image 78275 25 v1
Galéria(8)

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Partneri sekcie:

Článok informuje čitateľov o prebiehajúcej výstavbe diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek, a o významných objektoch, ktoré sa nachádzajú na danej trase. Generálnym projektantom na tomto úseku diaľnice bola firma Valbek, s. r. o. Diaľnica D1 patrí medzi hlavné vnútroštátne cestné ťahy prepájajúce hlavné mesto Bratislavu s najvýznamnejšími mestami východoslovenského regiónu – Prešovom a Košicami.

obr. 1
obr. 7
obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 5
obr. 6

Súčasne je zaradená do transeurópskej cestnej siete medzinárodného významu, modifikovanej na území Slovenska trasou diaľnice D1 Bratislava – Žilina – Košice – št. hr. SR/Ukrajina. Začiatok diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek, sa napája na predchádzajúci úsek pred križovatkou Levoča z južnej strany mesta. Úsek sa končí priamo napojením na ďalší, už sprevádzkovaný úsek D1 Jablonov – Studenec pri obci Nemešany. II. úsek diaľnice D1 má dĺžku 9,540 km, začína sa v km 9,0 a končí sa v km 18,540. Predstavuje štvorprúdovú, smerovo rozdelenú diaľnicu kategórie D26,5/100. Na hlavnej trase sa nachádza 11 mostných objektov, 1 mostný objekt vedie nad diaľnicou, 1 most nad diaľničným privádzačom Levoča na ceste I/18, 2 mosty sú na vetve križovatky Levoča a 1 mostný objekt je vybudovaný na poľnej ceste. Súčasťou stavby je aj dvojrúrový tunel Šibenik a veľké odpočívadlo Levoča na ľavej strane diaľnice. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 sa vytvoria podmienky na podstatné odľahčenie dopravy na ceste I/18 a celý dopravný objem cestnej premávky prechádzajúci mestom Levoča sa presunie na diaľnicu, ktorá bude obchádzať mesto.

Významné stavebné objekty na trase SO 112-00 Križovatka Levoča

V rámci riešeného úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov bola navrhnutá aj mimoúrovňová križovatka Levoča. Táto mimoúrovňová križovatka dopravne prepojí diaľnicu D1 a privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, čím sa diaľnica prepojí s existujúcou cestnou sieťou. Križovatka bude zároveň slúžiť na odklonenie dopravy z diaľnice v prípade uzavretia tunela. Umiestnená je v údolí Levočského potoka v km 9,450 diaľnice D1. Stavebný objekt 112-00 pozostáva z okružnej vetvy a vetiev V1 – V4 a P1 – P4, ktoré zabezpečia dopravné pohyby všetkých prúdov medzi diaľnicou D1 a privádzačom Spišská Nová Ves – Levoča.

Križovatka Levoča

Križovatka Levoča

SO 213-00 Most na diaľnici nad Šibenickým potokom a traťou ŽSR v km 10,862 D1

Mostný objekt 213-00 je celkovou dĺžkou 647,9 m najdlhším mostom v danom úseku diaľnice. Predstavuje spojitý šestnásťpoľový nosník s rozpätiami polí ľavého mosta 33,0 + 6 × 42,0 + 6 × 43,0 + 41,0 + 27,0 + 19,0 m a s rozpätiami polí pravého mosta 33,0 + 6 × 42,0 + 2 × 40,0 + 5 × 43,0 + 31,0 + 19,0 m z predpätého betónu s dvojtrámovým priečnym rezom. Nosná konštrukcia pravého mosta sa betónovala na posuvnej skruži, nosná konštrukcia ľavého mosta sa betónovala na pevnej skruži po jednotlivých poliach. Pre každý dopravný smer tvorí samostatnú nosnú konštrukciu dvojtrám s výškou prierezu 2,4 m a osovou vzdialenosťou trámov 7,5 m. Na spodnom líci má trám šírku 1,3 m, do ktorej sú na vonkajších stranách votknuté konzoly a na vnútorných stranách doska. Hrúbka konzol sa mení od 0,22 m na voľnom okraji až po 0,42 m vo votknutí, hrúbka dosky sa mení od 0,28 do 0,45 m. Koncové priečniky majú šírku 2,0 m a výšku 2,25 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie meraná v osi diaľnice je 632 m. Predpínanie výstuže sa realizuje pomocou lán systému Freyssinet. V jednej predpínacej jednotke je použitých 17 lán Ls 15,7-St 1640/1860. V každom tráme je 8 káblov. Káble sú vedené priebežne, po dvoch poliach sú spojkované, striedavo vždy polovica z predchádzajúcich káblov. Napínanie bolo jednostranné, z prednej strany.

