Strechy 2018

Event Details

Hlavnou témou sympózia sú akcenty a rezonancie v obci strechárov.

Nadšenci, laická odborná verejnosť a odborníci na všetkých úrovniach, ktorí sa profesionálne venujú strechám budov, kladú nepretržite dôraz na míľniky vo vývoji ich navrhovania a ich realizácie. Pri pracovných stretnutiach odborníkov z oblasti striech je kladený v prvom rade dôraz na problematiku kvality a spoľahlivosti počas ich životnosti. Diskusie sú po obsahovej stránke venované širokému rozsahu problémov, ako je výchova ďalšej generácie v strechárskej profesii a odbornej úrovni montážnikov. Ďalej sú diskusie venované nedostatku pracovnej sily, neznalosti charakteristík vrstiev materiálov zabudovaných do strešného plášťa, nerešpektovanie fyzikálnych zákonitostí. Samostatným obsahom diskusie býva nedokonalosť projektovej dokumentácie, prístup k úspore energií, k obnove sanácie a k údržbe strešného plášťa a k ďalším dôležitým hľadiskám. Takto sa v krátkosti dajú nazvať súčasné okruhy riešenia problémov.

Viac na www.cechstrecharov.sk/sympozium-strechy