Partner sekcie:
  • Ostendorf - OSMA
  • METROSTAV

Výstavba mostných pilierov na diaľniciach D1 a D3

image 74758 25 v2

Dopravná situácia na Slovensku si vyžaduje rozšírenie siete diaľnic a rýchlostných ciest. Momentálne prebieha výstavba viacerých úsekov, prevažne mostných konštrukcií. Kvalitné zhotovenie mostných objektov je ovplyvnené aj správnym výberom debniacej techniky, ktorý sa odzrkadlí nielen na výslednom vzhľade betónu, ale aj na rýchlosti realizácie stavebných úkonov a na produktivite práce stavebného personálu.

Spoločnosť Doka participuje na výstavbe viacerých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, kde sa aktuálne sa realizuje niekoľko mostných pilierov. V článku približujeme niektoré z nich.

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou
a tomto úseku prebieha momentálne výstavba 16 obdĺžnikových a štyroch stenových pilierov, pričom všetky prierezy majú výrazné skosenie hrán. Obdĺžnikové piliere majú pôdorysný rozmer 1,7 × 2,0 m a maximálnu výšku 15,85 m. Na ich zhotovenie boli dodané dve zostavy nosníkového debnenia Top 50 (jedna s výškou 12,25 m a druhá s výškou 3,6 m) a jedna zostava šplhacieho debnenia MF240.

Nižšie stĺpy sa realizovali len pomocou zostavy Top 50 s výškou 12,25 m. Na zhotovenie vyšších pilierov sa po zabetónovaní prvého záberu nasadil na pilier šplhací systém MF 240 v kombinácii s Top 50 s výškou 3,6 m a následne sa realizoval posledný výškový záber, čím bolo možné dosiahnuť maximálnu výšku piliera 15,85 m.
Zostavy nosníkového debnenia Top 50 sa naprojektovali ako univerzálne, aby sa pomocou nich dali zhotoviť oba typy pilierov. Všetky zostavy sa predmontovali v servise predmontáže debnenia a následne sa dodali na stavbu už pripravené na použitie.

SO 224-00: Realizácia vyšších pilierov prebieha pomocou šplhacieho debnia MF 240, ktoré vytvára únosnú plošinu pre nosníkové debnenie Top 50 s výškou 3,6 m.

SO 224-00: Zhotovenie piliera pomocou zostavy nosníkového debnenia Top 50 s výškou 12,25 m. Bezpečný výstup na pracovisko zabezpečila stabilná schodisková veža 250.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 205

Most na D1 nad c. III/5183 km 30,898
V tomto úseku sa zhotovuje 20 pilierov v tvare kostičky s pôdorysnými rozmermi 2,4 × 5,0 m a premenlivými výškami od 9,7 do 24 m. Na ich realizáciu sú nasadené 4 zostavy nosníkového debnenia Top 50 s výškou 5 m a 8 zostáv šplhacieho debnenia MF240. Počet zostáv debnenia bol navrhnutý tak, aby sa všetky zostavy z časového hľadiska využili čo najefektívnejšie. Z tohto dôvodu sa používali štyri zostavy nosníkového debnenia Top 50, ktorými sa postupne v prvej etape zabetónoval prvý výškový záber všetkých pilierov. Medzitým sa na zrealizované časti pilierov nasadilo osem zostáv šplhacieho debnenia MF240. Štyri zostavy slúžili na betonáž ďalších výškových záberov a na ostatných štyroch mohli súčasne prebiehať prípravné práce na ďalšiu betonáž. Tým sa dodávateľ stavby mohol vyhnúť prestojom pri presúvaní plošín šplhacieho debnenia na ďalší pilier. Na vystužovacie práce na pilieroch boli dodané štyri zostavy pracovného lešenia Modul. Aj na tejto stavbe využila realizačná firma službu predmontáže debnenia s výnimkou osadenia debniacej dosky, ktorú si zhotovila vo vlastnej réžii.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 209

209–00 Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke
Spodná stavba estakády bude pozostávať z dvoch krajných opôr a 64 pilierov s obdĺžnikovým prierezom so skosenými hranami a s výškami v rozpätí 6 až 12 m. Štyri piliere budú ukončené rozšírenou hlavicou.

Dve krajné opory sú založené na pilotách s priemerom 1,2 m, ktoré bolo potrebné predĺžiť ešte o 4 m nad terén. Na tento účel sa použili dve zostavy nosníkového debnenia Top 50 s ramenátmi a debniacou doskou 3-SO 21 mm narezanou na úzke pásy.

Piliere sa zhotovili pomocou rámového debnenia Framax Xlife s výškou 12 m, do ktorého sa osadili drevené ramenáty opláštené brezovou preglejkou DokaPly Birch. Prostredníctvom ramenátov sa zabezpečilo požadované skosenie obdĺžnikového prierezu pilierov. Všetky piliere sa zhotovili v jednom výškovom zábere.

Zostavy debnenia na zhotovenie pilót a ramenáty do rámového debnenia určeného na realizáciu pilierov sa vyrobili v servise predmontáže debnenia v Bratislave. Na stavbu sa dodali pripravené na nasadenie.

SO 209: Predĺženie pilót o 4 m nad terén sa realizovalo nasadením dvoch zostáv nosníkového debnenia Top 50 doplneného o drevené ramenáty opláštené debniacou doskou 3-SO 21 mm.

Optimálne použitie debniacich systémov

Ako poskytovateľ riešení sa firma Doka nepretržite zapája do projektu od fázy vypracovania projektu až po dokončenie hrubej stavby. Na tento účel poskytuje celú škálu služieb, ktoré zabezpečujú optimálne použitie debniacich systémov s vysokým štandardom bezpečnosti.

Stále viac firiem v súčasnosti preferuje servis predmontáže debnenia pred montážou na stavbe, a to predovšetkým z ekonomických a personálnych dôvodov. Ide najmä o úspory časových a personálnych zdrojov znížením nárokov na montáž na stavenisku, o kratšie trvanie prenájmu, zrýchlenie postupu výstavby vďaka presne a precízne zhotovenej debniacej forme, o dosiahnutie lepšieho povrchu betónu, resp. pohľadového betónu, o dodanie na stavbu v dohodnutom termíne. Spoločnosť Doka má dlhoročné skúsenosti aj s projektovaním a montážou najzložitejších tvarov konštrukcií debnenia a naši zákazníci sa vedia spoľahnúť na výslednú kvalitu.

TEXT a FOTO: DOKA Slovakia,
Debniaca technika, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Komentáre