Spodnú stavbu každého mosta tvorí 15 dvojíc vnútorných pilierov a dve krajné opory. Krajné opory sú navrhnuté ako podporné piliere s oporným múrom a rovnobežnými krídlami. Základný pôdorysný rozmer základov krajných opôr je 30,5 × 3,9 m. Výška základu je 1,4 m. Výška podporných pilierov pod ľavým mostom je približne 2,1 m, pod pravým mostom je približne 5,3 m. Hrúbka oporného záverného múrika je 0,8 m. Vnútorné piliere sú navrhnuté ako šesťuholníkové so šírkou 1,6 m a dĺžkou 2,1 m (v prípade nižších pilierov) a 2,5 m (v prípade vyšších pilierov). Piliere sú votknuté do základovej dosky s hrúbkou 1,3 m a s rozmermi 11,5 × 5,0 m. Vyššie piliere sú votknuté do základovej dosky s hrúbkou 1,5 m a rozmermi 11,5 × 6,0 m. Výška driekov pilierov je od 12 do 26,0 m. Nosná konštrukcia sa na spodnú stavbu uloží pomocou dvojice hrncových ložísk. Založenie mostného objektu je hlbinné, na veľkopriemerových pilótach. Pod každou krajnou oporou je 8 pilót s dĺžkou 8,5 až 17,5 m. Pod piliermi sú 4 pilóty (na 1 pilier) s dĺžkou 8,0 až 18,25 m.

Pohľad na zrealizovaný mostný objekt 213-00

Pohľad na zrealizovaný mostný objekt 213-00

Obslužné dopravné zariadenie

Súčasťou stavby je aj veľké odpočívadlo Levoča, kde sa navrhuje plná vybavenosť. Odpočívadlo je umiestnené na ľavej strane tak, aby poskytovalo výhľad na historické mesto Levoča s jeho dominantami. Na diaľnicu je napojené mimoúrovňovou križovatkou, ktorá zabezpečuje prístup zo všetkých smerov. Bude tu možnosť umiestniť ČSPH a motorest, súčasťou sú aj spevnené parkovacie plochy či zariadenia na pasívny a aktívny odpočinok. Obslužné dopravné zariadenie je bezbariérové, takže umožní pohyb aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Parkovacie plochy poskytnú miesto 105 osobným vozidlám, 5 parkovacích miest je určených osobám so zníženou schopnosťou pohybu, 16 autobusom a 47 nákladným vozidlám.

Odpočívadlo Levoča

Odpočívadlo Levoča

SO 401-00.04 Tunel Šibenik

Diaľnica D1 prechádza tunelom Šibenik pod úpätím vrchu Šibenik, juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel kategórie 2T-8,0 je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne, bude mať jednosmernú premávku a maximálnu dovolenú rýchlosťou 100 km/h. Konštrukciu razených tunelových rúr tvorí dvojvrstvové ostenie (primárne a sekundárne) s medziľahlou drenážnou a ochrannou vrstvou a plošnou hydroizoláciou. Tvar konštrukcie bol navrhnutý pre cyklické razenie. Dĺžka razenej časti oboch tunelov je 540,0 m. Obe tunelové rúry sú spojené jedným priečnym prepojením. V každej rúre sú rozmiestnené výklenky na čistenie rubovej drenáže, výklenky SOS a výklenky PH. Požiarny hydrant je umiestnený vždy pri vstupe do priečneho prepojenia. Celková dĺžka ľavej aj pravej tunelovej rúry je 588,0 m. Hĺbené tunely na západnom aj východnom portáli majú dĺžku 24,0 m. Šírkové usporiadanie tunela predpisuje jeho kategória, t. j. každá tunelová rúra má dva jazdné pruhy so šírkou 3,75 m, vodiace prúžky 2 × 0,25 m a núdzové chodníky so šírkou 1,0 m po oboch stranách vozovky. Základná výška priechodného prierezu je 4,8 m. Výška priechodného priestoru nad núdzovými chodníkmi je 2,2 m. V priečnom prepojení je umiestnená samostatná miestnosť – rozvodňa NN. Súčasťou tunela je technologická centrála (navrhnutá ako povrchový objekt priliehajúci k ploche pri hĺbenom východnom portáli ľavej tunelovej rúry), ktorá má samostatné vchody z voľného priestranstva pred východným portálom.

Západný portál tunela Šibenik

Západný portál tunela Šibenik

Východný portál tunela Šibenik

Východný portál tunela Šibenik

SO 216-00 Most na diaľnici nad potokom Lodina a cestou I/18 v km 14,182 D1

Technicky zaujímavým mostným objektom je objekt 216-00. Využitie technológie zhotoviteľa (výstavba na výsuvnej skruži) a realizácia iba jednej spoločnej nosnej konštrukcie významne skrátili čas výstavby. Celková dĺžka mostného objektu je 480,75 m. Rozpätia jednotlivých polí spojitého šesťpoľového nosníka sú 49,8 + 4 × 65,0 + 54,8 m. Nosná konštrukcia je jednokomorová s vyloženými konzolami s premennou výškou od 2,6 do 4,0 m. Jej šírka je 28,6 m, z toho 8,3 m predstavuje šírku stredného komorového nosníka, ktorý sa betónoval v dvoch fázach. V prvej fáze sa betónovalo dno a steny komory, v druhej strop komorového nosníka súčasne s priečnymi konzolami. Rozšírenie v priečnom reze pozostáva z prefabrikovaných vzpier so šírkou 2,43 m a z monolitickej dosky v krajných častiach NK. Tyče na zavesenie prefabrikátov sú v nosnej konštrukcii zakotvené pomocou matice s guľovou hlavou.

