kanalizáciu napojí ďalších 28 000 obyvateľov. Z uvedeného počtu bude približne 2 400 obyvateľov Turzovky odpojených z dôvodu technicky nevyhovujúcej jednotnej kanalizácie. Tá sa prebuduje na plnú delenú kanalizáciu. Rekonštruovať sa budú aj niektoré nevyhovujúce úseky jednotnej kanalizácie v Čadci.

Čistenie odpadových vôd
Cieľom projektu je z hľadiska čistenia odpadových vôd rozšírenie existujúcej ČOV Čadca, návrhový počet ekvivalentných obyvateľov (EO) je 56 000 k roku 2030. Rekonštruovaná a intenzifikovaná je existujúca ČOV Turzovka, ktorej návrhový počet k roku 2030 je EO 18 000. Návrhy ČOV počítajú s príjmom žumpových vôd, čím sa eliminuje nelegálne vyvážanie týchto vôd na polia.

Hlboké výkopy s využitím ťažkých pažiacich boxov pre bezpečnú prácuRealizovanie oceľovej chráničky popod štátne komunikácie a železničné trate

Geologická charakteristika územia
Z hydrogeologického hľadiska je oblasť Horných Kysúc bezvýznamný rajón okrem niektorých miest s výskytom hrubších vrstiev pieskovcov, ktoré môžu byť určitým zdrojom vrstevných prameňov v menšej výdatnosti.
Geodynamická stavba územia, členitosť terénu a vysoký úhrn zrážok podmienili vznik a vývoj geodynamických javov. Na tomto území sa najviac vyskytujú svahové deformácie, erózia a zvetrávanie hornín. Keďže celé územie je podmáčané, pri realizácií sa museli vykonať opatrenia na zabránenie zosunutiu svahov. V mnohých úsekoch bola vysoká hladina spodnej vody, ktorú bolo nevyhnutné odviesť drenážnym systémom.
 
Záver
Napriek náročným podmienkam pri realizácii projekt Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc v zásade splnil požadované predpoklady. Realizáciu obmedzovali majetkovoprávne problémy vyžadujúce si časté zmeny trás, geológia prostredia a neprístupnosť terénu. Zhotovovateľ použil viaceré technológie, ako sú klasický výkop s využitím rôznych typov pažení, bezvýkopová technológia riadených pretlakov od DN 160 do DN 500, pneumatické pretláčanie tratí ŽSR, komunikácií a vodných tokov a kompletná prefabrikácia ČS OV a DČS.

Základné údaje o stavbe
 • 175 km vodovodných sietí
 • 6 ks vodojemov (VDJ Podvysoká, Bukovina, Raková, Svrčinovec, Čierne-Psiarky, Skalité)
 • 42 ks čerpacích dotláčacích staníc na vodovodoch,
 • asi 3 000 ks vodovodných prípojok
 • 259 km kanalizačnej siete
 • 55 ks čerpacích staníc odpadových vôd
 • asi 7 000 ks kanalizačných prípojok
 • rozšírenie ČOV Čadca a ČOV Turzovka

Projekt: Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Cena diela: 96 miliónov eur (okolo 2 892 mil. Sk)
Zdroje financovania: 80 % EÚ, 14 % štátny rozpočet, 6 % SEVAK

Zhotovovateľ stavby (na základe výberového konania): Združenie Horné Kysuce
 • VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina – vedúci člen Združenia
 • ZIPP spol. s r. o., Bratislava
 • Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s., Bratislava

Investor stavby: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina
Generálny projektant: Kovoprojekta Brno
Hlavný stavebný dozor: Inžinierske združenie AQUA

Ing. Alena Omániková
Foto: VÁHOSTAV-SK

Alena Omániková je projektová manažérka v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieVodohospodárske stavby