Predpínanie výstuže sa realizuje pomocou lán systému Freyssinet. Nosná konštrukcia je predopnutá v priečnom aj pozdĺžnom smere lanami Ls 15,7-st 1640/1860. Spojenie NK so spodnou stavbou je rámové, resp. pomocou vrubových kĺbov. Ložiská sú iba na krajných oporách. Spodnú stavbu každej podpery tvorí dvojica stien, ktoré sú v päte votknuté do základu. Podpery majú šírku 6,5 m, hrúbka stien je pri všetkých podperách 1,0 m. Vzájomná vzdialenosť stien je 1,5 m. Pri pilieri P4 sú steny spojené do výšky 18,0 m od úrovne základu. Opory sú tvorené úložným prahom priamo podopretým pilótami, záverným múrikom a votknutými krídlami. Základy podpier sú založené plošne, s výnimkou podpery P4.

Zrealizovaný most 216-00

Zrealizovaný most 216-00

SO 101 Úprava zárezu v km 14,500 – 15,200

Diaľnica prechádza v km 14,523 – 15,200 hlbokým zárezom. Na zaistenie svahov je vybudovaný (ako primárne zaistenie) zárubný múr objektu 101 s dĺžkou 677 m. V hornej časti je svah v sklone min. 1 : 2 bez zaistenia. Horná a spodná časť je oddelená lavičkou s odvodňovacou priekopou a horným kotevným prahom pre lanové kotvy s dĺžkou 18,0 m. Pod horným kotevným prahom je svah v sklone 1,5 : 1 zaisťovaný striekaným betónom s hrúbkou 100 mm s jednou vrstvou KARI siete a horninovými klincami s dĺžkou min. 4,0 m. V miestach zvislých prahov sú osadené klince s Ø 32 mm a dĺžkou 6,0 m. Na lavičke druhej úrovne je druhý kotevný prah pre lanové kotvy s dĺžkou 18,0 m. Druhá etáž v sklone 1,5 : 1 je zaistená rovnako ako prvá etáž – striekaným betónom s hrúbkou 100 mm a klincami. Kotevný prah na tretej lavičke je navrhnutý pre lanové kotvy s dĺžkou 16,0 m. Tretia etáž v sklone 1,5 : 1 je zaistená striekaným betónom s hrúbkou 150 mm, vystuženým dvomi radmi KARI sietí a oceľovými klincami s min. Ø 25 mm a dĺžkou 4,0 m do vrtov s min. Ø 133 mm.

V miestach zvislých prahov sú osadené klince s Ø 32 mm a dĺžkou 6,0 m. Kotevný prah na štvrtej lavičke je navrhnutý pre lanové kotvy s dĺžkou 12,0 m. Spodná, štvrtá etáž sa realizuje rovnako v sklone svahu 1,5 : 1 zaisteným striekaným betónom C 20/25 X0 s hrúbkou 200 mm, vystuženým 2× KARI sieťou a oceľovými klincami s min. Ø 25 mm a dĺžkou 4,0 m do vrtov s min. Ø 133 mm. V miestach zvislých prahov sú osadené klince s Ø 32 mm a dĺžkou 6,0 m. Dolný kotevný prah je navrhnutý pre lanové kotvy s dĺžkou 12,0 m. Klince sú navrhované v etážach s výškou 1,5 m a rozstupmi 1,5 m. Kotvenie sa uskutočňuje cez roznášacie dosky 200 × 200 × 10 mm. Rozteč kotiev v pozdĺžnom smere je 4,5 m. Šírka zvislého ŽB rebra je 500 mm a výška 300 mm. Rebro je vystužené armokošom z KARI siete 8/100 × 100 mm a z voľných viazaných prútov. Po zaistení svahu klincovaním a kotvením sa zárubný múr obložil gabionovými košmi s hrúbkou 0,5 m, výškou 0,5 m a dĺžkou 2,0 m. Gabionový obklad je umiestnený vždy na kotevnom prahu medzi zvislými rebrami na výšku etáže.

Vedenie trasy D1 v hlbokom záreze Z3

Vedenie trasy D1 v hlbokom záreze Z3

Záver

Realizácia II. úseku diaľnice Jánovce – Jablonov je pred finálnou fázou. Predpokladaný termín spustenia premávky je v novembri tohto roku.

TEXT: Ing. Rastislav Pisarčík, Ing. Aleš Hlaváček
FOTO: Valbek s. r. o.

Rastislav Pisarčík a Aleš Hlaváček pôsobia v spoločnosti Valbek s. r. o.